Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

15-08-2019 De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet wordt gewijzigd. De wijziging in de beleidsregel heeft betrekking op het differentiëren van de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen en de aanscherping van het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Meer differentiatie bij boeteoplegging bedrijfsongevallen

Er komt meer differentiatie in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Dat staat in een wijziging van het tiende lid van artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving. Voorheen gold een bepaalde vermenigvuldigingsfactor. Zo werd bij een overtreding van de Arbowet die leidde tot blijvend letsel of ziekenhuisopname, het boetenormbedrag met de factor vier vermenigvuldigd en als de overtreding had geleid tot de dood van het slachtoffer met de factor vijf. Uit recente jurisprudentie volgt echter dat bij de hoogte van de op te leggen boetes door de minister meer rekening dient te worden gehouden met de ernst van het letsel, waaronder de omstandigheden dat het letsel beperkt is gebleven tot licht blijvend letsel, dat het slachtoffer zijn werkzaamheden na enige tijd weer heeft kunnen hervatten en dat van ziekenhuisopname geen sprake is geweest. Er werd door de minister geen verschil gemaakt tussen zeer beperkt blijvend letsel dat geen ziekenhuisopname en geen blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, en een zeer zwaar letsel dat wel een ziekenhuisopname en blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, zoals een dwarslaesie.

Bron: Staatscourant


Verplichtingen risico-inventarisatie en -evaluatie
Helaas is gebleken dat nog altijd minder dan de helft van de bedrijven over zo’n risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel RI&E beschikt. Staatssecretaris Van Ark kondigde al eerder aan dat zij hierop actie wilde nemen. En nu mag de inspectie direct boetes van wel 4.500 euro uitdelen aan tekortschietende bedrijven.

Ook voor het ontbreken van een plan van aanpak geldt nu een mogelijke boete (3.000 euro). In het plan van aanpak staat wat het bedrijf gaat doen aan de geconstateerde risico’s en gevaren.
De Inspectie SZW krijgt in totaal 15 miljoen euro om teams te versterken die zich richten op gezonde en veilige werkplaatsen. Boetes van de instantie mogen nu dus direct worden uitgedeeld als de RI&E of het plan van aanpak ontbreken. Maar de inspectie zal in alle gevallen bekijken of ze dat ook doet.

Bron: Arbo Online

Eerder door u bekeken