Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen begint vorm te krijgen

29-07-2019 Van 8 t/m 12 juli 2019 vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n veertig experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij UNIDO in Wenen. Tijdens deze week zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een eerste conceptversie van de herziene HLS en bijbehorende richtsnoeren.

Eerder dit jaar vond in Atlanta de kick-off vergadering plaats. Na Atlanta zijn taakgroepen ingesteld die naar specifieke onderwerpen hebben gekeken op basis van de input die is verzameld onder gebruikers en opstellers van ISO-managementsysteemnormen. In Wenen hebben deze taakgroepen verslag gedaan met hun bevindingen en aanbevelingen. Het gaat dan om ‘management of change’; ‘organizational knowledge’; ‘incident, (non)conformity & (non)compliance’; ‘emergency preparedness’; ‘outsourcing’; en ‘leadership, governance & culture’.

Samenhang

Wat betreft deze onderwerpen was de algemene strekking dat het nuttig is om aanvullende richtsnoeren op te stellen voor de opstellers van ISO/IEC-managementsysteemnormen. Een voorbeeld is toelichting op de onderlinge samenhang van de elementen in de HLS. Dit moet er ook voor zorgen dat discipline- en sectorspecifieke aanvullingen op er meer gestroomlijnde wijze plaatsvindt. Dit komt vooral ten goede aan organisaties die meerdere ISO-managementsysteemnormen in hun eigen managementsysteem willen implementeren. Verder is de gedachte om een FAQ (‘frequently asked questions’) document op te stellen.

(Optionele) elementen

Het onderwerp ‘management of change’ is van toepassing op alle managementsystemen. Dit wordt als nieuw element opgenomen in de HLS. Voor andere onderwerpen wordt onderkend dat deze in bepaalde sectoren relevant kunnen zijn. Hiervoor worden ook ‘standaard’ teksten opgesteld in de richtsnoeren, die sectoren dan kunnen overnemen in hun managementsysteemnorm. Het betreft onder meer teksten op het gebied van ‘organizational knowledge’ en ‘emergency preparedness’. Een ander besluit betreft dat de term ‘outsourcing’ niet langer meer wordt gebruikt. Hiervoor in de plaats komt ‘externally provided processes, products and services’.

Risico

Een ander belangrijk onderwerp tijdens de vergadering in Wenen betrof de definitie van 'risico'. In de huidige HLS is een andere definitie opgenomen dan in ISO 31000:2018, Risicomanagement - Richtlijnen. Vooraf aan Wenen is een consultatie uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe sectoren, disciplines en landen tegen de definitie aankijken. Uit deze consultatie bleek dat de zienswijzen verschillend zijn. Een mogelijke oplossingsrichting voor de impasse is om geen definitie van risico in de HLS op te nemen. Dit vereist dan wel duidelijke richtsnoeren om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan definities van risico. Een taakgroep gaat deze oplossingsrichting verder uitwerken.

Eerste conceptversie nieuwe HLS

Tijdens de vergadering zijn ook, voor zover mogelijk, alle commentaren behandeld die de afgelopen periode zijn ingediend door ISO-commissies en nationale normalisatie-instituten. Op basis van de uitkomsten van de ‘Wenen meeting’ wordt een eerste conceptversie van de HLS opgesteld met de bijbehorende richtsnoeren voor opstellers van ISO-managementsysteemnormen. Deze conceptversie zal voor commentaar circuleren binnen de werkgroep. De leden van de werkgroep hebben de opdracht feedback te verzamelen van hun achterban (dit zijn de ISO-commissies die managementsysteemnormen ontwikkelen en nationale normalisatie-instellingen). De commentaren worden dan in de volgende vergadering begin januari 2020 behandeld om tot een meer volwassen versie te komen.
Download TF 14 Communiqué TF 14 Issue N° 1 | July 2019 en lees meer.

Webinar

Op maandag 23 september 2019 organiseert NEN het tweede webinar in het teken van de herziening van de HLS. In deze editie gaat Dick Hortensius, secretaris van de werkgroep, in op de eerste conceptversie van de HLS. Deelname aan dit webinar is kosteloos. Aanmelden voor het gratis webinar ‘Eerste concept nieuwe HLS’.

Meedoen? Meer info?

Op www.nen.nl/hls is meer informatie te vinden over de herziening van de HLS en de verschillende wijze waarop u geïnformeerd kan blijven over de ontwikkelingen of invloed kan uitoefenen op de herziening.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids