Centraal certificatieschema assetmanagement goedgekeurd voor accreditatie

24-08-2017 NEN heeft met belanghebbende partijen een centraal certificatieschema ontwikkeld voor ISO 55001 ‘Assetmanagement’. Op basis van dit schema kunnen certificatie-instellingen op een betrouwbare en vergelijkbare manier assetmanagementsystemen certificeren gebaseerd op ISO 55001. Dit schema is door Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeeld en goedgekeurd. Dit betekent dat het schema onder accreditatie van de RvA kan worden toegepast wat aanvullende waarborgen voor de kwaliteit van het certificatieproces en daarmee voor de onder het schema verleende certificaten oplevert.

Onze maatschappij is sterk afhankelijk van het goed functioneren van assets. Denk aan de infrastructuur van wegen, bruggen en tunnels, de havenfaciliteiten, drinkwatervoorziening, dijken, energievoorziening en waterzuivering. Daarom wordt goed assetmanagement steeds belangrijker. Het helpt om de beschikbare financiële middelen voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van assets optimaal in te zetten. Daarbij zijn beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid belangrijke criteria.

Eisen assetmanagementsysteem

ISO 55001 beschrijft de eisen voor een assetmanagementsysteem. Met zo'n systeem kan een organisatie aantonen de assets (bedrijfsmiddelen, gebouwen, installaties, infrastructuur, wegen, dijken, bruggen, etc.) goed te beheren. Voor assetmanagement bij elektriciteits- en gasnetbeheerders is een sectorspecifieke norm ontwikkeld, NTA 8120, die volledig is afgestemd op ISO 55001.

De belangstelling voor certificatie tegen ISO 55001 neemt toe en enkele jaren geleden werd besloten een centraal certificatieschema te ontwikkelen onder auspiciën van NEN. Dit certificatieschema heeft als doel certificatie op basis van ISO 55001 te harmoniseren, de kwaliteit daarvan te borgen en de toegevoegde waarde voor certificaathouders en hun belanghebbenden te vergroten.

Beoordeling en goedkeuring

Het certificatieschema is ontwikkeld door een Commissie van Deskundigen. Van meet af aan was het de bedoeling om het certificatieschema onder accreditatie toe te passen. Daarvoor is het nodig dat de Raad voor Accreditatie het schema beoordeelt en goedkeurt als geschikt om door de door haar geaccrediteerde certificatie-instellingen te worden toegepast. Die goedkeuring is in 2017 afgerond en dus kunnen certificatie-instellingen nu accreditatie voor certificatie tegen ISO 55001 op basis van het NEN-schema aanvragen. Voor certificatie tegen NTA 8120, de sectornorm voor assetmanagement bij de elektriciteits- en gasnetbeheerders, is apart een certificatieschema ontwikkeld door Netbeheer Nederland. Dit schema wordt ook door NEN beheerd, maar niet separaat onder accreditatie gebracht. Certificatie-instellingen die tegen deze NTA certificeren, moeten wel beschikken over een accreditatie voor het generieke ISO 55001-schema.

Certificatie

Het certificatieschema is gebaseerd op de internationale normen voor certificatie van (asset)managementsystemen (zoals ISO/IEC 17021-1 en ISO/IEC TS 17021-5) en de Mandatory Documents van de International Accreditation Forum (IAF). Het schema stelt met name nadere eisen aan de minimale tijdsbesteding voor certificatie-onderzoeken op basis van omvang van een organisatie en de complexiteit van het assetmanagement. Ook worden eisen gesteld aan de rapportage van het certificatie-onderzoek op basis van een aantal voor assetmanagement belangrijke thema's/onderwerpen. Denk hierbij aan leiderschap, risicomanagement, compliance management, 'Line of Sight' en informatiemanagement. Al deze onderwerpen zijn verankerd in ISO 55001, maar niet allemaal als aparte paragrafen of heel expliciete eisen. Met behulp van een specifieke rapportage krijgt de organisatie een goed beeld van de volwassenheid van haar assetmanagementsysteem.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘assetmanagement’ houdt zich bezig met de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van de mondiale normen voor assetmanagement de ISO 55000-serie. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, consultant Milieu & Maatschappij

015 2 690 115

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids