Informatiebijeenkomst meewerken aan Europese BIM-normen

20-01-2015 Bij CEN, de Europese normalisatie-organisatie, ligt een voorstel om een technische commissie op te richten om te komen tot Europese normen voor Building Information Modelling (CEN/TC BIM). De Europese normalisatie-instituten, waaronder NEN, kunnen tot 7 april a.s. hun stem uitbrengen op dit voorstel. Vooruitlopend op de goedkeuring van de TC, organiseert NEN op donderdagmiddag 12 maart een informatiebijeenkomst over de mogelijkheid om via NEN mee te werken aan deze Europese BIM-normen.

Een Europese werkgroep heeft het concept businessplan voor de CEN/TC BIM geschreven. Hierin wordt onder andere voorgesteld te gaan werken aan 1) normen voor datamodellen, 2) datadictionaries en 3) procesnormen. Om dubbel werk te voorkomen, worden daar waar mogelijk ISO-normen overgenomen als Europese norm.

Meewerken aan de Europese BIM-normen kan via de nationale normalisatie-instituten van de Europese lidstaten. Bij NEN is de commissie ‘Automation systems and integration’ verantwoordelijk voor BIM-normen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst geeft dhr. Koehorst van Rijkswaterstaat een presentatie over het concept business plan waar hij actief aan heeft bijgedragen. Dhr. Van Ruijven van Croon, voorzitter van de NEN-normcommissie ‘Automation systems and integration’, geeft een presentatie over de Europese en internationale commissies en normen waar de NEN-commissie bij betrokken is. Dhr. Rietveld van NEN geeft een presentatie over het meewerken aan NEN-, CEN- en ISO-normcommissies.

NEN-normcommissie ‘Automation systems and integration’

Organisaties die mee willen werken aan of op de hoogte willen blijven van de BIM-normen die worden ontwikkeld, kunnen lid worden van de NEN-commissie ‘Automation systems and integration’. Deze commissie volgt ook alle ontwikkelingen van BIM-normen bij ISO en kan indien gewenst ook NEN-normen maken.
NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt dan ook een financiële bijdrage gevraagd van de meewerkende organisaties.

Meer informatie en deelname

De informatiebijeenkomst vindt op donderdag 12 maart a.s. plaats van 14:00 – 16:00 uur bij NEN in Delft. Aanmelden kan via de evenementenpagina.
Voor vragen over deze normcommissie of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken