Publicatie NEN 2035 E-portfolio NL

10-04-2014 Het normontwerp NEN 2035 ‘E-portfolio NL - Het uitwisselen van e-portfolio's volgens een toepassingsprofiel op basis van de IMS portfolio’ is in 2013 opengesteld voor commentaar. Nu de norm in maart jl. definitief is gepubliceerd, wordt NTA 2035:2011 dus vervangen door NEN 2035.

NEN 2035 maakt het mogelijk voor lerenden om competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Een persoon is gebaat bij een e-portfolio, zodat hij in elke nieuwe organisatie kan voortbouwen op datgene wat hij elders eerder heeft gerealiseerd. Met een e-portfolio kunnen opleiders, instituten, bedrijven en arbeidsbemiddelaars competenties beter bewaken, leerervaringen verbeteren en de ontwikkeling van een persoon beter ondersteunen.

Wat is het verschil tussen een NTA en een NEN-norm?

Een Nederlands technische afspraak (NTA) is een openbare eisenstellende afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen. Consensus bij het vaststellen van de afspraak is niet vereist. Echter, als er geen consensus is, moeten de verschillende standpunten in de NTA worden opgenomen. Een openbare commentaarronde is niet vereist. Doordat aan een NTA minder strenge eisen worden gesteld, is de doorlooptijd voor het maken veel korter.

Een Nederlandse norm (NEN-norm) is ook een eisenstellende afspraak, maar is gemaakt door een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden die deelnemen in een NEN-commissie. Bij het vaststellen van de norm is consensus in de commissie noodzakelijk. Verder is er bij een NEN-norm een openbare commentaarperiode van minimaal drie maanden. De doorlooptijd bij het maken van een NEN-norm ligt tussen één en maximaal drie jaar. Het resultaat is een norm met een groot draagvlak en autoriteit.

Consultatieronde

Op www.normontwerpen.nen.nl kon vanaf 1 mei tot 1 september 2013 elektronisch commentaar worden ingediend op NEN 2035. Drie organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Enkele commentaren hadden geen gevolgen voor de inhoud van de norm; de faciliteiten waar om gevraagd werd, waren al aanwezig in de norm. Twee commentaren hadden betrekking op de bruikbaarheid van de norm. Voorgesteld werd om voorbeelden van E-portfolio’s NL te geven. Hier voorzag het normontwerp wel in, maar deze informatie stond in bijlage C.5. De commissie heeft daarom besloten deze informatie naar voren te halen en aan hoofdstuk 4 toe te voegen als paragraaf 4.4 met als titel ‘Praktische hulpmiddelen’. In deze paragraaf staat een verwijzing naar een webpagina van Kennisnet met voorbeelden van 'E-portfolio’s NL'.

Voor wie

NEN 2035 is bedoeld voor ontwikkelaars van ‘E-portfolio NL’-applicaties en ondersteunt de bouw van functionaliteiten voor het respectievelijk importeren en exporteren van e-portfolio’s in en uit de desbetreffende applicaties. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars om deze informatie op de juiste wijze in de applicatie te integreren en aan de gebruikers te presenteren.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, secretaris van de normcommissie 'Leertechnologieën', telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken