Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk gepubliceerd

29-10-2019 De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Uitzendwerk gepubliceerd. Het betreft een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

De handreiking beschrijft hoe sectoren en bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Stichting DOORZAAM, een stichting gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten.

Adviezen
De handreiking geeft sociale partners adviezen om in de eigen arbocatalogus afspraken te maken over de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, tijdelijke krachten of nieuwe toetreders binnen bedrijven. Maar de handreiking is ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers.

De handreiking Uitzendwerk behandelt de volgende onderwerpen:
• de positie van de uitzendkracht
• voorlichting over risico's op de werkplek
• uitzendkracht inwerken, instrueren en begeleiden
• persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken en gebruiken
• ongevallen melden en registreren
• voorbeeldteksten voor de arbocatalogi

Bron: SER

Norm NEN 4400-1 en training

Op basis van een inspectie tegen NEN 4400 door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling kan een uitzendonderneming worden opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en staat daarmee als 'bonafide' te boek.

NEN 4400 bestaat uit twee delen:
deel 1 geldt voor Nederlandse uitzendbureaus
deel 2 voor bureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereren.

De norm NEN 4400 beschrijft ook op welke manier een inspectie-instelling moet controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan, met welke frequentie dat moet gebeuren en wat de deskundigheid van de inspecteurs moet zijn.

Vanwege de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving rond de verplichtingen uit arbeid en de maatschappelijke wens om uitleners en (onder)aannemers ook te beoordelen op naleving van de van toepassing zijnde cao-bepalingen, is besloten nieuwe edities van de beide delen van de norm uit te brengen. Voor het eerst zijn beide delen van NEN 4400 gelijktijdig herzien, waardoor ze nu weer geheel op elkaar zijn afgestemd. Ook is er bij de herziening voor gezorgd dat alle aanpassingsrapporten van de Stichting Normering Arbeid van de afgelopen jaren in de normteksten zijn verwerkt.

Training NEN 4400-1: Basis voor SNA Keurmerk
Na het volgen van deze training heeft u een beter begrip en inzicht in de belangrijkste thema’s. Met name de volgende onderwerpen komen aan bod:
• U kent de inhoud van NEN 4400-1;
• U kent het wettelijk kader en werkingssfeer;
• U bent goed op de hoogte aan welke wet- en regelgeving uw organisatie moet voldoen om het SNA Keurmerk te behalen en te behouden;
• U bent zelf redzaam en weet waar u informatie kunt opzoeken.

Aan deze training is een waardering van 12,5 PE-punten (Permanente Educatie) toegekend. Zo toont u aan dat u over vereiste vakinhoudelijke kennis beschikt. De PE-punten staan vermeld op het certificaat van deelname, deze ontvangt u na afloop van de training.

Norm

NEN 4400-1:2017 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eis...

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtin...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 4400-2:2017 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 2: Eis...

NEN 4400-2 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in het buitenland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verpli...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken