Eerste mondiale vergadering Herziening HLS

11-03-2019 De eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de HLS is eind februari gehouden in Atlanta. Alle ISO-commissies die managementsysteemnormen hebben ontwikkeld zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep ‘Task Force 14’, samen met de nationale normalisatie-instituten, zoals NEN. De Task Force (TF 14) heeft de opdracht om de herziening van Annex SL voor te bereiden en telt momenteel zo’n zestig leden.

De eerste vergadering van JTCG TF 14 werd gehouden in Atlanta van 25 februari – 1 maart 2019. Ter plekke waren 35 experts aanwezig en tijdens virtuele bijeenkomsten vroeg in de ochtend nog eens rond de 10. Op die manier waren 15 ISO-commissies en 15 landenleden van ISO vertegenwoordigd.

Drie onderwerpen centraal
De bedoeling van deze eerste vergadering was iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen en te bepalen wat de belangrijkste onderwerpen zijn die bij deze herziening moeten worden aangepakt. Zoals tevoren al was verwacht, werd uitgebreid gesproken over het onderwerp “risico’s en kansen”. Het denken in termen van risico’s en kansen wordt als een van de grote verworvenheden van de op de HLS gebaseerde nieuwe managementsysteemnormen. Tegelijkertijd is het een onderwerp dat in de verschillende normen telkens iets anders wordt uitgewerkt, wat natuurlijk niet handig is voor organisaties die kwaliteits-, milieu-, arbo- en informatiebeveiligingsmanagement in een geïntegreerd risicomanagementsysteem willen inpassen. Eigenlijk stonden drie onderwerpen centraal in de discussie:

  1. Moet in de HLS de definitie van risico uit ISO 31000 worden overgenomen: “risico is het effect van onzekerheid op (het bereiken van) doelstellingen.”? Hiermee wordt duidelijk dat risico een neutraal begrip is en kansen en bedreigingen kan inhouden voor een organisatie, op strategisch, tactisch en operationeel. Feit is echter dat risico door de meeste mensen als iets negatiefs wordt gezien. Ook hebben doelstellingen in het kader van een managementsysteem een specifieke betekenis, waarbij strategische en operationele risico’s buiten beeld dreigen te blijven. Tenslotte: is er alleen sprake van een risico als een organisatie voor dat onderwerp een specifieke doelstelling heeft geformuleerd? Er zijn dus nog wel wat noten te kraken voordat deze definitie in de HLS kan worden overgenomen.
  2. In de HLS is sprake van een rode draad van de contextanalyse (soort SWOT) in hoofdstuk 4, naar de beoordeling van risico’s en kansen en het plannen acties en maatregelen in hoofdstuk 6 tot de implementatie van beheersmaatregelen in hoofdstuk 6 en de monitoring van de effectiviteit daarvan in hoofdstuk 9. Wordt die rode draad door iedereen (h)erkend en op een vergelijkbare manier uitgewerkt in de normen?
  3. Is het begrip ‘kans’ de tegenhanger van risico en moet een organisatie in het kader van een (kwaliteits)managementsysteem kansen op een vergelijkbare systematische manier managen? Of zijn kansen meer de doelen die het topmanagement nastreeft en moet het managementsysteem vooral aandacht hebben voor de risico’s die het bereiken van die kansen in de weg staan? Kansen zijn daarbij dan eerder de mogelijkheden om die risicobeheersing effectiever en efficiënter in te vullen.

De aandachtspunten werden uitgebreid besproken en van veel kanten belicht in Atlanta. Er is besloten een aantal vragen voor te leggen aan de ‘achterbannen’ van de experts in TF 14 waarvan de antwoorden input moet leveren om bij de volgende vergadering de koers te kunnen bepalen.

Voor een aantal andere onderwerpen (zoals governance & leadership, management of change, emergency preparedness, outsourcing en organizational knowledge) zijn studiegroepjes ingesteld met de opdracht te inventariseren hoe normen daar in aanvulling op de HLS invulling aan hebben gegeven. Dit kan leiden tot voorstellen voor verdere detaillering in de HLS of ‘voorbeeldinvullingen’ die ISO commissies in de specifieke managementsysteemnormen kunnen toepassen.

De vergadering verliep in een constructieve sfeer en er lijkt een goed begin met het herzieningstraject te zijn gemaakt. De volgende vergadering is gepland in juli in Wenen. Daar moet een eerste conceptversie van de nieuwe HLS-tekst gereed komen.

Webinar ‘Start herziening HLS’

Tijdens een interactief webinar op vrijdag 22 maart van 11.00 -11.30 u. praat Dick Hortensius u volledig bij met het laatste nieuws uit Atlanta. Wilt u dit gratis webinar bijwonen? Meld u dan hier aan!

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, e-mail mm@nen.nl. Online informatie op: www.nen.nl/hls en/of discussieer mee in de LinkedIngroep ‘NEN | ISO-managementsystemen’.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, consultant normontwikkeling.

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids