Zorg voor goed materiaal!

14-12-2015 Een werkgever is op grond van de zorgplicht van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de schade, die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Een werknemer krijgt tijdens sloopwerkzaamheden een splinter van een tegel door zijn handschoen. De werknemer loopt een snijwond op maar de infectie leidt uiteindelijk tot dystrofie, met ernstige invaliditeit tot gevolg. Had de werkgever een betere handschoen moeten leveren?

Zorgplicht geschonden
Uit onderzoek door een deskundige blijkt dat ten tijde van het bedrijfsongeval er geen handschoenen verkrijgbaar waren die de werknemer volledige bescherming bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden boden. Er waren wel handschoenen die meer bescherming boden dan de handschoenen die aan de werknemer ter beschikking waren gesteld.

Op basis hiervan oordeelde de rechtbank dat de werkgever zijn zorgplicht geschonden heeft, ook aangezien het risico op splinters voorzienbaar was. De werkgever is daarmee in beginsel aansprakelijk voor de door de werknemer ten gevolge van het bedrijfsongeval geleden schade. Ook de schade die eruit voortvloeit (dystrofie) is voor de rekening van de werkgever. Echter wanneer de schade wordt vergroot door opzettelijke nalatigheid of onvoorzichtigheid (in de herstelperiode) van de werknemer kan dat anders worden.

Goed materiaal
Uit deze uitspraak kan worden afgeleid dat het raadzaam is om, indien mogelijk, de best beschikbare beschermingsmiddelen aan werknemers ter beschikking te stellen. Daarnaast blijkt uit deze uitspraak dat ook op het oog niet voorzienbare gevolgen (in dit geval dystrofie) de werkgever worden aangerekend.

Bron: www.arbozone.nl

Normen voor persoonlijke bescherming

Er zijn vele normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, de PBM's. Ook voor handschoenen, zo is NEN-EN 388 de norm voor beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren.

Zoekt u een andere norm voor PBM's? In het PBM-normoverzicht vindt u de relevante normen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met NEN Industrie & Veiligheid. Email industrieveiligheid@nen.nl

Eerder door u bekeken