Normering persoonlijke beschermingsmiddelen

05-06-2014 Om persoonlijke beschermingsmiddelen in Europa te mogen verkopen, moeten deze voorzien zijn van een CE-markering. De CE-markering wordt verleend op basis van Europese regelgeving en de EN-normen die daaruit voortvloeien. Voor Nederland faciliteert NEN het ontwikkelen van deze normen.

Stephanie Jansen is als secretaris van NEN verantwoordelijk voor de begeleiding van de normering op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. “De normering van persoonlijke beschermingsmiddelen is Europees en internationaal geregeld. Er zijn dus zogeheten EN-normen en EN-ISO normen voor deze producten, gebaseerd op de Europese Directive 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De Europese ‘Directive’ heeft een wettelijke status. Naast ‘Directives’ kent de Europese wetgeving ook ‘Regulations’. ‘Regulations’ moeten zonder aanpassing één-op-eén overgenomen worden door de lidstaten. Dit is niet het geval bij Directives: deze moeten worden opgenomen in nationale wetgeving. ”

Er zijn geen Nederlandse NEN-normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is niet verplicht aan een norm te voldoen: je kunt ook op een andere manier aantonen dat je voldoet aan de wettelijke eisen. Maar in de praktijk gebeurt dat enkel bij producten waar geen norm voor beschikbaar is. Bij een bestaande norm is al het denkwerk immers al gedaan.

CE-markering

“Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten aantoonbaar voldoen aan de Europese regelgeving. De snelste weg om dit aan te tonen is een certificaat dat het betreffende product is getest conform de in de norm omschreven eisen. Dit certificaat wordt verleend door een notified body. Op basis hiervan mag een fabrikant CE-markering op zijn product aanbrengen. De Nederlandse notified bodies staan op hun beurt onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).”

Totstandkoming normering

De Europese normen komen zoals gezegd tot stand in Technische Commissies van CEN. Nederland heeft hier via NEN en de nationale normcommissies inspraak in. Een onderdeel van de normering op het gebied van veilig werken op hoogte is de verwijzing naar andere normen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat alle normen op elkaar zijn afgestemd.

Handhaving

De vraag of een product is voorzien van een CE-markering gaat in de handhaving doorgaans pas spelen in geval van een ongeluk waar Inspectie SZW onderzoek naar doet.
De Directive die van toepassing is op persoonlijke beschermingsmiddelen is in Nederland opgenomen in de Warenwet. Inspectie SZW zal in geval van een inspectie of een ongeval ook controleren of het betreffende persoonlijke beschermingsmiddel is voorzien van een CE-markering. In principe controleert Inspectie SZW de arbeidsmarkt, maar bij een inspectie of onderzoek (in opdracht van het OM) zullen alle veiligheidsaspecten worden betrokken.

Gebruik

De werkgever is er in eerste instantie voor verantwoordelijk dat de juiste PBM’s worden gebruikt tijdens de werkzaamheden. De fabrikant is ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie over het gebruik van een PBM bij de werkgever/gebruiker terecht komt. Dit wordt onder andere gedaan door het meeleveren van gebruiksaanwijzingen.

EN 795:2012

Over de transitie van EN 795:2012 naar een geharmoniseerde norm is nog steeds geen consensus bereikt. Dit betekent dat er (nog) geen CE-markering kan worden aangebracht naar aanleiding van conformiteit met deze norm. De tekst van de nieuwe PPE Regulation is overigens beschikbaar 'Nieuwe verordening PBM beschermt nog beter'. Deze vervangt op termijn de huidige PPE Directive.

Bron: Roofs

Lees het hele interview

Eerder door u bekeken