Stand van zaken ISO-normen voor HRM

26-09-2019 Sinds 2011 wordt er gewerkt aan internationale normen voor human resource management. De normen worden op verschillende HR gebieden ontwikkeld, zoals terminologie, metrics, recruitment, human capital reporting, diversity & inclusion, allocation & timekeeping and learning & development.

ISO/TC (Technische Commissie) 260 'Human resource management' ontwikkelt deze normen. Dit artikel geeft een overzicht van het werkprogramma en de al gepubliceerde normen.

Wat kan je met ISO normen voor HR?
Een internationale norm is een afspraak tussen verschillende belanghebbenden over een manier van organiseren en werken, rapporteren of het leveren van een dienst. Het waarborgt een kwaliteitsniveau voor het inrichten van processen, is vrijwillig om toe te passen en kan worden gebruikt om organisaties onderling te vergelijken.

Normen in ontwikkeling
Binnen ISO/TC 260 'Human resource management' wordt aan een aantal normen gewerkt. De projecten zijn onder te verdelen in nieuwe normen en normen die in herziening zijn.De nieuwe normen die nu in ontwikkeling zijn:
ISO 23326 Human Resource Management — Employee engagement — Guidelines
Onderwerpen die in deze norm worden opgenomen zijn cultuur en communicatie, beloning en erkenning, inhoud van het werk, inclusief personeelsbestand en welzijn op het werk. Het eerste concept van deze norm moet nog worden geschreven.
ISO 30415 Diversity and inclusion
Deze norm gaat er vanuit dat door continue aandacht te besteden aan ongelijkheid in organisaties en mensen er uiteindelijk een inclusieve werkomgeving ontstaat. Diversiteit en inclusiviteit wordt omschreven aan de hand van principes, acties, beleid, processen, praktijken, rollen, verantwoordelijkheden en maatstaven. Het eerste concept van deze norm is gereed.
ISO 30421 Human resource management — Turnover and retention
Doelstelling is om HR te ondersteunen bij grip krijgen op de doorloop en het verloop van personeel, om zo het personeelsbestand aan te laten sluiten bij de behoeften van de organisatie.
ISO 30422 Learning and development
De norm geeft richting voor planning en levering van leren en ontwikkeling die relevant is voor de organisatie en het berekenen van de toegevoegde waarde hiervan.
ISO 30424 Knowledge management — Vocabulary
In deze normen worden de termen en definities opgenomen die aansluiten bij NEN-ISO 30401 'Knowledge management'
ISO 30426 Compensation System
De norm geeft richtlijnen voor een compensatie systeem en componenten van deze compensatie om de inzet van werknemers te stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan de werknemer als onderdeel van de organisatie, positie/functie, de persoonlijke invulling van de functie door de werknemer (belonen naar competenties) en prestatie.
Workforce allocation en Workforce timekeeping Er is besloten om de norm die in ontwikkeling was voor Workforce management op te delen in twee verschillende publicaties.


Berekeningswijze

Aanvullend op de norm ISO 30414 'Human resource management — Guidelines for internal and external human capital reporting' worden specificaties met berekening ontwikkeld. ISO 30414 geeft een handvat voor het rapporteren over menselijk kapitaal op verschillende gebieden.

Voor ieder gebied wordt een aparte berekeningswijze ontwikkeld zodat bijvoorbeeld in het sociale jaarverslag van een organisatie de juiste gegevens worden opgenomen. Door een standaard berekening worden uitkomsten vergelijkbaar en is er een onderbouwing van de waarde beschikbaar.

• compliance en ethiek > berekening komt in ISO/TS 30423;
• kosten > berekening komt in ISO/TS 30427;
• diversiteit > berekening komt in ISO 30415;
• leiderschap;
• organisatie cultuur > berekening komt in ISO/TS 24178;
• organisatie gezondheid, veiligheid en welzijn > berekening komt in ISO/TS 24179;
• productiviteit;
• recruitment, mobiliteit en turnover > berekening komt in ISO 30421;
• vaardigheden en mogelijkheden > berekening komt in ISO 30428;
• plannen van opvolging;
• beschikbaarheid van personeel > berekening komt in ISO 30424.


De normen die worden herzien:
NEN-ISO 10667-1 en -2 Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings
De normen focussen op de kwaliteit van het assessment proces waarbij onderscheid in de delen wordt gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de client en die van de dienstverlener. De eerste concepten van deze normen zijn geschreven.
NEN-ISO 30400 Human resource management — Vocabulary
Deze norm was één van eerste normen die werd gepubliceerd. De termen en definities die in de normen worden gebruikt die daarna zijn gepubliceerd, moeten nog worden geïntegreerd.
NEN-ISO 30405 Human Resource Management -- Guidelines on recruitment
Een uitbreiding van deze norm is het waarborgen van een positieve kandidaat ervaring tijdens het selectie proces.


Gepubliceerde normen

De al gepubliceerde normen en kunnen via de webshop van NEN worden aangeschaft. Hier kunt u ook een preview van de inhoudsopgave te bekijken:

NEN-ISO 10667-1 Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 1: Requirements for the client
NEN-ISO 10667-2 Assessment service delivery — Procedures and methods to assess people in work and organizational settings — Part 2: Requirements for service providers
NEN-ISO 30400 Human resource management — Vocabulary
NEN-ISO 30401 Knowledge management systems — Requirements
NEN-ISO 30405 Human resource management — Guidelines on recruitment
NEN-ISO/TR 30406 Human resource management — Sustainable employability management for organizations
NVN-ISO/TS 30407 Human resource management — Cost-Per-Hire
NEN-ISO 30408 Human resource management — Guidelines on human governance
NEN-ISO 30409 Human resource management — Workforce planning
ISO/TS 30410 Human resource management — Impact of hire metric
ISO/TS 30411 Human resource management — Quality of hire metric


Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen actief deelnemen aan het ontwikkelen van deze normen. De toegevoegde waarde van deelname kan worden samengevat als:

  • INVLOED - zelf invloed uitoefenen om de inhoud;
  • NETWERK - actief gebruik maken van en deelnemen aan het internationale HR netwerk van experts en professionals;
  • DRAAGVLAK – samen met andere leden zo breed mogelijk draagvlak creëren voor het gebruik van de afspraak die in de norm is vastgelegd;
  • KENNIS - als eerste op de hoogte van welke normen er worden ontwikkeld.

Neem voor meer informatie contact op met Stephanie Jansen, consultant NEN Industrie & Veiligheid, via iv@nen.nl of 015 – 2690 180. Voor deelname aan normalisatie wordt een financiële tegemoetkoming gevraagd voor de begeleiding vanuit NEN.


Gerelateerde onderwerpen

ISO/TC 260 'Human Resource Management' vergadert in Nederland

04-09-2013 ISO/TC 260 'Human resource management' ontwikkelt normen voor HRM op internationaal niveau. In Neder...

Eerder door u bekeken