Nieuwsberichten Energie & Distributie

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Energiemail.

Oprichting nieuwe normcommissie voor keramische vezels

10-04-2017 NEN richt een nieuwe normcommissie 'Keramische vezels' op. Deze commissie gaat een norm maken die een methode beschrijft voor inventarisatie en analyse van keramische vezels. Keramische vezels worden gebruikt voor thermische isolatie in ovens in de industrie. Tijdens een bijeenkomst op 23 februari 2017 werd de behoefte aan zo'n norm bevestigd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voor algen en algenproducten’

05-04-2017 Op 23 mei 2017 wordt er van 12.30 – 17.30 uur een informatiebijeenkomst ‘Europese normen voor algen en algenproducten’ georganiseerd bij NEN. In Europees verband is in kaart gebracht of er, specifiek voor algen en algenproducten, normen moeten worden ontwikkeld. Tijdens deze informatiemiddag informeren wij u graag over het Europese werkprogramma dat hieruit is voortgekomen.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Eerste vergadering ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’ succesvol verlopen

22-03-2017 Op 9 en 10 maart 2017 kwamen meer dan 30 deelnemers vanuit acht verschillende landen bijeen voor de eerste internationale vergadering van ISO/PC 308 'Chain of Custody'. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om het werkgebied van de projectcommissie en het toepassingsgebied van de nieuwe generieke norm voor ketenbeheer met elkaar vast te stellen.

Lees meer

Installatiebranche neemt regie in energietransitie

16-03-2017 Installateurs zijn als energieregisseur steeds vaker bepalend bij het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen. De gebouwde omgeving is nu nog verantwoordelijk voor circa 40 procent van de CO2-uitstoot, maar als het aan UNETO-VNI en haar leden ligt, gaat dat percentage terug naar 0. Dat kan onder meer door op grote schaal duurzame energie op te wekken en energiemanagementsystemen toe te passen.

Lees meer

Registration global forum GAS Analysis 2017 is open

14-03-2017 GAS Analysis 2017 is the leading international symposium and exhibition for gas analysis manufacturers, technical staff and end-users, presenting the latest developments in laboratory, process analysis, metrology and sensor technology and their applications.

Lees meer

Registratie mondiale forum GAS Analysis 2017 geopend

14-03-2017 GAS Analysis 2017 is hét toonaangevende internationale evenement op het gebied van analyse van gassen, waar de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie worden gepresenteerd.

Lees meer

Laat je inspireren op de Better Biomass netwerkmiddag op 20 maart

27-02-2017 Met het Better Biomass-certificaat tonen organisaties aan dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken voldoet aan internationaal erkende duurzaamheidscriteria.

Lees meer

Seminar ‘Internationale normalisatie op gebied van bedrijfszekerheid en kosten in olie- en gasindustrie’

27-02-2017 NEN en Shell organiseren op woensdag 29 maart 2017 van 13.00 tot 18.15 uur een seminar ‘Achieving sustainable business performance by qualified implementation and use of oil and gas standards". Dit seminar is een unieke gelegenheid voor de Europese olie- en gasindustrie en andere geïnteresseerde partijen om meer te weten te komen over de wijze waarop bestaande en nieuwe multidisciplinaire internationale normen hun organisaties in staat stellen tot kostenefficiëntie, risicoverlaging en verkleining van 'carbon footprint'.

Lees meer

Informatiebijeenkomst actualisatie NTA 8025

27-02-2017 UNETO-VNI organiseert samen met NEN op woensdag 5 april (13.00 uur) bij NEN in Delft een informatiebijeenkomst voor het herzien van NTA 8025. U als belanghebbende bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Drie nieuwe ISO-normen voor infrastructuur alternatieve brandstoffen

24-02-2017 In de afgelopen periode heeft ISO een drietal internationale normen gepubliceerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met de publicatie van ISO 16923 en ISO 16924 in december 2016 hebben partijen de beschikking over breed gedragen eisen voor ontwerp, bouw, bedrijfsvoering, onderhoud en inspectie van respectievelijk CNG- en LNG-tankstations. In februari 2017 is ISO 20519 gepubliceerd waarin de eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG zijn beschreven.

Lees meer

Oproep voor experts ontwikkeling normen voor Algen en Algenproducten

24-02-2017 De Europese Commissie (EC) heeft in 2016 opdracht (en financiën) aan CEN gegeven om in een periode van 5 jaar normen voor algen en algenproducten te ontwikkelen. Bedrijven (aanbieders en afnemers van algen, producten en apparatuur), kennis- en onderzoeksinstellingen, labs, (decentrale) overheden, en alle andere belanghebbenden, worden uitgenodigd mee te denken over Europese normen met een nieuw op te richten NEN-normcommissie.

Lees meer

Internationale norm voor LNG-bunkering gepubliceerd

20-02-2017 Met de publicatie van ISO 20519 ’Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels’ is er een belangrijke mijlpaal bereikt in de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met de publicatie van deze internationale norm hebben partijen de beschikking over breed gedragen eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG.

Lees meer

NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ gepubliceerd

18-01-2017 NEN heeft de Nederlands Technische Afspraak NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ herzien en gepubliceerd. Deze NTA beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen/classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning.

Lees meer

Zeekabel voor het transporteren van duurzame energie

09-01-2017 De eerste heipaal voor de bouw van een converterstation voor een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken is geplaatst. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Denemarken is belangrijk voor de energiedoelstellingen van Nederland. De zeekabel verhoogt de leveringszekerheid en biedt de benodigde extra capaciteit om duurzaam opgewekte energie uit wind tussen Denemarken en Nederland te transporteren.

Lees meer

MET-CERTIFIED: een boost voor mariene energieprojecten

19-12-2016 Alkmaar, Nederland – Europa geeft 5,6 miljoen euro aan het MET-CERTIFIED project via haar 2 Zeeën-programma en beoogt hiermee sneller en meer mariene energieprojecten van de grond te krijgen. MET-CERTIFIED wordt gerund door een consortium van Europese partners uit de industrie, overheid en academische wereld.

Lees meer

Succesvolle informatiebijeenkomst over EPB-normen

19-12-2016 Op 8 december 2016 heeft NEN een succesvolle informatiebijeenkomst georganiseerd voor normcommissieleden. Centraal op het programma stonden de Europese normen voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Deze normen zijn op dit moment voor de laatste stemronde gepubliceerd. De opkomst was erg goed en vanuit verschillende belanghebbenden waren er betrokkenen aanwezig.

Lees meer

Normontwerp aansluitleidingen voor gas, NEN 7244 deel 6, ter commentaar

15-12-2016 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 6 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 5 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Oprichting normcommissie Geothermie

15-12-2016 Onlangs is de CEN/TC 451 “Geothermal and water boreholes” opgericht. Deze Europese TC richt zich op normalisatie omtrent ontwerp, constructie, bediening, monitoring, onderhoud en demontage van de boorlocatie voor het onttrekken van grondwater en warmtewisseling.

Lees meer

Naar een biobased toekomst

14-12-2016 Afgelopen oktober is het (normalisatie) onderzoeksproject Open-Bio afgesloten. Het project is ontworpen om de beste methodes te ontwikkelen die consumenten moeten bewegen om biobased producten te gaan kopen. Door vast te stellen wat de eindgebruikers willen weten over deze producten, hoopte het projectteam onder leiding van NEN de industrie te bewegen om meer duurzame producten te gaan maken.

Lees meer

Corbion and Kraton receive first European certification for bio-based products

29-11-2016 Yesterday, Corbion and Kraton received the first European certification for their bio-based products – a key differentiator in the bio-based product market. The certification system is based on the European standard EN 16785-1 which enables independent assessment of claims on the bio-based content of products. With certification, suppliers can use bio-based content labelling for their marketing efforts.

Lees meer

Corbion en Kraton ontvangen de eerste Europese certificaten voor biobased producten

29-11-2016 Gister hebben Corbion en Kraton de eerste Europese certificaten voor hun biobased producten ontvangen – een belangrijk onderscheidingskenmerk in de markt van biobased producten. Het certificatiesysteem is gebaseerd op de Europese norm EN 16785-1 die onafhankelijke beoordelingen van claims over het biobased gehalte van producten mogelijk maakt. Met certificatie kunnen leveranciers labels met biobased gehalte toepassen in hun marketing.

Lees meer

NEN nodigt partijen uit om samen te werken aan de energietransitie

26-10-2016 Vandaag wordt in Rotterdam de Nationale Klimaattop gehouden. Initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie worden daar besproken door vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid. Normalisatie is een belangrijk instrument om deze energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft een normalisatieagenda ontwikkeld, die als startpunt dient om samen met belanghebbende partijen tot een uitvoeringsplan te komen.

Lees meer

Standaardisatie brandstoffen voor snellere energietransitie

12-10-2016 Erik Büthker is business development manager bij PitPoint Clean Fuels. Het innovatiegedreven bedrijf investeert in de productie van onder meer groengas, opent hiervoor voortdurend nieuwe CNG-tankpunten en bouwt en exploiteert elektrische oplaadpunten.

Lees meer

Normdelen gasdistributieleidingen gepubliceerd

11-10-2016 Voor gasdistributieleidingen zijn op Europees niveau normen opgesteld. Om het hoge niveau van de Nederlandse normalisatie van gasdistributiesystemen te handhaven, is op basis van de Europese normen de nationale normenreeks NEN 7244 opgesteld.

Lees meer

ISO verbindt Amerika, China en Duitsland in tribologie

11-10-2016 Vloeibare smeerolie en smeervet reduceren frictie en slijtage in allerlei onderdelen van machines, motoren tot aan huis- en tuingereedschap toe. Ze voorkomen ook het optreden van zogenaamde adhesieve slijtage bij draaiende delen (waarbij deeltjes ineens afschuiven).

Lees meer

NEN ontvangt 30 landen voor brandstofnormalisatie

11-10-2016 In de laatste week van september had het NEN-gebouw de ISO commissie voor petroleum- en gerelateerde producten, ISO/TC 28, te gast. Over de periode van een week zijn bijna 170 experts uit 30 landen op de Vlinderweg in Delft welkom geheten.

Lees meer

Infographic: CO2-prijs

05-10-2016 Het huidige emissiehandelssysteem werkt niet, vinden verschillende organisaties en partijen. Een wereldwijd systeem voor CO2-beprijzing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan dat veranderen. Hoe werkt zo’n wereldwijde CO2-prijs en wat levert die op?

Lees meer

“Normalisatie en innovatie gaan hand in hand”

29-09-2016 Het is genoegzaam bekend: Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Wat is daar zoal voor nodig?

Lees meer

Europese norm voor biosmeermiddelen afgerond

22-08-2016 De Europese Commissie wil het gebruik van minerale oliën sterk reduceren. CEN heeft daarom een norm opgesteld die smeermiddelen specificeert waarbij een kwart van de minerale olie vervangen wordt door biobased vloeistoffen. EN 16807 ‘Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants’ is in juni 2016 gepubliceerd en kent nog steeds enkele open vragen. Deze worden nu in CEN onder Nederlands secretariaat onderzocht. De resultaten van een verbeterde methode om biodegradeerbaarheid te bepalen, verwacht men eind dit jaar.

Lees meer

Themadag gasanalyse in teken van de automotive industrie

11-08-2016 Op 15 september 2016 organiseert normcommissie 310 158 "Gasanalyse" onder coördinatie van VSL voor de dertiende keer op rij de jaarlijkse Themadag Gasanalyse. Deze 13e editie zal in teken staan van "automotives". Het programma is nagenoeg definitief en bestaat uit lezingen die vanuit verschillende invalshoeken inspelen op de actualiteit.

Lees meer

Eerste normen voor 'Arctic operations' voor publiek commentaar

11-08-2016 “Sinds een aantal jaren werkt de olie- en gassector aan internationale normen voor activiteiten in gebieden met extreem koude omstandigheden. Deze normen dragen bij aan het veilig werken in het Noordpoolgebied voor zowel mens als milieu en omvatten onderwerpen die eigenlijk ook buiten de olie- en gassector spelen. Commentaar op de normontwerpen kan binnenkort worden gegeven.

Lees meer

Europees consumentenlabel voor brandstof komt eraan

10-08-2016 CEN, het Europese instituut voor normalisatie, heeft een geharmoniseerde markering vastgesteld die via simpele zwart-wit symbolen aangeeft welke brandstof de benzinepomp levert. De brandstofkleppen van nieuwe auto's en de informatie bij de autodealers laat datzelfde label zien en zo is het voor de consument direct duidelijk of zijn auto op de brandstof kan rijden.

Lees meer

World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

Lees meer

Europese norm voor schonere dieselbrandstof uit synthetische of hydro-processen gepubliceerd

25-07-2016 De Europese norm voor paraffine dieselbrandstof, gemaakt via synthese of waterstofbehandeling (EN 15940), heeft een 100% akkoord van de CEN-leden gekregen. In negen jaar is deze brandstofspecificatie geëvolueerd van een CEN Workshop Agreement door een kleine groep industriëlen naar een consensus documenten gedragen door alle Europese staten.

Lees meer

Europese normen voor bio-olie uit snelle pyrolyse voor industriële boilers bijna gereed

11-07-2016 Normalisatie van op biomassa gebaseerde brandstoffen is een actieve bezigheid, zowel Europees als internationaal. Verschillende commissies werken aan het ontwikkelen van normen voor vloeibare, gasvormige en vaste biobrandstoffen. De Europese brandstofkwaliteitsspecificatie EN 16900 is nu bijna gereed.

Lees meer

Informatiemiddag haardhout: NTA gewenst?

05-07-2016 Donderdag 30 juni 2016 organiseerde NEN van 13:00 uur tot 16:00 uur een informatiemiddag over het opstellen van kwaliteitseisen voor haardhout.

Lees meer

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen) ligt voor ter commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Lees meer

Informatiemiddag keurmerk haardhout

16-06-2016 Op donderdag 30 juni 2016 organiseert NEN van 13:00 uur tot 15:30 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een keurmerk voor haardhout. Tijdens deze bijeenkomst worden de randvoorwaarden van een dergelijk keurmerk uiteen gezet. Belanghebbenden, waaronder alle bedrijven, instellingen en organisaties die te maken hebben met haardhout, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en mee te praten.

Lees meer

Commentaar op Europese biobrandstof-labels nog tot 18 juni mogelijk

08-06-2016 Op verzoek van de Europese Commissie zijn labels ontwikkeld die de consument vertellen welke alternatieve brandstof er aan de pomp geleverd wordt. Als deze labels vanaf 18 november ook op voertuigen gaan verschijnen is er hopelijk geen onduidelijkheid meer of autogas en aardgas gebruikt kan worden of dat men voor een pomp staat die biodiesel voor tractoren of dieselbrandstof met biologische componenten levert. EN 16942 ligt nog voor ter commentaar vanuit de Nederlandse markt tot 18 juni.

Lees meer

De online community voor bio-based blijft groeien

08-06-2016 Meer dan 60 personen zijn inmiddels deel van de Bio-based Groep op het Procurement Forum. Deze groep is opgericht als een plaats voor verschillende belanghebbenden om hun kennis en ervaring te delen over bio-based producten en publieke inkoop. Inkopers, onderzoekers en bedrijfsvertegenwoordigers uit meer dan 10 landen zijn betrokken in het forum en bediscussiëren geregeld online de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.

Lees meer

Informatiemiddag Geothermie

08-06-2016 Op woensdag 29 juni wordt een informatiebijeenkomst gegeven over de ontwikkelingen binnen normalisatie omtrent geothermie. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met Geothermie in de breedste zin van het woord. Aanleiding van het organiseren van deze bijeenkomst is onder andere de publicatie van het in januari 2016 verschenen "Energierapport – transitie naar duurzaam" waar geothermie als mogelijke CO2-arme energiebron wordt aangemerkt.

Lees meer

Succesvolle workshop 'Invoeden Groen Gas'

01-06-2016 In het kader van het project Circulaire Economie organiseerde NEN vrijdagmiddag 29 april een workshop ‘Invoeden Groen Gas’. Dit project richt zich op de rol van normen in deze branche. Via een aantal case studies werd gekeken welke behoeften er zijn ten aanzien van normen en het normalisatieproces.

Lees meer

Hoe weten we hoe je iets moet meten?

20-05-2016 Stel je voor hoe het zou zijn als je een wetenschappelijke ontdekking zou doen of iets zou uitvinden zonder metingen. Bijna onmogelijk. Maar het is niet genoeg om gewoon afspraken te maken over de meeteenheden. Ze moeten consequent, betrouwbaar en gestandaardiseerd zijn voor internationale samenwerking en interoperabiliteit. Er is een wetenschap op metingen en deze heet metrologie.

Lees meer

Kansen vergroten voor biobased bouwproducten

12-05-2016 NEN organiseert op woensdag 1 juni 2016 een workshop voor iedereen die de kansen voor biobased bouwproducten wil vergroten. Iedereen die werkt met biobased bouwproducten, of deze produceert, wordt uitgenodigd om mee te denken over de rol van normen als stimulans voor marktacceptatie.

Lees meer

Nieuwe ISO-commissie voor 'Brandstof uit afval'

09-05-2016 Op maandag 18 april is in Helsinki de nieuwe ISO/TC 300 ‘Solid Recovered Fuels’ opgericht. Solid recovered fuels zijn brandstoffen die worden gewonnen uit afval. Veel bestanddelen in afval (huishoudelijk, grijs en bedrijfsafval) hebben een hoge calorische waarde, waardoor ze zeer geschikt zijn als brandstof.

Lees meer

Europese CEN-CENELEC/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie

25-04-2016 CEN en CENELEC hebben besloten een Europese commissie op te richten op het gebied van waterstof. NEN zal het secretariaat van deze commissie voeren en nodigt belanghebbende partijen en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de normalisatie-activiteiten. Het is een mooie kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren. Op 9 en 10 juni wordt in Brussel de opstartvergadering gehouden van deze commissie, CEN-CENELEC/TC 6.

Lees meer

Weg vrij voor publiek aanbesteden van Biobased Producten – Beleidsaanbevelingen gepubliceerd

12-04-2016 Vandaag publiceerde de Public Procurement werkgroep van de European Commission’s Expert Group for Bio-based Products 15 aanbevelingen voor het stimuleren van de opname van biobased producten in publieke aanbestedingsprogramma's. Het rapport, dat werd gelanceerd op de BioEconomyUtrecht2016 stakeholder conferentie, stelt dat de voordelen wederzijds zijn.

Lees meer

EURAMET (European Metrology Research Programme)

03-03-2016 De stijging van de energieprijzen en de instabiele import van aardgas zijn ontwikkelingen die binnen Europa als onwenselijk worden ervaren. Tevens bestaat de wens om de afhankelijkheid van het Europese transport van olie te verkleinen door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen.

Lees meer

Green Deal Waterstof in ontwikkeling

25-02-2016 Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu nam onlangs de sleutels van twee Toyota’s Mirai voor het ministerie in ontvangst. Na afloop hiervan presenteerde voorzitter Ger van Tongeren het Nationaal Waterstof Platform (NWP) en de thans circa vijftig daarbij betrokken marktpartijen.

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Werkgroep normalisatie Algen en Algenproducten van start gegaan

24-02-2016 Een nieuwe werkgroep gaat dit jaar in kaart brengen welke normen bruikbaar zijn voor algen en algenproducten, en welke nieuwe normen er ontwikkeld moeten worden. De werkgroep CEN/BT/WG 218 ‘Algae’ voerde op 13 januari zijn eerste vergadering.

Lees meer

Europese CEN/TC op het gebied van waterstof onder Nederlandse regie

24-02-2016 Er komt een CEN/TC op het gebied van waterstof onder Nederlands secretariaat. Dat is donderdag 11 februari besloten door CEN/BT. Hierdoor ontstaat voor de Nederlandse maatschappij en haar belanghebbenden een direct link met Europese standaardisatie. Dit biedt een unieke kans om invloed op de Europese ontwikkelingen uit te oefenen en de Nederlandse stand der techniek in Europa te introduceren.

Lees meer

PGS Nieuwe Stijl in aantocht

24-02-2016 In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worden ook de nodige stappen gezet met het ontwikkelen van een nieuwe, duidelijkere structuur van de richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar de nieuwe structuur. Ook het uiterlijk verandert om PGS Nieuwe Stijl duidelijk herkenbaar te maken.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 'Leiding- en tanksignalering'

10-02-2016 Op donderdag 24 maart organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een ISO-norm voor leiding- en tanksignalering. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van leidingsystemen en of opslagtanks.

Lees meer

Nieuwe Europese labels op de benzinepomp voor brandstof vastgesteld

08-02-2016 Het Europese label voor alternatieve brandstoffen is eind januari vastgesteld. Vanaf 18 november 2016 kunnen consumenten het verschil tussen biodiesel, biogas en waterstof op de benzinepomp gaan zien. Op verzoek van de Europese Commissie heeft CEN, het Europese normalisatie-instituut, het ontwerp van de labels uitgewerkt in een norm, EN 16942, die op 1 april beschikbaar komt voor commentaar.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

Serie 'Buisleidingen' uitgebreid met publicatie NEN 3655 en 3656

25-01-2016 De NEN 3650-serie ‘Buisleidingen’ is uitgebreid met twee nieuwe delen: NEN 3655 ‘Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)’ en NEN 3656 ‘Stalen buisleidingsystemen op zee’. De Nederlandse transportleidingensector voor transport van aardgas, olie en overige gassen en vloeistoffen, heeft sinds tientallen jaren via zelfregulering een normenstelsel waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat. De NEN 3650-serie is de basis hiervan en omvat de totale levenscyclus van buisleidingsystemen.

Lees meer

NTA 8828 ‘Elektrolassen voor PE’ wordt gepubliceerd

22-01-2016 Op donderdag 28 januari wordt de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8828 gepubliceerd. Deze is vanaf dit moment ook beschikbaar in onze webshop. NTA 8828 bevat uniforme afspraken voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingen voor gas en drinkwater.

Lees meer

Nederlands Technische Afspraak over classificatie van biomassa voor energietoepassing wordt herzien

11-01-2016 NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ beschrijft een classificatiesysteem voor het indelen/classificeren van vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. Voor de herziening van deze norm wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003’ opgericht. Belanghebbende partijen kunnen bij NEN melden voor deelname aan de werkgroep. De eerste vergadering is in maart.

Lees meer

Herziene NTA 8080, de norm voor duurzame biomassa, gepubliceerd

22-12-2015 Op 21 december 2015 is de tweede editie van NTA 8080 gepubliceerd, de norm voor duurzaam geproduceerde biomassa. Deze norm is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van biomassaproducenten en -gebruikers, NGO’s, onderzoeksinstellingen, overheid en certificatie-instellingen. Het toepassingsgebied omvat nu zowel bio-energie als biobased producten. Daarnaast is de norm in twee delen uitgebracht: deel 1 met duurzaamheidseisen en deel 2 met eisen aan ketenbeheer.

Lees meer

Europese norm voor B2C-communicatie over biobased producten ter commentaar gepubliceerd

09-12-2015 Wanneer men spreekt over biobased producten, dan is het van groot belang om te begrijpen wat onder de term biobased wordt verstaan, en welke claims kunnen worden gebruikt. CEN heeft daarom normontwerp EN 16935 ‘Bio-based products - B2C reporting and communication - Requirements for claims’ opgesteld. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 15 januari 2016. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Nieuwe normen biogas op komst

08-12-2015 De komst van twee nieuwe normen op het gebied van biogas heeft een nieuwe impuls gekregen. Tijdens een ISO-vergadering van ISO/TC 255 'Biogas' in Delft, waar NEN de gastheer was, werd verder besloten normen voor twee andere onderwerpen te ontwikkelen.

Lees meer

Europese benzine- en dieselspecificaties in de revisie

08-12-2015 Tijdens de vergadering in Cork, hebben de CEN commissies voor benzine en diesel verschillende aanpassingen voor Europese normen besproken. In de loop van 2016 worden daarmee zowel nieuwe normen als wijzigingen doorgevoerd of in stemming gebracht. daarmee wordt aangesloten op ontwikkelingen naar gebruik van meer biobrandstof.

Lees meer

ISO ontwikkelt LNG-kwaliteitsnorm voor scheepvaart

08-12-2015 LNG wordt langzaamaan niet enkel een product om aardgas te verplaatsen, maar ook om jezelf mee te verplaatsen. Het is een alternatief voor dieselolie dat zeeschepen gebruiken als ze in de havens liggen of varen om te voldoen aan de veel striktere emissie-eisen die in binnenwateren gelden.

Lees meer

Uitrol van bio-energie duurzamer met ISO 13065

30-10-2015 Een nieuwe ISO-norm beoordeelt duurzaamheid van producten en processen gerelateerd aan bio-energie. De norm heeft een enorme potentie om klimaatverandering aan te pakken, energieleveringszekerheid te bevorderen en duurzame ontwikkeling aan te moedigen.

Lees meer

InnProBio, een internationaal forum voor Biobased inkopen

30-10-2015 InnProBio, het Internationale Forum voor Innovatief Biobased Inkopen, is sinds kort online te vinden via www.innprobio.eu. Het platform ondersteunt publieke kopers met interesse voor biobased producten en diensten. NEN neemt deel in de ontwikkeling van dit platform dat zowel informatie over normen en certificatie gebruikt als ook genereert.

Lees meer

Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Lees meer

De veelzijdigheid én onmisbaarheid van waterstof

12-10-2015 Waterstof kan een belangrijke component worden in een toekomstig, duurzaam energiesysteem. Het heeft als voordeel te kunnen worden ingezet als energiedrager én als brandstof. Waterstof kan worden geproduceerd door diverse duurzame energiebronnen via bijvoorbeeld elektrolyse (zon- of, windenergie, waterkracht), of bijvoorbeeld uit biomassa. Waterstof wordt momenteel ook uit aardgas geproduceerd.

Lees meer

Ontmoet NEN op Offshore Energy 2015

02-10-2015 Offshore Energy is hét evenement in Nederland op het gebied van offshore olie, gas en windenergie met een jaarlijks groeiend bezoekersaantal. NEN is met een stand aanwezig op de 2015 editie, die op 13 en 14 oktober plaatsvindt in Amsterdam. Bezoekers kunnen zich gedurende deze twee dagen door NEN laten informeren over hoe internationale normalisatie en normen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hun offshore-activiteiten.

Lees meer

Europese standaarden voor Energie Audits

30-09-2015 CEN en CENELEC hebben een serie Europese standaarden gepubliceerd met eisen en richtlijnen over hoe Energie Audits moeten worden uitgevoerd. De EN 16247 serie helpt organisaties in heel Europa te voldoen aan de eisen uit de EU Energy Efficiency Directive (2012/27/EU).

Lees meer

Start ontwikkeling certificatieschema voor biobased gehalte in producten

29-09-2015 Een kenmerkende eigenschap van biobased producten is het gehalte biomassa dat erin is verwerkt. NEN zoekt belanghebbenden voor de ontwikkeling van een certificatieschema voor onafhankelijke toetsing van dit gehalte. 7 oktober is de kick-off meeting in Brussel, deelname is nog mogelijk.

Lees meer

Waterstof en normalisatie: doet u ook mee?

25-09-2015 Waterstof kan een belangrijke component worden in een toekomstig, duurzaam energiesysteem. Waterstof heeft als voordeel te kunnen worden ingezet als energiedrager èn als brandstof. Het kan worden geproduceerd door diverse energiebronnen via bijvoorbeeld elektrolyse (zon- of, windenergie, waterkracht), of bijvoorbeeld uit biomassa of uit aardgas.

Lees meer

Pyrolyse olie; Europese normontwikkeling en interlaboratoriumonderzoek

25-09-2015 Met de commerciële ontwikkeling van pyrolyse olie uit biomassa (de eerste productiefaciliteiten zijn operationeel in Finland en Nederland), is de vraag naar Europese normen toegenomen. Pyrolyse olie uit biomassa (FPBO, Fast Pyrolyse Bio-oil) heeft dermate andere eigenschappen dan minerale olie, dat er nieuwe test methoden nodig zijn of bestaande testmethoden moeten worden herzien.

Lees meer

NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ ter commentaar

24-09-2015 Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo'n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’ (NVN). Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november online commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt de definitieve versie van NEN 7125 gepubliceerd.

Lees meer

Europese norm voor de bepaling van gehalte koolstof in bio-based producten ter commentaar gepubliceerd

24-09-2015 CEN heeft het ontwerp van een nieuwe norm NEN-EN 16640 ‘Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method’ gepubliceerd. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 19 oktober 2015. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Norm voor energie-efficiëntie en besparingsberekeningen voor landen, regio’s en steden gepubliceerd

22-09-2015 De norm NEN-ISO 17742:2015 ‘Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities’ geeft geharmoniseerde methoden voor energie-efficiëntie en energiebesparingsberekeningen met behulp van methoden gebaseerd op indicatoren en op genomen maatregelen. Deze methoden zijn gericht op de geografische entiteiten landen, regio's en steden. De norm kan worden gebruikt door alle belanghebbenden die energiebesparingen willen kwantificeren over een bepaalde periode, zoals overheden, international energy agency, NGO's, branches, beleidsmakers, etc.

Lees meer

Extra commentaarronde ISO-normen voor LNG- en CNG-tankstations

04-09-2015 De normontwerpen van de internationale normen voor LNG- (ISO/DIS 16924) en CNG-tankstations (ISO/DIS 16923) voor voertuigen zijn voor een tweede commentaarronde gepubliceerd. De eerste commentaarronde heeft tot significante aanpassing van de normteksten geleid. Nederlandse belanghebbenden kunnen de normontwerpen tot 30 september van commentaar voorzien. De definitieve normen worden in de loop van 2016 gepubliceerd.

Lees meer

NTA 8120 nu ook in het Engels beschikbaar

31-08-2015 De tweede editie van NTA 8120 ‘Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer’ is vorig jaar gepubliceerd. De Nederlandse netbeheerders lopen hiermee voorop met het implementeren van assetmanagement; NTA 8120 is een van de eerste normen wereldwijd die sectorspecifieke eisen beschrijft aan assetmanagementsystemen. De norm is nu ook beschikbaar in het Engels.

Lees meer

NEN publiceert normontwerp voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

15-07-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis' analysemethoden voor diervoeders. Als eerste in een serie is nu een methode voor de bepaling van T-2- en HT-2–dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 7 september a.s. commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

VetVat kan zorgen voor biobrandstof

25-06-2015 Om verspilling van vetten en oliën op een duurzame manier tegen te gaan, heeft Bob Goulooze een speciale vinding gedaan: het VetVat. Samen met voormalig CDA-Tweede Kamerlid Marieke van der Werf wil hij het VetVat een vaste plek in de keuken geven.

Lees meer

Ruim 200 gasanalyse experts bijeen in Rotterdam tijdens GAS2015

11-06-2015 Woensdag 10 juni vond de opening plaats van GAS2015, de achtste editie van het internationale 'Gas Analysis Symposium & Exhibition'. De openingslezing werd verzorgd door Michal Malicki van ESA, die twee aansprekende voorbeelden gaf van gasanalysetoepassingen in de ruimte. Ruim 200 deelnemers uit 30 landen wereldwijd verspreidden zich vervolgens om lezingen te volgen op het gebied van aardgas & biogas, metrologie, normalisatie & certificatie, en analytische toepassingen. De eerste dag van GAS2015 werd afgesloten met een borrel op de beursvloer waar 26 bedrijven hun nieuwste producten en diensten tentoonstellen.

Lees meer

Europese LPG norm wordt herzien

22-05-2015 Momenteel besluit CEN of er genoeg redenen zijn om de norm voor autogas, EN 589, te herzien. De LPG kwaliteit aan de pomp is in veel landen wettelijk verbonden aan deze norm. De Europese Commissie ziet LPG als een alternatieve brandstof waar qua markering, maar ook op termijn, eisen aan de uitstoot van deze voertuigen gesteld moeten worden. CEN overweegt nu om naar een nog schonere kwaliteit te gaan. Voor dat werk is NEN op zoek naar geïnteresseerde bedrijven.

Lees meer

Eneco’s biomassacentrale ontvangt Better Biomass certificaat

07-05-2015 Eneco kreeg op 6 mei in Delfzijl het Better Biomass-certificaat voor haar nieuwe biomassacentrale Bio Golden Raand. Het certificaat werd uitgereikt door Jorn Bronsvoort, directeur van Quality Service Certification. Met dit certificaat laat Eneco zien dat de installatie in Delfzijl, die uit afvalhout duurzame elektriciteit maakt, voldoet aan de internationale eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa.

Lees meer

Europese norm voor bepaling bio-based gehalte met material balance methode ter commentaar

29-04-2015 CEN heeft normontwerp prEN 16785-2 ‘Bio-based producten – Bepaling van het bio-based gehalte met gebruik van de material balance method’ opgesteld. Deze norm beschrijft hoe met een massa balans-methode de in- en uitgaande stroom van biobased materiaal in een proces kan worden berekend. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot en met 25 mei. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse (NEN-EN) norm.

Lees meer

Better Biomass: nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’-certificaat

22-04-2015 Certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken, heten voortaan ‘Better Biomass’. Vooruitlopend op de publicatie van de herziene versie van NTA 8080, de norm met duurzaamheidscriteria voor biomassa, is het bijbehorende certificatiesysteem in een nieuw jasje gestoken.

Lees meer

Europese Workshop: Verzoek om advies en feedback over normen voor biobased productnormen en -labels

21-04-2015 Op 26 mei 2015 vindt de tweede “Advisory Workshop” van het Open-Bio Project plaats in Brussel. Halverwege het project worden hier de tussentijdse resultaten, gepresenteerd en besproken. Deelnemers worden uitgenodigd om feedback te geven over de voortgang en de verder te gane koers van de diverse werkpakketten. In het bijzonder producenten en beleidsmakers op het gebied van biobased producten zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Lees meer

NEN lanceert online platform ‘Werken met NPR 3378’

13-04-2015 Speciaal voor de installatieprofessional heeft NEN een product ontwikkeld die altijd toegang geeft tot de laatste delen van NPR 3378 én de zes meest relevante gasnormen: het online platform ‘Werken met NPR 3378’. Zo kunnen de praktijkrichtlijn voor gasinstallaties alsook zes belangrijke gasnormen altijd én overal via een pc of een mobile device (o.a. tablet) geraadpleegd worden.

Lees meer

Biomassa komende decennia onmisbaar

13-04-2015 Biomassa is de komende decennia onmisbaar als grondstof voor materialen, energie én brandstoffen. Dat concludeert de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) in een publicatie waarin haar belangrijkste inzichten over biomassagebruik zijn gebundeld. Noodzakelijke voorwaarde is dat alle biomassa duurzaam wordt geproduceerd, ongeacht de toepassing. De commissie pleit voor nationaal, Europees en internationaal biomassabeleid dat duurzaamheid als voorwaarde stelt, beschikbaarheid vergroot en efficiënt gebruik van land en biomassa aanmoedigt.

Lees meer

GAS2015 werkt verbindend

13-04-2015 In Beurs-WTC Rotterdam vindt van 10 t/m 12 juni 2015 de achtste International Gas Analysis Symposium & Exhibition (GAS2015) plaats. GAS2015 is een uniek evenement in zijn soort over kalibratiegassen, apparatuur en optimalisatie van industriële processen dat wetenschap, normalisatie en praktische analytische technieken met elkaar verbindt. Voorgaande edities trokken honderden experts uit meer dan dertig landen over de hele wereld aan.

Lees meer

Biodieselkwaliteit naar een hoger plan

13-04-2015 Europese normen voor biodiesel zijn weer een stap verder. Ondanks dat de toekomst voor biobrandstoffen onzeker is, biedt de grote vraag naar diesel in Europa een stimulans om naar alternatieven te kijken. Om de doelstellingen voor 2020 te halen zullen sommige landen inzetten op diesel met meer biologische bijmenging dan de nu toegestane 7%. Vandaar dat CEN werkt aan normen voor bijmenging tot 30%. Deze normen zijn nu in de laatste fase gekomen.

Lees meer

Europese norm voor B2B-communicatie over biobased producten ter commentaar

31-03-2015 Wanneer industriële inkopers over biobased producten spreken is het van groot belang om te begrijpen wat onder de term biobased wordt verstaan, en welke claims kunnen worden gebruikt. CEN heeft daarom normontwerp EN 16848 ‘Bio-based products - Template for B2B reporting and communication of characteristics - Data sheet’ opgesteld. Producenten en inkopers die zakelijk communiceren over biobased producten kunnen commentaar indienen tot 11 mei.

Lees meer

Benzinepompen krijgen eenduidige markering

17-03-2015 De EU heeft verordend dat alle -lidstaten mogelijkheden moeten creëren om in 2020 voldoende tank- en laadpunten te hebben zodat duurzaam vervoer mogelijk is. Het gaat dan om autobrandstoffen als biodiesel, (bio)gas, biobenzine en waterstof, maar ook om elektrische voertuigen en aardgasvaartuigen.

Lees meer

Normontwerp NEN 3656 'Stalen buisleidingsystemen op zee' ter commentaar

20-02-2015 Tussen land- en zeeleidingen bestaan grote verschillen in relatie tot ontwerp, aanleg, beheer, wetgeving en handhavingsregime. De NEN 3650-serie met eisen voor buisleidingsystemen kan daarom niet altijd worden toegepast op zeeleidingen. Zodoende heeft de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) het initiatief genomen om hier een aparte norm voor te ontwikkelen. Deze nieuwe norm, NEN 3656, is nu gepubliceerd ter openbare kritiek. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni online commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Lees meer

Nieuwe stap normalisatie biogasinstallaties

18-02-2015 Zowel nationaal als internationaal zijn er nieuwe stappen gezet op het gebied van normen voor biogasinstallaties. In Nederland is een nieuwe werkgroep opgericht en vanuit een internationale Working Group ligt een voorstel ter stemming voor dat een brede basis kan bieden aan standaardisatie van biogasinstallaties. Voor de nationale werkgroep kunt u zich nog aanmelden.

Lees meer

NEN 3650 als een van de eerste normen in redlining beschikbaar

18-02-2015 NEN 3650 serie voor buisleidingsystemen is als een van de eerste normen in redlining beschikbaar. NEN Connect: Snel en eenvoudig twee normversies vergelijken. Een belangrijke wens van normgebruikers is om snel en eenvoudig wijzigingen ten opzichte van een voorgaande normversie te zien.

Lees meer

KBBPPS zet resultaten om in actieve steun

17-02-2015 'Knowledge Based Bio-based Products’ Pre-Standardization' (KBBPPS) houdt op 2 juni zijn laatste workshop in het Engelse York. Tijdens die workshop zullen de resultaten van dit project over pre- en conormatief onderzoek naar biobased producten worden gepresenteerd. Hoofdzaak is echter dat deelnemers er praten over hoe ze de onderzoeksresultaten en andere zaken die eruit naar boven zijn gekomen, kunnen gebruiken om zo veel mogelijk steun te vergaren voor biobased producten.

Lees meer

Internationale norm met duurzaamheidscriteria voor bio-energie naar laatste fase

13-02-2015 Afgelopen najaar heeft het normontwerp van ISO 13065 'Sustainability criteria for bioenergy' voor publiek commentaar gecirculeerd. Landen konden stemmen of het document van voldoende kwaliteit was om door te gaan naar de volgende fase en konden commentaren op dit normontwerp indienen. Er bleek voldoende steun te zijn om door te gaan naar de volgende fase. Verscheidene landen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt commentaren in te dienen om de norm op onderdelen aan te passen. Tijdens de vergadering van ISO/PC 248 "Sustainability criteria for bioenergy", die van 19 t/m 23 januari 2015 plaatsvond in Berlijn, zijn deze commentaren besproken.

Lees meer

Biobrandstoffen zijn slechts transitie

12-02-2015 Hoe ziet de toekomst van biobrandstoffen eruit na 2020? Is er nog wel een markt voor? Als we de Europese Commissie en het '2030 Energy & Climate Framework' mogen geloven niet. De focus van nieuw te ontwikkelen brandstoffen komt steeds meer op advanced biofuels te liggen in plaats van op eerste generatie biobrandstoffen. Met alle gevolgen van dien, mogelijk ook voor de normen.

Lees meer

Mijlpaal voor NEN: Overeenkomst vloeibaar aardgas getekend door Staatssecretaris

11-02-2015 Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en verschillende partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen ondertekenden op 10 februari de Safety Deal LNG (Liquefied Natural Gas). Hiermee leggen de partijen, verenigd in het Nationaal LNG Platform, vast dat zij zich gezamenlijk inspannen voor een veilig transport en gebruik van het vloeibare aardgas in Nederland. Dit doen zij via het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, een onderzoeksprogramma gefaciliteerd door NEN.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie:

Voor persberichten: Communicatie

(015) 2 690 302

---------------------------------------------

Inhoudelijke informatie: NEN Energy

(015) 2 690 326

Normcommissies Energie

Energie