Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

24-02-2020 Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Hoe kunnen we gevaarlijke stoffen herkennen en om welke risico’s gaat het? En vooral: hoe kunnen we veilig werken met gevaarlijke stoffen?

Jaarlijks overlijden naar schatting 4.100 mensen aan beroepsziekten. Van die mensen gaan er bijna 3.000 dood door werken met gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2018 op 678. Daarmee staat het grote belang van veilig werken met gevaarlijke stoffen dus buiten kijf.

Alle stoffen brengen risico’s met zich mee
Gevaarlijke stoffen zijn te verdelen in zuivere stoffen en mengsels. Mengsels zijn minder gevaarlijk omdat ze een lagere concentratie van de gevaarlijke stof(fen) bevatten. Maar gebrek aan kennis bij gebruikers doet dit voordeel vaak teniet. Een goed uitgangspunt bij veilig werken met gevaarlijke stoffen is daarom dat het gebruik van alle stoffen risico’s met zich meebrengt.

Bij die risico’s kan het gaan om veiligheidsrisico’s, zoals een brand, een (stof)explosie of verdringing van zuurstof door gassen. Maar ook om gezondheidsrisico’s als inademing, opname door de huid of via de ogen, en inslikken. Niet voor niets schrijft de Arbowet voor dat werkgevers hun medewerkers moeten beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Zelfinspectietool Inspectie SZW
Met de vier stappen van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen kunnen bedrijven stapsgewijs checken of zij genoeg doen aan veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: werknemers beschermen
Werkgevers moeten hun medewerkers dus beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Om dat goed te kunnen doen, moeten werkgevers van elke gebruikte stof of mengsel de aard, de mate en de duur van de blootstelling bepalen. Dat kan door berekeningsmodellen te gebruiken of metingen uit te voeren.

Bron: Arbo-online

Wat kan normalisatie betekenen?
Er zijn verschillende normen en handige tools die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Neem bijvoorbeeld:
» Keuzeboom handschoenen
» NEN-EN 943-reeks over beschermende kleding
» NEN-EN 13832-reeks over schoeisel dat beschermt tegen chemicaliën
» NEN-EN ISO 13982-reeks over beschermden kleding tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliën

Meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen vindt u op de pagina PBM. Heeft u nog vragen of wilt u mee werken aan de normen, neemt u dan via iv@nen.nl contact met ons op.
Nieuwe trainingen PGS

Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

07-08-2017 Met de toenemende behoefte aan opslag van gevaarlijke stoffen kan ook het risico voor werknemers of de omgeving toenemen, indien onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen. PGS 15 is de meetlat in Nederland waarin is aangegeven hoe opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dient plaats te vinden zodat een voldoende veiligheidsniveau voor arbo, milieu en brand wordt gerealiseerd.

Lees meer

Eerder door u bekeken