Norm kinderslaapzakken alweer in herziening

08-10-2019 De norm voor kinderslaapzakken, NEN-EN 16781:2018, is onlangs verschenen. Hoewel deze norm een reeks aan veiligheidseisen voorschrijft, roept hij nog steeds vragen op. Wat is nu de status van deze norm?

De Europese norm voor kinderslaapzakken is ontwikkeld onder het mandaat M/497. Dit mandaat is gekoppeld aan de General product safety directive (GPSD), in Nederland beter bekend als de Europese richtlijn Algemene productveiligheid. Op basis hiervan mag niemand goederen verhandelen waarvan te verwachten valt dat deze bij gebruik een bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens.

In opdracht van de Europese commissie zijn door CEN, het Europese normalisatie instituut, normen opgesteld voor bepaalde producten voor de slaapomgeving van kinderen, waaronder de norm voor kinderslaapzakken. Normen die onder dit mandaat zijn ontwikkeld, moeten het voor producenten, importeurs en toezichthouders gemakkelijker maken om aan te tonen dat producten aan de GPSD-regelgeving voldoen.

Status

De norm voor kinderslaapzakken is niet gerefereerd in de Official Journal van de EU. Dit impliceert dat de norm niet de status van geharmoniseerde norm heeft, maar vrijwillig kan worden toegepast voor het aantonen van de veiligheid van het product.

De huidige norm, NEN-EN 16781:2018, beschrijft de algemene veiligheidsvoorschriften voor slaapzakken die resulteren in een veilig ontwerp. Afwijkende ontwerpen zijn toegestaan, mits op basis van een risk assessment aangetoond is dat de in de norm genoemde gevaren zijn afgedekt.

Herziening

Gezien de verschillen in gewoonten en gebruik tussen de Europese landen waren er al voor publicatie van de NEN-EN 16781:2018 veel vragen en commentaren. Toen is al besloten meteen na publicatie te starten met een herzieningstraject. Belangrijke onderwerpen betreffen de thermische risico’s zoals onderkoeling en oververhitting van het kind, en het gevaar van afglijden als gevolg van te ruime afmetingen voor de openingen bij de nek en de armen. Behalve de norm voor kinderslaapzakken, worden ook de normen voor kinderdekbedden en stootkussens herzien.

Deelname

Geïnteresseerde en belanghebbende partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwikkelen van de normen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hieke Reijnhoudt of Hein Goeyens, consultants AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 224 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Hieke Reijnhoudt of Hein Goeyens, consultants AgroFood & Consument.

015 2 690 224

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Consumentenzaken
Voor inhoudelijke vragen over Consumentenzakennormen en deelname aan normcommissies.

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Top normen Consumentenzaken

NEN Shop