Inspectie SZW publiceert plannen

21-10-2014 De Inspectie SZW heeft zijn Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 gepubliceerd. Bedrijven waar recent handhavers zijn opgetreden, moeten extra alert zijn. De Inspectie zet meer in op samenwerking, zowel nationaal als internationaal.

Belangrijk voor de Inspectie SZW blijft het aanpakken van ernstige misstanden en notoire overtreders. Daarbij is in 2015 speciale aandacht voor bedrijven waar de Inspectie in het recente verleden handhavend heeft opgetreden. Als de zaken niet op orde zijn, dan volgt een maatregel zoals een boete of een stillegging. Hierbij maakt de Inspectie gebruik van de mogelijkheden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Wahss), die op 1 januari 2013 in werking is getreden.

Meer samenwerking

Samenwerking is nodig, zo laat de Inspectie weten. Nationaal gebeurt dat met andere inspecties en organisaties zoals de Belastingdienst en met maatschappelijke organisaties zoals brancheorganisaties. Ook internationale samenwerking speelt een steeds grotere rol. Er komen meer mogelijkheden om over de grens handhavinginformatie op te vragen en boetes te innen. De oprichting van een Europees platform zwartwerken in 2015 geeft dit een sterke impuls. Verder werkt de Inspectie samen met het ministerie van VWS. In opdracht van dit ministerie richten de Inspectie SZW zich op de aanpak van fraude met persoonsgebonden budgetten.

Transparantie
De komende jaren gaat de Inspectie verder met het invullen van het begrip transparantie. Als toezichthouder laat de Inspectie daarbij zien wat ze doet en stelt ze haar gegevens beschikbaar. Transparantie levert een bijdrage aan het beter naleven van de regels.

Op het moment dat de Wet aanpak schijnconstructies (Was) begin 2015 van kracht wordt, gaat de Inspectie gefaseerd verder met de openbaarheid van inspectiegegevens.

Bron: Inspectie SZW

Meer informatie

Meer informatie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eerder door u bekeken