Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie

06-01-2020 Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in december 2019 ambitieuze plannen op het gebied van circulaire economie. Omdat bij circulaire economie het sluiten van grondstof- en materiaalstromen door productieketens heen een belangrijk aandachtspunt is, zijn mondiale normen en richtlijnen op dit gebied cruciaal om organisaties te helpen circulair denken en handelen in te bedden in de normale bedrijfsvoering. En zo een ‘level playing field’ te realiseren.

Daarom is door ISO het initiatief genomen een nieuwe commissie ‘Circular economy’ (ISO/TC 323) op te richten. Ook in Nederland start een normcommissie Circulaire economie.

Informatiebijeenkomst NEN

In december organiseerde NEN een informatiemiddag om ruim 40 belangstellenden bij te praten en te laten zien hoe actief kan worden deelgenomen aan de ontwikkeling van ISO-normen voor circulaire economie. Deelname in de NEN-normcommissie geeft de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de mondiale afspraken over circulair denken en handelen. De deelnemers aan de middag werden daarom opgeroepen om niet af te wachten maar om nu in te stappen en deel uit te gaan maken van het nationale en mondiale netwerk.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd door consultants van NEN en leden van de normcommissie Circulaire Economie uitgebreid toegelicht welke taakgroepen het werkprogramma van TC 323 voorbereiden, wat de stand zaken is en hoe de verdere planning er uit ziet.

Dick Hortensius en Boukje van Reijn van NEN schetsten de hoofdlijnen van het internationale traject en wat er verder allemaal gebeurt aan normalisatie-activiteiten op nationaal en Europees niveau. Hieruit kwam naar voren dat Nederland veel kennis en ervaring kan inbrengen en bijvoorbeeld de ISO 14000-serie voor milieumanagement goede aanknopingspunten biedt voor nieuwe kaders en richtlijnen voor circulaire economie.

Vier taakgroepen voor het werkprogramma

Het werkprogramma van ISO/TC 323 wordt voorbereid door vier taakgroepen:

  • definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties;
  • circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen;
  • het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten;
  • voorbeelden van specifieke toepassing van circulaire economie zoals (keten)samenwerking op een lokaal of regionaal niveau.

Het is de bedoeling dat zij zorgen dat begin 2020 de eerste formele projectvoorstellen (New Work Item Proposals) in stemming worden gebracht en de ontwikkeling van normen in de loop van 2020 van start kan gaan.

Solange Blaszkowski van Philips is lid van het kernteam van de eerste twee taakgroepen en nam de aanwezigen op 11 december mee in de uitgebreide discussies die plaatsvinden om helderheid te krijgen over de uitgangspunten voor raamwerk en principes van circulaire economie. Een aantal algemene managementprincipes vormen de basis om aan circulaire economie gerelateerde activiteiten, samenwerkingsrelaties, gedrags- en managementveranderingen te categoriseren. Voor circulaire businessmodellen wordt gekeken naar het bekende Business Canvas Model als uitgangspunt.

Meten en beoordelen van circulariteit

Hans Kröder van Learn2improve, is de convener van de taakgroep ‘measuring circularity’. Deze taakgroep is momenteel het verst in het voorbereiden van een concreet normvoorstel met bijbehorende achtergrondnotitie. De bedoeling is dat eerst een basis wordt gelegd met een generiek raamwerk voor meten en beoordelen van circulaire economie op diverse schaalniveaus en met aandacht voor impact op duurzame ontwikkeling. Dit moet dan een kader bieden voor verdere uitwerking en toepassing in specifieke sectoren, product- en materiaalcategorieën en het monitoren op niveau van ketens, regio’s en naties.

Eric Ruwiel van ministerie I&W schetste het overheidsperspectief en de koppeling met de nationale en Europese actieplannen voor circulaire economie. Normen en richtlijnen zijn onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat circulair het ‘nieuwe normaal’ wordt en om de (letterlijk) grenzeloze ambities te verwezenlijken.

Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie

De middag werd afgesloten met een oproep om niet af te wachten maar nu in te stappen en deel uit te gaan maken van het nationale en mondiale netwerk voor het maken van afspraken over circulair denken en handelen.

Download de presentaties van de informatiemiddag.

Neem voor meer informatie over deelname aan de normcommissie 400 323 Circulaire economie contact op met: Marc Balder en Dick Hortensius, consultants bij NEN Milieu & Maatschappij, mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie over Circulaire economie

Voor meer informatie over (deelname aan) de normcommissie Circulaire economie: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

mm@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids