Revisie Nederlandse norm voor taxonomie van documenttypen

10-04-2015 Normen voor informatie- en archiefmanagement moeten onder invloed van de voortschrijdende techniek, constant worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Daarom heeft NEN het normontwerp van de revisie van NEN 2084 ‘Taxonomie van documenttypen’ voor kritiek gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2015 online commentaar indienen op het ontwerp via www.normontwerpen.nen.nl.

NEN 2084 geeft een overzicht van documenttypen die van belang zijn voor het reconstrueren van processen. Het eenduidig benoemen van documenttypen maakt het mogelijk voor verschillende processen om gegevens van elkaar te gebruiken. Deze eenduidigheid wordt belangrijker naarmate rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, het bedrijfsleven en individuele burgers onderling meer gegevens met elkaar uitwisselen.
In dit normontwerp zijn de essentiële documenttypen opgenomen. Hierbij is het uitgangspunt geweest dat het documenttype in strikte zin losstaat van bijvoorbeeld het toepassingsgebied of de verschijningsvorm. Aan lokaal gebruikte termen is in deze versie geen aandacht besteed.

Revisie 2015

De verschillen van dit normontwerp ten opzicht van de versie uit 2012 betreffen meer informatie over:

  • de toepassing van de taxonomie;
  • de componenten van het informatieobject, document en archiefstuk om de taxonomie te kunnen gebruiken binnen de context van keteninformatiesystemen, en
  • het gegeven dat gebruik en functie van het informatieobject, document en archiefstuk bepalen tot welk documenttype het behoort.

Commentaar indienen op NEN 2084:2015

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 juli a.s. via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op NEN 2084. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnorm in te zien en elektronisch van commentaar te voorzien.
Voor inhoudelijke informatie over deze NEN of over het normalisatieproces: dr. Jan Rietveld, telefoon (015) 2 690 376 of e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken