Nieuwe fase in herziening ISO 14001

31-01-2014 Door ISO wordt gewerkt aan een herziening van ISO 14001, de mondiale norm voor milieumanagementsystemen. De ontwerpversie die in november voor commentaar werd gepubliceerd maakt duidelijk wat de belangrijkste veranderingen zijn, die worden doorgevoerd.

De herziening van ISO 14001 is een hele klus, want enerzijds wordt de norm in de nieuwe voor ISO-managementsystemen geldende structuur gegoten (de zogenoemde High Level Structure) en anderzijds moet de norm up-to-date worden gebracht met moderne inzichten in effectief milieumanagement. Twee voorbeelden van de wijzigingen die dit opleverd worden hieronder belicht.Koppeling met de strategie van de organisatie

Als resultaat van de High Level Structure worden in hoofdstuk 4 worden nieuwe eisen opgenomen over het analyseren van de context waarin de organisatie opereert: factoren, trends en stakeholders die het milieubeleid van de organisatie kunnen beïnvloeden. Die context levert de uitgangspunten voor de focus van het milieumanagementsysteem, de te beheersen milieurisico’s en de na te leven eisen en in te vullen maatschappelijke verwachtingen. Dit biedt tegelijkertijd aanknopingspunten om milieumanagement in te bedden in de strategie van de organisatie, die in de meeste gevallen ook gebaseerd is op analyse van externe omgeving.

Life cycle benadering

Ketengericht denken bij milieumanagement wordt versterkt. Bij de milieuaspectenanalyse wordt gesuggereerd een levenscyclusperspectief te hanteren en bij de operationele beheersing is een aparte paragraaf opgenomen met eisen aan beheersing van processen die gerelateerd zijn aan de waardeketen (leveranciers en afnemers) van de organisatie. Daarbij moeten eisen aan inkoop van goederen en diensten worden gesteld en moet worden overwogen wat voor milieu-informatie relevant is met betrekking tot de gebruiks- en afvalfase van geleverde producten.

Meer informatie en bestellen

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen in ISO 14001 kunt u vinden in het artikel 'Nieuwe fase in herziening ISO 14001' uit KAMNieuwsbrief 4/2013.

Bestel de complete tekst van ISO/CD 14001.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatie-proces: Dick Hortensius, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids