Welke kant op?

03-12-2013 Wie een gebruiksmelding indient (Artikel 1.19 Bouwbesluit 2012) moet, voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, een situatieschets meesturen. Hierop moeten zaken worden vermeld die met het veilig gebruik van het gebouw te maken hebben. De aanduidingen moeten conform NEN 1414 zijn, voor zover deze norm daarin voorziet.

Onlangs is een wijzigingsblad verschenen bij NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’. Het wijzigingsblad geeft aan welke aspecten van NEN 1414 aangepast zijn naar aanleiding van de nationale overname van NEN-EN-ISO 7010. Volgend jaar zal de norm in zijn geheel worden herzien. Dit is vooruitlopend op een nieuwe versie van die norm. Ook enkele andere normen op het gebied van veiligheidstekens krijgen een nieuwe versie.

Er zijn twee grote veranderingen in NEN 1414 voor de vluchtrouteaanduidingen in Nederland:

 • Aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor.
  In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar Nederland loopt hierin nog wat achter. Denkt u eens aan de verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen. Echter, ook in Nederland wordt dit aangepast en als de ANWB-borden (met pijl omlaag) worden vervangen door de nieuwe borden van RWS, dan zijn deze borden voorzien van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.
 • Verandering van ‘het mannetje’ en ‘de deur’.
  Op de vluchtwegaanduiding staat een wit blok, wat symbool staat voor een deur, en een rennend mannetje. Nu nog zijn ze gescheiden door een pijl, maar straks staat het mannetje min of meer ín de deur. Je ziet hem als het ware door de deur rennen.

De tabel laat zien hoe dit beeldkenteken met de verschillende richtingpijlen wordt gecombineerd. De pijl naar beneden bestaat nog wel, maar heeft alleen de betekenis van naar beneden gaan.

Ook de onderstaande symbolen zijn gewijzigd. Hier moet nu het symbool uit
NEN-EN-ISO 7010 worden gebruikt.

 • brandslanghaspels;
 • brandblusser;
 • handbrandmelder en
 • verzamelplaats

De volgende symbolen zijn hetzelfde gebleven:

 • zelfsluitende deuren;
 • vluchtroute-aanduidingen;
 • droge blusleidingen;
 • brandweeringang;
 • sleutelkluis of -buis, en
 • brandweerlift

De genoemde wijzigingen hoeven nu nog niet bij een ingebruikname te worden toegepast. Bouwbesluit 2012 gaat uit van NEN 1414:2007. Te zijner tijd als in een nieuwe Regeling Bouwbesluit 2012 een nieuwe versie worden aangewezen zijn de genoemde wijzigingen van kracht.

In Bouwregels in de praktijk nummer 12 (verschijning 21 december 2013) verschijnt het volledige artikel over de nieuwe NEN 1414.

Eerder door u bekeken