Ruim 90 miljoen euro aan boetes voor malafide uitzendbureaus

18-10-2013 De afgelopen anderhalf jaar hebben Inspectie SZW, Belastingdienst en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) gezamenlijk voor meer dan 90 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus.

Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer in een brief over de aanpak van malafide uitzendbureaus. De komende tijd trekt hij het net rondom malafide uitzendondernemingen nog verder aan.

Eén van de maatregelen is om niet alleen het malafide uitzendbureau te beboeten, maar ook de leidinggevende daarachter. Dit om te voorkomen dat boetes worden ontlopen door een uitzendbureau failliet te laten gaan. De Belastingdienst en Inspectie SZW gaan ook malafide doorstarters aanpakken door eerder opgelegde boetes te verhalen op het ‘nieuwe’ uitzendbureau van een foute uitzendondernemer. Ook wordt bij herhaalde overtreding sneller faillissement aangevraagd voor een uitzendbureau.

Verder kunnen leidinggevenden van malafide bureaus een bestuursverbod van de rechter krijgen, zodat zij hun frauduleuze praktijken niet met een nieuwe onderneming kunnen vervolgen. Minister Asscher wil daarnaast inspectiegegevens openbaar maken om werknemers en ondernemers te waarschuwen voor foute uitzendbureaus, zo schrijft hij in zijn brief.

Ook de Kamer van Koophandel (KvK) speelt een rol bij het aanpakken van malafiditeit in de uitzendbranche. In 2012 hief de KvK al 4000 lege ondernemingen op (een juridische huls zonder bedrijfsactiviteit) om zo te voorkomen dat deze gebruikt zouden worden voor malafide praktijken. In 2013 wil de KvK een zelfde aantal van dit soort bedrijven uitschrijven.

Meldpunt en controles

Het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus, een samenwerking tussen Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV, is sinds medio 2012 60 onderzoeken gestart naar 95 uitzendbureaus en 181 inlenende bedrijven. Het interventieteam blijft ook in 2014 operationeel. Het team richt zijn acties vooral op de ergste uitwassen en complexe zaken in de uitzendbranche. Daarnaast vinden er ook reguliere controles plaats. Zo heeft de Inspectie SZW in de afgelopen anderhalf jaar circa 600 uitzendbureaus en 700 inlenende bedrijven geïnspecteerd. In 30 procent van die gevallen was er sprake van een overtreding. De Belastingdienst bezocht in dezelfde periode ook nog eens ruim 1300 uitzendbureaus.

Bij het meldpunt Aanpak Malafide Uitzendbureaus, dat in maart 2012 werd gelanceerd, zijn inmiddels ruim 1100 meldingen binnengekomen. Bijna 65 procent van deze meldingen is onderzocht of in onderzoek.

(Internationale) Samenwerking

Voor de aanpak van malafide uitzendbureaus werken Inspectie SZW en Belastingdienst samen met verschillende partijen zoals UWV, IND, SNCU, SNA, werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten, het pensioenfonds van de uitzendbranche (StiPP) en de brancheorganisaties. Zo deelt de Inspectie SZW bijvoorbeeld informatie over malafide praktijken met bijvoorbeeld de SNA en SNCU.

Minister Asscher heeft ook afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van gegevens om ook op die manier malafide uitzendbureaus aan te kunnen pakken.

Zelfregulering in de sector

Ook de sector zelf werkt aan een kwaliteitsslag. Zo wordt het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) verder verbeterd. Ook controleert de SNA het keurmerk intensiever. In 2012 is bij 386 ondernemingen het keurmerk ingetrokken. In 2013 gebeurde dat tot 1 september bij 375 ondernemingen. Ook het aantal gecertificeerde ondernemingen is stijgende. Waren dat begin 2012 nog 2.699, per 1 september zijn dat er 3.540, een stijging van ruim 30 procent.
(bron: ministerie van SZW)

NEN 4400

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zó zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

NEN 4400-1 is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Verplichtingen uit arbeid

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in NEN 4400-1, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico beperken dat de onderneming:

  • geen tijdige, juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting heeft verzorgd;
  • gebruikmaakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wier identiteit niet is vastgesteld dan wel die een valse identiteit hebben aangenomen.

Eerder door u bekeken