Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving in werking

02-05-2016 De Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april in werking getreden (Stb. 2016/139). Hetzelfde geldt voor de samenhangende Regeling aanwijzing kringen van gemeenten die deelnemen aan een omgevingsdienst en enkele correcties (Stcrt. 2016/16200).

De wet regelt dat een basistakenpakket op milieugebied voortaan door de omgevingsdiensten wordt uitgevoerd. Gemeenten en provincies blijven bevoegd gezag voor deze taken. Maar door de bundeling van de uitvoering van de taken en deskundigheid bij de omgevingsdiensten die een hele regio bestrijken, verbetert de kwaliteit.

De wet regelt ook dat provincies en gemeenten voorschriften over de gewenste kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving van hun milieutaken moeten opnemen in verordeningen. Ook zijn er bepalingen opgenomen over informatie-uitwisseling en samenwerking tussen onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en de politie. Die gaan over de uitvoering en de handhaving van milieuregels.

Bor
Eerder is al met het oog op het verbeteringstraject vergunningsverlening, toezicht en handhaving het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Per 1 januari van dit jaar is het bevoegd gezag voor BRZO- en RIE-4-inrichtingen overgegaan van gemeenten naar provincies.

Het Bor wordt op een later moment nog gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe bepalingen in de Wabo. Dan wordt vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder geval uitvoeren. Op termijn wordt de Wet VTH (met de hele Wabo) overgeheveld naar de Omgevingswet.

Bron: www.arbozone.nl

Eerder door u bekeken