Europese wetgeving

Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de ATEX 137 richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). Een andere richtlijn is de ATEX 95 richtlijn (richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.

ATEX staat voor "Atmosphères Explosives", explosieve atmosfeer. Alle bepalingen van de ATEX-richtlijnen gelden alleen voor plaatsen waar atmosferische condities heersen voor wat betreft temperatuur, luchtdruk en zuurstofgehalte. De toevoegingen "95" en "137" verwijzen naar de desbetreffende artikelen van het oprichtingsverdag van de Europese Gemeenschap waar de richtlijnen op zijn gebaseerd.

Europese richtlijnen ATEX

ATEX 137

Op 28 januari 2000 is de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137) betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers, die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen van kracht geworden.
In deze richtlijn wordt beschreven hoe het beste veilig kan worden gewerkt in een explosiegevaarlijke omgeving. De werkgever worden verplichtingen opgelegd zoals: het beoordelen van explosierisico's, coordinatieverplichtingen bij werkzaamheden en het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten. In deze richtlijn komt onder andere de gevarenzone-indeling aan de orde. Gevaarlijke ruimten worden op grond van frequentie en duur van het optreden van een explosieve atmosfeer in zones onderverdeeld. De omvang van de te nemen maatregelen wordt op deze indeling gebaseerd.

De minimumeisen uit deze richtlijn zijn geïmplementeerd middels een wijziging in hoofdstuk 3, Inrichting Arbeidsplaatsen, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het ligt niet in de bedoeling om onder deze richtlijn normen te harmoniseren. Het aanwijzen van normen moet nationaal plaats vinden. Met betrekking tot de gevarenzone-indeling wordt verwezen naar NPR 7910:2001.

ATEX 95

In maart 1996 is de Europese richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) "Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen" van kracht gegaan. Het betreft plaatsen waar gevaar voor explosie kan voorkomen van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof met lucht. De richtlijn heeft als doel het vrije verkeer van goederen tussen lidstaten te bevorderen. De richtlijn richt zich dan ook op de onderlinge aanpassing van wetgevingen van de lidstaten op het gebied van apparaten en beveiligingssystemen. Hij is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen. De richtlijn regelt o.a. de CE-markering van deze categorie producten.

In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in het Besluit Explosiegevaarlijk Materieel die vanaf 1 juli 2003 verplicht is. Om de richtlijn uit te voeren zijn in opdracht van de Europese Unie, door CEN (TC 305) en CENELEC (TC 31), voor in de richtlijn gebruikte begrippen en methoden normen vastgesteld. De Nederlandse normcommissies NEC 31 "Elektrisch materiaal in verband met explosiegevaar" en 341093 "explosieve atmosferen" nemen actief deel aan het opstellen van deze normen.

ATEX onderwerpen
• ATEX • Wat is explosiegevaar?
• Nederlandse wetgeving • Toepassingen van de norm
• Voldoen aan ATEX 95 • ATEX-pakketten: normen online
• Interessante links

Eerder door u bekeken

Contact Normcommissie NEC 31

Bij de Europese en wereldwijde normalisatie van de explosieveiligheid van producten en installaties wordt Nederland vertegenwoordigd door de normcommissies NEC 31 voor het
elektrotechnische materieel en NC 341093 voor ander (mechanisch) materieel.


elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194