Nieuwe editie NEN 4400 voor de uitzendbranche

09-01-2018 In december 2017 zijn nieuwe edities gepubliceerd van NEN 4400-1 en NEN 4400-2. De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Op basis van een inspectie tegen NEN 4400 door een daarvoor geaccrediteerde inspectie-instelling kan een uitzendonderneming worden opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en staat daarmee als 'bonafide' te boek.

NEN 4400 bestaat uit twee delen:
deel 1 geldt voor Nederlandse uitzendbureaus
deel 2 voor bureaus die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt opereren.

De norm NEN 4400 beschrijft ook op welke manier een inspectie-instelling moet controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan, met welke frequentie dat moet gebeuren en wat de deskundigheid van de inspecteurs moet zijn.

Vanwege de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving rond de verplichtingen uit arbeid en de maatschappelijke wens om uitleners en (onder)aannemers ook te beoordelen op naleving van de van toepassing zijnde cao-bepalingen, is besloten nieuwe edities van de beide delen van de norm uit te brengen. Voor het eerst zijn beide delen van NEN 4400 gelijktijdig herzien, waardoor ze nu weer geheel op elkaar zijn afgestemd. Ook is er bij de herziening voor gezorgd dat alle aanpassingsrapporten van de Stichting Normering Arbeid van de afgelopen jaren in de normteksten zijn verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk zijn:

  • actualisering in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • toevoeging van deel C met eisen aan de naleving van sector-specifieke cao-bepalingen;
  • grondige herziening van het vaststellen van minor en major non-conformiteiten door een inspectie-instelling en van de factoren voor de risicoanalyse die van belang is voor het bepalen van de steekproefomvang bij het uitvoeren van inspecties tegen de norm.

NEN 4400 bevat eisen voor ‘bonafide’ uitzendbureaus en (onder)aannemers van werk. De overheid ziet NEN 4400 als een goed instrument om risico’s te beperken op aansprakelijkheidsstelling en op boetes die voortvloeien uit in- en doorlening van arbeidskrachten of uitbesteding van werk.

Door de Stichting Normering Arbeid (SNA) wordt het inspectieschema voor ‘bonafide’ uitzendbureaus, zoals dat is vastgelegd in NEN 4400, beheerd en up-to-date gehouden. SNA sluit overeenkomsten af met geaccrediteerde inspectie-instellingen en beheert het centrale register van uitzendorganisaties die met goed gevolg zijn geïnspecteerd tegen de eisen in NEN 4400 (‘bonafide’ uitzendbureaus). Inleners van arbeid kunnen op basis van dit register kiezen voor uitzendorganisaties die zich aantoonbaar houden aan hun wettelijke verplichtingen. Hiermee draagt NEN 4400 in belangrijke mate bij aan verbetering van het naleefgedrag en het imago van de uitzendbranche, en het op een maatschappelijk verantwoorde manier van opereren van uitzendbureaus.

Meer informatie
NEN 4400 is herzien door de normcommissie 'Verplichtingen uit Arbeid' waarin de branche- en koepelorganisaties van uitzendbureaus en inspectie-instellingen zijn vertegenwoordigd. Voor meer informatie over de norm of commissie kunt u contact opnemen met Dick Hortenstius, e-mail iv@nen.nl.

Norm

NEN 4400-1:2017 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 1: Eis...

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtin...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 4400-2:2017 nl

Uitleners en (onder)aannemers - Eisen aan en beoordeling van verplichtingen uit arbeid - Deel 2: Eis...

NEN 4400-2 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in het buitenland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verpli...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken