Het Glazenwassersregister stopt per 1 januari 2017

20-11-2016 Het Glazenwassersregister (GWR), opgericht in 2013 ten behoeve van de problematiek in de particuliere glazenwassersmarkt, wordt per 1 januari 2017 opgeheven.

GWR: bijdrage leveren aan regulering in de markt

Het initiatief is gestart door het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in samenwerking met diverse partijen, waaronder glazenwassersbedrijven, OSB en gemeenten. Het Glazenwassersregister (GWR) was door het HBA ingesteld naar aanleiding van de voortdurende signalen van zowel consumenten als glazenwassers. De consumenten die zelf een glazenwasser zoeken en merken dat kiezen onmogelijk is. De bonafide glazenwassers die eerlijk hun diensten willen aanbieden en merken dat sommige concurrenten het hen met geweld onmogelijk maken om in een bepaalde wijk te werken. Dat dit probleem in Nederland omvangrijk en ernstig is, is uit eerdere onderzoeken gebleken.

Met het GWR heeft de branche geprobeerd om een regulering aan te brengen in de particuliere markt en een bijdrage te leveren aan een gezonde marktwerking. Met basale, maar goed doordachte criteria is gepoogd het kaf van het koren te scheiden. Welwillende ondernemers kunnen zich inschrijven en conformeren aan de criteria, waaronder het aanbieden van pinbetalingen waarmee het zwartgeldcircuit aan banden wordt gelegd en het toestaan van concurrentie in de wijk waarmee de consument de essentiƫle keuzevrijheid krijgt.

Meer dan alleen een register: aandacht en urgentie voor problematiek

Het GWR is verder gegaan dan alleen een register opzetten, want alleen een register zal het probleem niet oplossen. Er is een brede organisatie nodig en hier ligt een verantwoording voor de overheid en consument. Het GWR heeft aandacht en urgentie aangekaart bij zowel de centrale als decentrale overheid. Een terugblik op wat het GWR heeft ondernomen:

Het register is van start gegaan in april 2013 bij de gemeente Purmerend. De gemeente is zeer bereidwillig geweest om bekendheid te geven aan het GWR (richting de consumenten) en te praten met de glazenwassers die daar werkzaam zijn. Tot op heden is er nog met regelmaat overleg tussen de gemeente en de glazenwassers. Het GWR had gehoopt dat dit voorbeeld verder zou uitbreiden naar andere gemeenten, maar de vele gesprekken met andere gemeenten liepen uit op niets; de gemeenten zagen zelf geen problemen in hun regio, vonden dat dit iets voor de branche zelf was om op te lossen of vonden dat de centrale overheid hier een rol moest spelen. Er is veel tijd en energie gestopt in de contacten met de centrale overheid. In september 2014 kwam de mogelijkheid om tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Ambachtseconomie aandacht te vragen voor het falen van de markt. Helaas is hier niets concreets uit gekomen. Wel waren er ondertussen goede contacten met de politie en recherche en gesprekken over wat we samen kunnen doen.

Begin 2015 is de problematiek in de media geweest en heeft Rambam twee tv-uitzendingen hieraan gewijd. Dit heeft geleid tot veel persbereik en begrip voor de problematiek. De gemeente Amersfoort, waar de uitzending is opgenomen, is meteen aan de slag gegaan en heeft samen met het GWR, de politie en andere belanghebbende partijen een expertgroep opgericht. De expertgroep heeft vervolgens de politieacademie verzocht om een onderzoek te starten naar de markt om de huidige stand van zaken goed in kaart te brengen. Het onderzoek heeft veel respons gekregen vanuit de glazenwassersbranche en verschillende partijen bevestigden dat de problematiek nog sterk aanwezig is. Uit het onderzoek blijkt ook de noodzaak voor samenwerking van verschillende partijen.

Het Glazenwassersregister stopt

Het GWR wordt gefinancierd uit de gelden van het voormalig HBA en bijdragen van registerglazenwassers. Bij het opheffen van het HBA eind 2014, waren er gelden gereserveerd om het voortbestaan van het GWR voor 2015 en 2016 te borgen. Het eigendom van het GWR is in 2015 overgegaan naar het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE), het beheer van het register bleef bij NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). Daarnaast is er vanaf de lancering van het GWR is aangegeven dat het register geen vrijblijvende aangelegenheid is. Glazenwassers, consumenten en handhavende instellingen moeten meewerken om tot een structureel gezonde marktwerking binnen de particuliere glazenwassersmarkt te komen. Het GWR biedt een tool aan voor de glazenwassers en consumenten, heeft geprobeerd om als brug te fungeren richting de overheid en andere belanghebbende partijen, maar concludeert na alle inspanningen in de afgelopen jaren dat het niet lukt vanuit zijn positie structurele veranderingen te bewerkstelligen.

Het Glazenwassersregister zal per 1 januari 2017 stoppen. Het GWR bedankt alle registerglazenwassers en betrokken partijen voor hun steun en inspanningen.

Informatie

Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen tot 31 december 2016 per mail worden gestuurd naar: gwr@glazenwassersregister.nl.

Eerder door u bekeken