Biomassa komende decennia onmisbaar

13-04-2015 Biomassa is de komende decennia onmisbaar als grondstof voor materialen, energie én brandstoffen. Dat concludeert de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) in een publicatie waarin haar belangrijkste inzichten over biomassagebruik zijn gebundeld. Noodzakelijke voorwaarde is dat alle biomassa duurzaam wordt geproduceerd, ongeacht de toepassing. De commissie pleit voor nationaal, Europees en internationaal biomassabeleid dat duurzaamheid als voorwaarde stelt, beschikbaarheid vergroot en efficiënt gebruik van land en biomassa aanmoedigt.

De toepassing van biomassa zal geleidelijk steeds verder verschuiven van een bron voor brandstoffen en energie naar een schone biobased grondstof voor materialen en chemische producten. Dan zal energie (elektriciteit of warmte) grotendeels worden opgewekt uit reststromen die niet elders bruikbaar zijn. Voorlopig is bio-energie echter onmisbaar, naast zonne- en windenergie, om de doelstellingen voor broeikasgasreductie en hernieuwbare energie te halen. Met NTA 8080 (“Better Biomass”) werkt NEN aan het zeker stellen van de duurzaamheid van deze biomassastromen ongeacht het uiteindelijke gebruik.

Duurzame biomassa efficiënt benutten

In de publicatie bespreekt de Commissie Corbey de voor- en nadelen van biomassa, de risico’s en oplossingen om de negatieve gevolgen te voorkomen. Milieu- en sociale risico’s als ontbossing en landonteigening zijn voor een groot deel beheersbaar door brede duurzaamheidseisen te hanteren bij de productie van biomassa. Deze duurzame biomassa moet vervolgens efficiënt worden benut met behulp van bio-raffinage en cascadering. Dat betekent dat biomassa ingezet moet worden daar waar de toegevoegde waarde en de broeikasgasreductie het hoogst zijn. De Commissie Corbey bepleit voorrang voor voedselvoorziening, medicijnen en bio-chemicaliën boven biobrandstoffen en bio-energie.

In potentie is er mondiaal voldoende duurzame biomassa beschikbaar. Maar die biomassa ligt niet voor het oprapen: er zijn grote (beleids)inspanningen en investeringen nodig om duurzame biomassa beschikbaar te maken. Via normen als EN 16214 over duurzaamheid van bio-energie ofprEN 16571 over duurzaamheid van bio-based producten – beide onder secretariaat van NEN ontwikkeld – wordt zowel beleid als investeringen ondersteund.

Meer weten?

In het voorjaar van 2015 zal de Commissie een uitgebreider Visiedocument Duurzame Bio-economie 2030 aanbieden aan het kabinet. Voor meer informatie over de (duurzaamheids)normen voor biomassa, bio-energie en duurzaamheid, kunt u contact opnemen met dhr. Harmen Willemse, consultant Energie, energy@nen.nl

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Harmen Willemse, Consultant Energie

energy@nen.nl

(015) 2 690 295

Normcommissies Energie

Energie