Drie nieuwe ISO-normen voor infrastructuur alternatieve brandstoffen

24-02-2017 In de afgelopen periode heeft ISO een drietal internationale normen gepubliceerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met de publicatie van ISO 16923 en ISO 16924 in december 2016 hebben partijen de beschikking over breed gedragen eisen voor ontwerp, bouw, bedrijfsvoering, onderhoud en inspectie van respectievelijk CNG- en LNG-tankstations. In februari 2017 is ISO 20519 gepubliceerd waarin de eisen voor verlaadsystemen en toebehoren voor het bunkeren van schepen met LNG zijn beschreven.

Aardgas is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en motoren op aardgas zijn bovendien stiller. Aardgas wordt dan ook gezien als een belangrijke brandstof voor onder meer zwaar wegverkeer en schepen in de transitie naar duurzame brandstoffen. Ter illustratie: wereldwijd wordt het aantal zogenoemde 'emission control areas' uitgebreid, waardoor schepen niet zonder meer op (zware) stookolie kunnen varen. De sector wordt voor de keuze gesteld te investeren in filtersystemen om emissies te beperken of over te stappen op (bio-)LNG als alternatieve brandstof. Ook in de binnenvaart en in het wegverkeer wordt het gebruik van schone brandstoffen gestimuleerd om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren, naast de verduurzaming van het brandstofgebruik.

Europese richtlijn
In 2014 heeft de Europese Commissie haar richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2014/94/EU) gepubliceerd. In deze richtlijn wordt verwezen naar technische specificaties voor deze infrastructuur, die, als het gaat om interoperabiliteitsaspecten, in Europese normen moeten worden vastgelegd. Daartoe heeft de Europese Commissie de Europese organisaties voor normalisatie – CEN en CENELEC – verzocht deze normen te ontwikkelen, waaronder normen voor CNG- en LNG-tankstations en LNG-bunkering. Europese belanghebbenden hebben aangegeven dat respectievelijk NEN-ISO 16923, NEN-ISO 16924 en ISO 20519 toereikend zijn om als Europese normen te aanvaarden. Daarmee worden deze internationale normen verheven tot nationale normen voor de 34 bij CEN aangesloten landen en wordt binnen Europa een gelijkwaardig speelveld gecreëerd.

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen
Nederland heeft veel ervaring op het gebied van de aardgastankstations en beschikt over een uitgebreid netwerk waar voertuigen aardgas kunnen vullen. Daarnaast heeft Nederland de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van LNG-bunkering en de faciliteiten voor het bunkeren van LNG worden uitgebreid. Mede om de vergunningverlening van het vullen van aardgas en het bunkeren met LNG te harmoniseren en daarmee te vereenvoudigen, zijn richtlijnen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) opgesteld. Het betreft PGS 25, Aardgas – Afleverinstallaties voor motorvoertuigen, PGS 33-1, Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen en PGS 33-2, Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen. Deze richtlijnen zijn ook ingebracht in het ISO-proces en hebben daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijk inhoud van de ISO-norm. Momenteel worden de PGS documenten herzien om de nieuwste ontwikkelingen op te nemen.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het normplatform ‘LNG/CNG installaties & equipment’ brengt nationale, Europese en internationale normalisatie op het gebied van aardgasvoorziening bij elkaar. Dit normplatform heeft als doel de uitwisseling en coördinatie van zowel upstream- als downstreamactiviteiten te bevorderen, en evenzo tussen grootschalige en kleinschalige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl. In NEN Magazine 2016/01 is een achtergrondartikel "Naar een duurzame energiehuishouding met LNG" gepubliceerd (blz. 40 t/m 43) waarin meer informatie wordt gegeven over de activiteiten van NEN op het gebied van LNG.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst, via energy@nen.nl.
Leergang PGS 29

De docenten van Leergang PGS 29 nemen u mee door alle aspecten van PGS 29:2016 1.1.
De wijzigingen, incidentbestrijding en het tankontwerp inclusief de terreininrichting. Ook de Risk Based Inspecition komt aan bod.


• uniek en wordt door specialisten gegeven
• heeft de betrouwbare kwaliteit van NEN
• u bent op de hoogte van alle wijzigingen
• u kunt deze in de praktijk toepassen

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie