Nederlandse vertaling ISO 31000 ‘Risicomanagement’ gepubliceerd

14-06-2019 Onlangs is de Nederlandse vertaling van NEN-ISO 31000 'Risicomanagement - Richtlijnen’ gepubliceerd. Sinds de eerste editie in 2009 verscheen, is ISO 31000 gaandeweg hét mondiale referentiekader voor 'goed' risicomanagement geworden. De richtlijn is populair omdat daarin de meest relevante facetten van risicomanagement beknopt worden beschreven.

ISO 31000 kan worden toegepast in heel verschillende situaties. Zowel voor bedrijfsbreed risicomanagement (ERM), als voor strategische en operationele risico's, in projecten en voor alle typen organisaties. Het in de richtlijn vervatte concept van risicomanagement is ook een belangrijke input geweest voor de nieuwe generatie 'risk-based' managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), 14001 (milieumanagement) en 45001 (gezond en veilig werken).

Risk-based denken

Deze editie is nog duidelijker en toegankelijker voor iedereen die met risicomanagement aan de slag wil. De definitie van risico in ISO 31000 luidt: effect van onzekerheid op (het behalen van) doelstellingen. Risicomanagement is daarmee een hulpmiddel om bedreigingen (negatieve effecten) te beheersen en kansen (positieve effecten) te benutten en zo de prestaties van een organisatie, project of product te verbeteren. In ISO 31000 is het nieuwe centrale doel van risicomanagement dan ook: het realiseren en beschermen van waarde. De in de richtlijn geherformuleerde 8 principes ondersteunen dat centrale doel.

De overige belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

  • Het aantal definities is beperkt tot degene die nodig zijn om het risico-concept goed te beschrijven (oorzaak, gebeurtenis, kans en effect en beheersmaatregelen); alle overige definities komen in de nieuwe versie van ISO Guide 73;
  • Meer aandacht voor de rol van het topmanagement. Dat moet ervoor zorgen dat risicomanagement geïntegreerd wordt in alle activiteiten en besluitvormingsprocessen van de organisatie. En daarmee dat het onderdeel wordt van de governance van de organisatie. Daarom is als onderdeel van het hoofdstuk over het raamwerk voor risicomanagement, een aparte paragraaf opgenomen over de integratie (inbedding) van risicomanagement in de organisatie.
  • De beschrijving van het risicomanagementproces in relatie tot het raamwerk is veel duidelijker. Er is helder aangeven wat moet worden meegenomen bij het bepalen van de scope van het proces en in welk opzicht het noodzakelijke inzicht in de context verschilt van dat op organisatieniveau (bijvoorbeeld meer specifieke omstandigheden, stakeholders, van toepassing zijnde wetgeving, subdoelen, etcetera). Hierdoor wordt het vaststellen van de criteria voor het evalueren van risico's ook beter ingekaderd;
  • Aparte aandacht voor het rapporteren van de resultaten van risicomanagementprocessen afhankelijk van de specifieke belangen en informatiebehoeften van stakeholders. Ook hier ligt een nieuwe link met de governance van een organisatie.

Over het geheel is de tekst gestroomlijnd en functioneert ISO 31000 nog meer dan voorheen als 'teaser' voor een organisatie en de directie daarvan om met risicomanagement aan de slag te gaan. Om organisaties nog meer praktische handvatten te geven om risicomanagement volgens ISO 31000 in te voeren, wordt door de betreffende ISO-commissie momenteel een handboek worden ontwikkeld. ISO 31000 is nog steeds een richtlijn en daarom niet bedoeld of geschikt voor certificatie, maar kan wel goed worden gebruikt om het risk-based denken in kwaliteits- of milieumanagement te versterken.

Meer informatie over ISO 31000

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 31000 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 31000:2018 nl

Risicomanagement - Richtlijnen

NEN-ISO 31000 biedt richtlijnen voor het managen van risico’s waarmee organisaties worden geconfronteerd. De toepassing van deze richtlijnen kan voor elke organisatie en de context ervan op maat worden aangepast. Dit document biedt een generieke bena...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 31000

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 31000 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids