NPR 3378: 2015

De delen 1 en 2 van NPR 3378 (Praktijkrichtlijn gasinstallaties) zijn herzien. De belangrijkste veranderingen op een rij:

Waarom zijn de delen 1 en 2 gewijzigd?
De voorgaande versies waren uit 2006, het was dus tijd om deze beide delen weer eens goed tegen het licht te houden. De wijzigingen zijn op zich beperkt, maar vooral bedoeld voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

Waar hebben de delen 1 en 2 precies betrekking op?
Beide delen gaan over de bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie. Omdat dit van groot belang is voor de veiligheid, is dit normatief geregeld in NEN 1078 voor nieuwbouw en in NEN 8078 voor bestaande bouw. De NPR-delen geven in aanvulling op de normteksten uitgebreide praktische toelichting hoe de gasdichtheid in verschillende omstandigheden kan worden bepaald.

Wat is er veranderd in deel 1?
Deel 1 geeft - naast de in de norm(en) gegeven dichtheidscontrole van de afgedopte gasleiding - een dichtheidscontrole voor de gehele installatie, dus inclusief aangesloten toestellen.
In de nieuwe uitgave is verduidelijkt welke beproevingen dienen te worden uitgevoerd. Het toepassingsgebied van de beproeving op de gehele installatie is beperkt tot een leidinginhoud van maximaal 50 l. Er is ook een toevoeging gekomen gericht op de veiligheidsaspecten bij de sterktebeproeving, een tabel is toegevoegd voor de inhoudsbepaling van kunststofleidingen, de tabelwaarden voor draadpijp zijn enigszins aangepast en er is een rekenvoorbeeld gegeven voor de bepaling van het leidingvolume. De term middellijn is consequent vervangen door diameter. Verder zijn ook de correcties verwerkt uit NPR 3378-1/C1:2007.

Wat is er veranderd in deel 2?
Deel 2 geeft aanvullende methoden voor de gasdichtheid voor situaties waarin de standaardmethode op bezwaren stuit. Dat betreft beproevingen bij een andere druk en/of met een ander medium en daarnaast wordt ingegaan op situaties waarbij rekening wordt gehouden met het toelaatbare lekverlies in de aangesloten toestellen of componenten.

De aanpassingen in deel 2 betreffen allereerst de beperking tot installaties met een leidinginhoud van maximaal 50 l en ook zijn enkele tabelwaarden (tabel 1) voor propaan gecorrigeerd.
Situaties met een leidinginhoud van de installatie groter dan 50 l zijn dus uitgesloten van deze NPR-delen. Indien daar behoefte aan is (reacties zijn welkom!) kan daarvoor een apart NPR-deel worden ontwikkeld.

Wijzigingen NPR 3378-1 en 2
Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen:
Deel 1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie – Standaardmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 2: Aanvullende methoden op de bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie

Direct bestellenWijzigingen in de delen 5-7 van de praktijkrichtlijn gasinstallaties NPR 3378 op een rij

De delen 5 tot en met 7 van de Praktijkrichtlijn gasinstallaties, de NPR 3378, zijn recent op een aantal punten herzien. NEN zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Nieuwe indeling voor de ligging van gasleidingen
In deel 5, 6 en 7 van de NPR 3378 is een andere indeling gemaakt bij de ligging van gasleidingen. De nieuwe indeling is als volgt: leidingen in het zicht, leidingen niet in het zicht en leidingen in de grond. De reden voor deze wijziging is dat er veel vragen vanuit de markt kwamen over de oorspronkelijke indeling. Met de nieuwe indeling is geprobeerd de onduidelijkheden weg te nemen en een en ander eenvoudiger en eenduidiger te maken. Inhoudelijk hoeven installateurs hun werkwijze overigens niet aan te passen.

Zowel starre als buigzame buis (ribbelbuis) toegestaan als kunststof mantelbuis.
In de wijzigingsbladen van deel 5 en 6 is opgenomen dat nu zowel een starre als buigzame buis (ribbelbuis) is toegestaan als kunststof mantelbuis. In de versies van de delen 5 en 6 uit december 2012 was opgenomen dat een starre PVC-buis als mantelbuis om een binnenleiding in de meterruimte moest worden toegepast. Dat bleek praktisch toch tot onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te leiden. Vandaar dat er een versoepeling van deze eis is opgenomen in de wijzigingsbladen. Het doel van deze mantelbuis was het verhogen van de weerstand tegen mechanische - en warmtebelasting. Er wordt met het oog op de brandveiligheid binnen de meterruimte nu gewerkt aan prestatie-eisen om de brandveiligheid goed te borgen.

Gasleidingen gemerkt in de kleur geel
In deel 7 van de norm is hoofdstuk 8 toegevoegd waarin staat dat gasleidingen, in en buiten en niet voor bewoning bestemde gebouwen, gemerkt horen te zijn in de kleur geel. De geelmarkering hoeft niet bij ‘nevenfuncties van een woonruimte’. Het gaat dan om bijvoorbeeld een buitenberging bij een woning, een kantoor aan huis of een fietsenstalling bij een kantoor. De geelmarkering hoeft bij een niet aanwezig te zijn omdat in NEN 1078 (art 5.2.4) het volgende staat: “De voorziening voor gas in en buiten niet voor bewoning bestemde gebouwen moeten zijn gemerkt in de kleur geel, behoudens bij nevenfuncties van een woonfunctie”. Dit stond dus al in de norm en is dus ook verplicht volgens het Bouwbesluit. Dit is daarom nu ook opgenomen in deel 7.

Wijzigingen NPR 3378, delen 5-7
Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen:
Deel 5: Gasleidingen - Aanleg algemeen - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 6: Bovengrondse gasleidingen - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 7: In de grond gelegde gasleidingen - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078

Direct bestellen

Nieuw deel NPR 3378-12 gepubliceerd

Een nieuw deel van NPR 3378 is vanaf heden te bestellen:

Deel 12: Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal voor gebouwgebonden-installaties en industriële-installaties met werkdruk max. 500 mbar.

Bestel Direct

NPR 3378 deel 12

Praktijkrichtlijn Gasinstallaties 2013 (Compleet)

De delen van NPR 3378 bestrijken het gehele gasinstallatiegebied. Naast de normen liggen andere documenten zoals het Bouwbesluit 2012 aan deze NPR te grondslag.

Aangezien de delen NPR 3378 worden herzien biedt NEN u een abonnement mogelijkheid, u heeft dan altijd de laatste versie van de norm in huis.

Bestel Direct

Herziene delen NPR 3378 2013

NPR 3378-0:2013 nl

Deel 0: Algemeen:
In NPR 3378-0 zijn definities opgenomen die van belang zijn voor andere delen van deze NPR. In dit deel van de NPR is aangegeven uit welke normen de definities afkomstig zijn.

Bestel Direct

NPR 3378-80

NPR 3378-80:2013 nl

Deel 80: Toestelaanduidingen -
Leidraad bij NEN 1078
In NPR 3378-80 wordt een beschrijving gegeven van de betekenis van de CE-markering, de toestelclassificatie en de toestelcategorie.

Bestel DirectNederlandse Praktijkrichtlijn Gasinstallaties: NPR 3378
deel 0:2015 Algemeen Bestel »
deel 1:2013 Sectie gasleidingen - Deel 1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie - Standaardmethode - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Bestel »
deel 2:2013 Sectie gasleidingen - Deel 2: Aanvullende methoden op de bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie Bestel »
deel 3:2015 Dimensionering van gasinstallatieleidingen voor aardgas met de grafiekmethode Bestel »
deel 4:2015 Dimensionering van gasinstallatieleidingen en propaan met de grafiekmethode Bestel »
deel 5:2012 Gasinstallatieleidingen; aanleg algemeen+A1:2013 Bestel »
deel 6:2012 Bovengrondse leidingen+A1:2013 Bestel »
deel 7:2012 In de grond gelegde leidingen Bestel »
deel 8:2007 Doorvoeren van gasinstallatieleidingen door wanden en vloeren Bestel »
deel 9:2007 In gebruik nemen en buiten gebruik stellen van gasinstallatieleidingen Bestel »
deel 11:2007 Aansluitingleidingen en aansluitkranen Bestel »
deel 12: 2013 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal voor gebouwgebonden installaties en industriële installaties met een werkdruk van maximaal 500 mbar - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078 Bestel »
deel 20:2010 Gasgestookte sfeertoestellen met aansluiting op een rookgasafvoersysteem - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 2757 Bestel »
deel 21:2010 Gaskooktoestel in een keuken Bestel »
deel 22:2014 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten Bestel »
deel 23:2011 Type C (Gesloten) met gasgestookte luchtverwarmers in bedrijfsmatige opstelplaatsen en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen Bestel »
deel 40:2011 CLV-systemen Bestel »
deel 41:2011 Gemeenschappelijk afvoersysteem (half CLV-systeem) Bestel »
deel 42:2001 Rookgasafvoer voor type B- en type C- (open en gesloten) toestellen, keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen Bestel »
deel 43:1999 Aansluiten van gastoestellen op de voorziening voor afvoer van rookgas Bestel »
deel 44:2001 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer van kunststof voor type C-toestellen, keuze van constructies en materialen Bestel »
deel 45:2008 Werken aan de voorziening voor de afvoer van rook van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw - Leidraad bij NEN 2757 en NEN 8757 Bestel »
deel 60:2015 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand Bestel »
deel 61:2015 Uitmondingsgebieden, goede werking Bestel »
deel 80:2013 Toestelaanduidingen - Leidraad bij NEN 1078 Bestel »
Vervallen delen deel 10:2001, opgenomen in deel 5

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl