Naleving Arbozorgverplichtingen verslechterd

10-10-2013 Belangrijke arbozorgverplichtingen worden steeds slechter nageleefd en zijn bijvoorbeeld bij veel kleine bedrijven niet bekend. Deze conclusie trekt de Inspectie SZW in het "Signalement Arbozorg".

Bij de arbozorg-verplichtingen gaat het erom dat de werkgever over de informatie beschikt om in zijn bedrijf of instelling ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken, zoals een risico-inventarisatie en een plan van aanpak waarin is aangegeven aan welke gezond- en veiligheidsrisico’s zijn werknemers bloot staan en hoe die het beste beheerst kunnen worden.

RI&E

Minder dan de helft van de met name kleinere Nederlandse bedrijven heeft nu een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een op maat gesneden RI&E per bedrijf is echter een belangrijke voorwaarde voor een adequate beheersing van risico’s voor gezond en veilig werken binnen bedrijven.

Met de inzichten uit de RI&E kan de werkgever gericht sturen en maatregelen nemen. Bedrijven die een RI&E hebben nemen vaker maatregelen die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt in hun bedrijf. Verder laat onderzoek zien dat bedrijven die meer maatregelen treffen ook productiever zijn.

Meer nadruk

Door het huidige magere nalevingsniveau van de arbozorgverplichtingen, gaat de Inspectie de komende jaren meer nadruk leggen op de arbozorgverplichtingen. In haar jaarplan 2013 heeft de Inspectie daarom aangekondigd in het kader van de thema-aanpak arbozorg systematisch in diverse projecten aandacht te besteden aan de arbozorg.

In die projecten wordt aangesloten op de specifieke problematiek in een sector en de aard van het bedrijf. Inmiddels is ook een zelfinspectietool waarin de werkgever zelf kan nagaan of hij de arbozorg in zijn bedrijf op orde heeft beschikbaar, deze tool vindt u op www.zelfinspectie.nl.

Bron: SZW

In aanvulling op de inspectietool van SzW heeft NEN verschillende normen die het naleven van de arbozorgverplichtingen efficienter, makkelijker en goedkoper maakt. Daarnaast kunt u invloed uitoefenen op de inhoud van deze normen door deelname aan de voor u relevante NEN werkgroepen of commissies.

Als u ook geïnteresseerd bent of behoefte heeft aan verbetering van aanbestedingsproces neem dan contact op met Harold.Pauwels@nen.nl of Arbeid@nen.nl

Eerder door u bekeken