Nieuwe eisen certificerende instellingen

21-02-2018 Certificerende instellingen hebben sinds 2018 te maken met nieuwe eisen voor de afgifte van certificaten die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving zijn vereist. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, steigerbouwers, duikers en asbestverwijderingsbedrijven. De wijzigingen moeten zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering.

De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen een accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA) moeten hebben. Tot eind 2019 geldt een overgangsregeling.

Stand van zaken
Sinds de jaren ‘90 bepaalt de Arbowet dat de minister van SZW een certificerende instelling kan aanwijzen. Bij hun aanvraag tot aanwijzing moeten certificerende instellingen een positief beoordelingsadvies van de RvA overleggen. Bij de aanwijzing van de RvA tot nationale accreditatie-instantie in 2009 was het uitgangspunt dat de raad naast accreditatie ook andere activiteiten mocht verrichten. Zoals het uitvoeren van beoordelingen of certificerende instellingen voldoen aan de eisen voor aanwijzing door de minister van SZW.

Inmiddels heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de nationale accreditatie-instanties, gelet op Verordening 765/2008, zich moeten beperken tot accreditatieactiviteiten. Hiermee wil de Commissie de gelijkwaardigheid borgen van de activiteiten van accreditatie-instanties in Europa.


Bron: www.arbo-online.nl


Eerder door u bekeken