Nieuwe normcommissie duurzame gebiedsontwikkeling

22-05-2012 Deze nieuwe ISO-commissie gaat werken een serie van normen en richtlijnen om duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te ondersteunen.

Op 16 mei vond de opstartbijeenkomst plaats van de nieuwe normcommissie voor duurzame gebiedsontwikkeling. Deze normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng in ISO/TC 268 'Sustainable development in communities'. Deze nieuwe ISO-commissie gaat werken een serie van normen en richtlijnen om duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te ondersteunen.

Het gaat daarbij om normen voor duurzame gebiedsgebonden ontwikkeling, de ‘smartness’ van stedelijke infrastructuren en wereldwijde stadsindicatoren.

Eerder dit jaar informeerde NEN de Nederlandse markt over deze initiatieven en is de nationale behoefte aan deze normen gepeild. Naar aanleiding van de positieve reacties heeft NEN, met kanttekeningen, positief gestemd bij de mondiale stemming van ISO. Wereldwijd is er nu groen licht voor de start.

Doelen van de drie normtrajecten

De normen voor gebiedsgebonden duurzame ontwikkeling hebben tot doel om gemeenten met hun partners een handreiking en kader te bieden voor duurzame ontwikkeling van (stedelijke) gebieden en de mogelijkheden voor monitoring. Het gaat o.a. om een managementaanpak, terminologie en ondersteunende tools voor om prestatie-indicatioren vast te stellen, monitoringprogramma’s in te richten en life cycle denken toe te passen om duurzaamheidsaspecten zoals sociale integratie, gebruik natuurlijke hulpbronnen, milieu, armoede, veiligheid en leefbaarheid aan te pakken.

De norm voor ‘smartness’ van stedelijke infrastructuren gaat over het opstellen van kwantificeerbare eenheden om de ‘smartness’ van stedelijke infrastructuur te beoordelen en technologische kennis uit te wisselen. Het betreft fundamentele infrastructuur zoals energie(voorziening), water, transport, afvalbeheer en ICT. Dit vergemakkelijkt de ontwikkeling en uitwisseling van technologische innovaties en leidt tot bevordering van de internationale handel.

Tot slot zal worden gewerkt aan een norm de wildgroei aan bestaande city-indicators mondiaal geharmoniseerd. Dit maakt het mogelijk om steden met elkaar te vergelijken (city benchmarking) en onderling kennis en informatie uit te wisselen.

Meewerken aan de ontwikkeling van de normen

Nederlandse marktpartijen kunnen hun belangen uitdragen en invloed uitoefenen op de inhoud van de drie mondiale normen door lid te worden van de nieuw op te richten NEN-normcommissie. Op woensdag 16 mei organiseerde NEN de opstartvergadering. Er is nu een eerste groep van belanghebbenden die zullen gaan deelnemen, waaronder de gemeensten Amsterdam en Rotterdam en TNO. Maar uitbreiding van de normcommissie is nodig om de Nederlandse belangen bij de internationale normontwikkelen goed te kunnen behartigen en de Nederlandse kennis en ervaring op dit terrein in te brengen.

Normcommissie

Meer informatie over de normcommissie (in oprichting) 'Duurzame gebiedsgebonden ontwikkeling, de ‘smartness’ van stedelijke infrastructuren en wereldwijde stadsindicatoren'.

Eerder door u bekeken

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid