Praktijkrichtlijn MVO Due Diligence gepubliceerd

04-06-2015 NEN heeft eind maart NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de SER en met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen.

Er is de laatste jaren veel belangstelling voor due diligence gekomen in het licht van aandacht voor MVO-risico’s in de ‘supply chain’. Denk daarbij aan schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en milieuvervuiling. Door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Guiding principles on business and human rights (UNGP) van de VN wordt van bedrijven gevraagd door toepassing van due diligence deze MVO-risico’s in kaart te brengen en aan te pakken en zo nodig veroorzaakte schade te herstellen.

Due diligence integreren in bestaande systemen

Omdat bedrijven al risicomanagementsystemen en -aanpakken toepassen (denk aan milieu- en arbomanagement en generiek enterprise risk management) is NPR 9036 ontwikkeld om bedrijven handvatten te geven due diligence te integreren in die bestaande systemen. Daarmee wordt bestaande kennis en ervaring benut en de aandacht voor MVO-risico’s ingebed in de bestaande bedrijfsvoering. De NPR geeft aan waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen due diligence en de risicomanagementaanpak volgens ISO 31000 en de High Level Structure voor ISO-managementsysteemnormen (de nieuwe edities van ISO 14001 en ISO 9001). Op die manier krijgen bedrijven inzicht waar aanpassingen in de bestaande aanpak van risico’s nodig zijn om te voldoen aan due diligence zoals bedoeld door de OESO-richtlijnen en UNGP.

Voorbeelden

In de NPR worden veel voorbeelden gegeven hoe bedrijven dat praktisch kunnen invullen. De NPR kan een nuttige rol vervullen in het kader van aandacht voor IMVO waarbij de overheid stimuleert dat in prioritaire sectoren (met veel MVO risico’s in de ‘supply chain’) convenanten worden afgesloten. In deze convenanten moeten concrete afspraken worden vastgelegd over de manier waarop MVO-risico’s structureel worden aangepakt. Een gedegen due diligence is een eerste en belangrijke stap om tot convenanten te komen. Maar in het algemeen is due diligence voor een
bedrijf dat invulling wil geven aan IMVO en haar ‘responsibility to respect’ een belangrijke stap. NPR 9036 geeft daarvoor goede handvatten. De NPR is in het Engels uitgebracht; aan een Nederlandse samenvatting wordt nog gewerkt.

Lees ook SER-magazine: NEN brengt praktijklijn due diligence uit: Spoorboekje voor mensenrechten en milieu

Meer informatie over NPR 9036

Voor inhoudelijke informatie over NPR 9036 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl

Eerder door u bekeken

Mee informatie over NPR 9036

Voor inhoudelijke informatie over NPR 9036 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior-consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Normen MVO / MVI

Inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000?

Neem voor inhoudelijke vragen over MVO en ISO 26000 contact op met NEN Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl


Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl

Meer MVO & Duurzaamheid