e-CF: een Europees Competentie Framework voor ICT-professionals

23-12-2014 Omdat er een groot tekort is aan ICT-experts in de EU, heeft de Europese Commissie vanaf 2003 de ontwikkeling van het e-Competence Framework (e-CF) gestimuleerd. Het e-CF is een neutraal hulpmiddel voor de ICT-sector en een Europees referentiepunt bij het vaststellen van e-competenties (bijvoorbeeld van belang bij HR-management en –planning). Momenteel wordt gewerkt aan een Europese norm voor het e-CF, verwacht wordt dat deze eind 2015 verschijnt.

In 2008 is de CEN Workshop Agreement (CWA) 16234-1 ‘European e Competence Framework’ (e CF) gepubliceerd. Het e-CF is goed ontvangen en al enkele keren herzien. In 2013 is de derde versie verschenen. Het Italiaanse normalisatie-instituut UNI heeft het e-CF overgenomen als nationale norm en vervolgens het voortouw genomen om hier een Europese norm van te maken. Een Europese norm moet worden overgenomen door alle lidstaten van de EU, zo ontstaat er één ‘speelveld’ voor e-competenties in Europa.

Proces om te komen tot een Europese norm

Begin dit jaar is de CEN-normcommissie ‘e Competences and ICT professionalism’ opgericht die een Europese norm ontwikkelt op basis van de laatste versie van het e-CF. Eén van de verschillen met een CWA is dat in een norm duidelijk moet zijn wanneer er aan de eisen wordt voldaan. Verder heeft een Europese norm een gestandaardiseerde lay-out en hoofdstukindeling. De tekst van de CWA wordt nu omgewerkt naar het normformat. Het streven is dat er zo min mogelijk betekenisverschillen ontstaan tussen de CWA en de Europese norm.

De veranderingen in de tekst worden voorgesteld, besproken en beoordeeld door de CEN-normcommissie. Inmiddels is een tweede concept van de Europese norm verschenen. Hierop zijn meer dan 100 commentaren binnengekomen die zijn besproken tijdens de laatste vergadering van de CEN-commissie, in oktober 2014 in Berlijn. Verwacht wordt dat de ‘Europese e-CF’-norm eind 2015 verschijnt.

Nederlandse vertegenwoordiging

CEN is het Europese normalisatie-instituut. Aan de CEN-normcommissie wordt deelgenomen door de Europese normalisatie-instituten. Vanuit NEN werkt de normcommissie ‘ICT-Competenties’ mee aan deze Europese norm. Op het moment zijn de firma’s IT-Staffing en ABIO de twee leden van deze commissie.

Komende ontwikkelingen

Nederland vindt het van belang dat de begrippen in het e-CF beter gedefinieerd worden en de relaties tussen de begrippen op een eenduidige wijze worden vastgelegd. Daarom komt de NEN-commissie op de volgende Europese vergadering in begin 2015 met nieuwe ideeën voor de norm. Verder moet worden nagedacht over hoe het e-CF ‘geautomatiseerd’ kan worden gebruikt.

Meer informatie en normcommissie ICT-competenties

Als u meer wilt weten over normen of interesse heeft in deelname in de normcommissie, dan kunt u contact opnemen met, Jan Rietveld, secretaris van de normcommissies ‘Leertechnologieën’ en ‘ICT-Competenties’, e-mail jan.rietveld@nen.nl.

Eerder door u bekeken