Belangrijkste wijzigingen Arbowet

06-09-2017 De Arbeidsomstandighedenwet is veranderd. Daarom verandert een aantal regels rond gezond en veilig werken. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Maar ook het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging blijven niet onberoerd. De belangrijkste wijzigingen in deze wet vindt u hieronder.

Basiscontract
De nieuwe wet voorziet in de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.


Vrije toegang en spreekuur
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting.
De werkgever moet zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan via een open spreekuur.

Second opinion
Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. De werkgever betaalt deze second opinion.

Melden beroepsziekten
Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Klachtenprocedure en rol preventiewerker
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Deze eis geldt nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werken bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet.

Overgangsperiode
Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2018.

Bron: www.arboportaal.nlEerder door u bekeken