Nederlandse wetgeving

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.

Arbowetgeving

In de Arbo-wet en het Arbobesluit zijn artikelen opgenomen die de werkgever verplichten een beoordeling te maken van risico's waaraan zijn werknemers bloot staan: de risico-inventarisatie en -beoordeling. Hieronder vallen ook de risico's van explosiegevaar. De resultaten van de RI&E moeten worden vastgelegd in een ‘Explosieveiligheidsdocument’. Een gevarenzone-indeling maakt hiervan deel uit. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om explosies te voorkomen of gevolgen te beperken.

Om passende maatregelen te treffen moet eerst worden vastgesteld in welke gebieden - zones genoemd - en met welke waarschijnlijkheid een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gasexplosiegevaar en stofexplosiegevaar.
Voor gasexplosiegevaar kan gebruik worden gemaakt van de Nederlandse norm NEN-EN-IEC 60079-10 "Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasexplosie kan heersen - Deel 10: Classificatie van gevaarlijke gebieden". Deze norm geeft de principes voor het vaststellen van de plaats en klasse van die gebieden, maar verwijst voor de daadwerkelijke uitvoering van de gevarenzone-indeling naar nationale richtlijnen. De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7910 deel 1 is een dergelijke nationale richtlijn en geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van de op grond van NEN-EN-IEC 60079-10 vereiste gevarenzone-indeling.

Gerelateerde normen

Voor de preventie en bestrijding van stofexplosiegevaar waren in Nederland geen voorschriften met een bindend karakter beschikbaar. Het voorlichtingsblad V27 "Stofexplosies" was het enige dat daaromtrent in 1992 door de Arbeidsinspectie was uitgegeven. Door het van kracht worden van het Arbobesluit per 1 juli 1997 en de daarop gebaseerde beleidsregels zijn alle publicatiebladen van de Arbeidsinspectie ingetrokken en dus ook het voorlichtingsblad. Deze leemte is nu ingevuld door de Nederlandse prakrijkrichtlijn NPR 7910 deel 2 dat regels geeft voor de preventie en bestrijding van stofexplosiegevaar. Dit deel 2 is gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan met het voorlichtingsblad V27, met een door DSM opgesteld bedrijfvoorschrift voor zone-indeling van gebieden met stofexplosiegevaar alsook op normalisatie-ontwikkelingen binnen IEC en CEN op dit terrein.

Na het bepalen van de zone kunnen maatregelen worden getroffen om de kans op ontsteking van die explosieve atmosfeer te kunnen terugbrengen tot een aanvaardbaar minimum. Deze maatregelen zijn aangegeven in een separaat hoofdstuk in beide delen van de genoemde praktijkrichtlijnen.

Mijnwetgeving

In de Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat elektrische installaties zijn bepalingen opgenomen die de werkgever verplicht stelt een zone-indeling te maken die voldoet aan deze regelen. De regelen zijn van toepassing voor alle mijnbouwwerken en -installaties die bij een algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. De wijze van zone-indeling is opgenomen in deel 1 van NPR 7910 en is in overeenstemming gebracht met dat wat nu voor de industrie reeds te doen gebruikelijk is.ATEX onderwerpen
• ATEX • Wat is explosiegevaar?
• Europese wetgeving • Toepassingen van de normen
• Voldoen aan ATEX 95 • ATEX-pakketten: normen online
• Interessante links

Eerder door u bekeken

Contact Normcommissie NEC 31

Bij de Europese en wereldwijde normalisatie van de explosieveiligheid van producten en installaties wordt Nederland vertegenwoordigd door de normcommissies NEC 31 voor het
elektrotechnische materieel en NC 341093 voor ander (mechanisch) materieel.


elektrische-installaties@nen.nl

(015) 2 690 194