E10 benzine volgens de norm

11-10-2019 Per 1 oktober zijn de Nederlandse pompen massaal overgegaan op het leveren van een nieuwe biobrandstof: E10. Nu is dit alternatief al langer op de markt en ook de normen over de kwaliteit en de aanduidingen zijn er al eventjes. Maar voor verschillende partijen in de markt zal de exacte inhoud nieuw zijn nu er bijna overal twee benzines geleverd gaan worden die niet het onderscheid ‘normaal‘ en ‘super’ meer kennen. Even de zaken op een rijtje. En welke normen voor u van belang zijn.

Wat is E10?

Benzine is een brandstof voor in verbrandingsmotoren die werken met een vonk om de ontsteking te krijgen. Origineel is het een product uit de olieraffinage en wordt de mate van ontbranding aangeduid door het octaangetal. Dat is in Nederland of 95 of 98, wat in het verleden ook wel normaal of super heette. Met de door de Europese Commissie opgezette Richtlijn Hernieuwbare Energie is er zo’n tien jaar geleden een stimulans voor brandstofleveranciers gekomen om te kijken naar alternatieve brandstoffen. Om die op grote schaal te verkopen wordt gekeken naar mengsels die in bestaande auto’s gebruikt kunnen worden.

Een al jaren op de Europese markt gebruikt mengsel is die van normale benzine met 5% ethanol. Dat is een alcohol die op grote schaal uit biomassa (dus niet fossiele grondstof) gemaakt kan worden. Vijf procent is een algemeen geaccepteerd percentage en de industrie noemde het product ook al snel E5. De Europese ambities qua reductie van broeikasgasemissies liggen echter hoger dan de industrie met 5% in volume bijmengen kan halen. Vandaar dat naar hogere percentages of andere vormen wordt gekeken. Bij andere vormen kijkt men naar componenten die ook, maar anders branden en dus impact hebben op de totale emissies. Omdat ze allemaal zuurstofatomen bevatten – die niet branden – is er voor gekozen de grenzen aan te geven op basis van het zuurstofgehalte van de brandstof.

Het nieuwe brandstofmengsel dat nu dus op de markt komt, E10, bevat tot 10% ethanol of het equivalent daarvan aan zuurstof. Eigenlijk zouden we het dan over O10 (van oxygen) of Z10 moeten hebben, maar E5 en E10 zijn al te veel ingeburgerd. Van beide varianten ligt de brandstofkwaliteit vast in een Europese norm: NEN-EN 228. Daarin liggen alle limieten vast van de zuurstofhoudende componenten en het is de norm waarop fabrikanten hun voertuigen garantie geven.

Wat gaat er gebeuren?

Per 1 oktober 2019 moet elk tankstation E10 aanbieden, als er meer dan meer dan één benzinetank aanwezig is. Vaak is dat bij stations waar tot nu toe benzine met 95 en 98 octaan getankt kan worden. Bestuurders kunnen via een nationale website (www.e10checker.nl) kijken of hun auto geschikt is. Ook omdat tankstations hun normale producten als E10 zullen gaan aanbieden en de 98 octaan (super) brandstof als E5 laten. Daarop kunnen dan ook oudere auto’s (veelal van voor 2002) rijden.

Voor een duidelijk herkenbare aanduiding is er een Europese norm (NEN-EN 16942). Op de pomp en op het vulpistool (en bij nieuwe auto’s naast de vulopening) staat dan hetzelfde symbool. De Europese norm is breed gedragen en al in 2016 gepubliceerd. Vorig jaar oktober werd de norm in Nederland van toepassing en nu zullen we als consument dus E5- en E10-stickers naast elkaar zien. De aanduiding geeft de compatibiliteit van het brandstofmengsel met het voertuig (auto, motor, boot) aan. Het zegt niets over het echte gehalte aan ethanol of biobrandstof. Op het moment wordt de norm aangepast om meer uitleg te geven aan de leveranciers over welke brandstof nu welk label moet hebben. Want het product moet wel duidelijk en eenduidig voor de persoon die komt tanken zijn en geen problemen geven met zijn eventuele oude(re) auto.

Meer weten?

In september is een campagne gestart om benzinerijders te informeren. Tevens is er een artikel in de ANWB-Kampioen verschenen. Voor verdere details voor u als consument kunt u de eerder genoemde website of uw dealer benaderen. Voor informatie over de normen – ook die voor andere alternatieve brandstoffen - kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e-mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied en lid worden van commissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar enery@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie