Eén mondiaal geaccepteerde afspraak voor offshore containers

21-01-2019 In 2018 is de driedelige ISO 10855 reeks gepubliceerd. Deze normenreeks beschrijft de eisen aan het ontwerpen, bouwen, inspecteren, testen en in-service onderzoeken van offshore containers en bijbehorende hijstoestellen. Met deze normenreeks heeft de olie- en gassector de beschikking over een mondiaal geharmoniseerd en geaccepteerd eisenpakket voor offshore containers, wat de uitwisselbaarheid en veiligheid ten goede komt en tevens leidt tot kostenbesparing in de sector.

De ISO 10855 reeks is gebaseerd op de Europese EN 12079 reeks, die 18 jaar geleden het licht zag. Een aantal jaren geleden is deze Europese normenreeks aangeboden aan de ISO commissie voor 'offshore structures' in de olie- en gassector teneinde er een internationale normenreeks van te maken. De ISO 10855 reeks is ook als Europese normenreeks aanvaard (i.e. EN-ISO 10855), waarmee de EN 12079 reeks is ingetrokken. Organisaties die de EN 12079 reeks toepassen behoren nu dus over te stappen op de ISO 10855 reeks.

Nederlandse inbreng

Vanuit Nederland heeft Ron Winands van Control Union Testing & Inspection als expert een significante bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de ISO 10855 reeks. Hij was destijds ook betrokken bij de EN 12079 reeks en kon zodoende deze kennis en ervaring inbrengen. Een van de activiteiten van Control Union is het inspecteren en testen van offshore containers. De praktijkervaring met EN 12079 en andere standaarden op dit gebied kwam dan ook goed van pas. Door deelname aan de commissie kon Ron Winands invloed uitoefenen op de richting van de normenreeks en was zijn bedrijf hierover vroegtijdig geïnformeerd. Ron Winands: "Deelname aan normalisatie levert naast toegang tot een interessant netwerk van experts ook een strategische voorsprong op door dicht bij de bron te zitten."

Gelijkwaardig speelveld
Ron Winands: "De belangrijkste taak van de commissie was te onderzoeken of het mogelijk was om één mondiaal geaccepteerde norm te ontwikkelen voor offshore containers teneinde wereldwijd een gelijkwaardig speelveld te creëren voor eigenaren en gebruikers van offshore containers, maar ook voor de toezichthouders hierop. Doel was om één ISO-norm te ontwikkelen waarin de Europese normen, Amerikaanse normen en normen van classificatiebureaus worden samengevoegd tot één geharmoniseerde afspraak met inbegrip van verwijzingen naar normen over lassen en materialen voor offshore containers." Getuige de publicatie van de ISO 10855 reeks is de commissie erin geslaagd om tot één ISO-norm te komen. Dit past uitstekend bij de visie van ISO/TC 67, de ISO technische commissie voor de olie- en gassector: 'International standards used locally worldwide'.

Certificatie voor toepassing op internationale wateren
Ron Winands legt uit dat offshore containers onderhevig zijn aan de richtlijnen van IMO, de internationale maritieme organisatie: "IMO heeft gelukkig geconcludeerd dat de ISO 10855 reeks voldoet aan de vereisten van IMO MSC / Circular 860 (1998) voor het ontwerpen, bouwen, inspecteren, testen en in gebruik nemen van offshore containers en bijbehorende hijstoestellen die worden toegepast op open wateren." Hij vervolgt: "De ISO 10855 reeks beschrijft geen eisen aan certificatie van offshore containers die vallen onder het regime van IMO MSC / Circular 860 en SOLAS, het internationaal verdrag voor veiligheid op zee. IMO MSC / Circular 860 vereist namelijk al certificatie van offshore containers door nationale overheden of organisaties die namens deze overheden daartoe zijn gemachtigd, zoals Control Union Testing & Inspection. Ook dit is een voordeel om bij de ontwikkeling van de ISO 10855 betrokken te zijn geweest."

Ron Winands gaat graag nog wat verder in op het aspect van certificatie: "Bij certificatie moet zowel de berekeningen als het testen worden beoordeeld op conformiteit aan de eisen, ofwel de theorie en de praktijk moeten op elkaar aansluiten. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met dynamisch hijsen en impactkrachten die kunnen optreden bij het gebruik van dergelijke uitrusting op open wateren. Het conformiteitscertificaat zoals beschreven in ISO 10855 voldoet aan IMO MSC / Circulair 860. Ook dit illustreert mooi de wijze waarop normalisatie bijdraagt aan het voldoen van regelgeving."

Gebruik van offshore containers

De ISO 10855 reeks heeft geen betrekking op het operationeel gebruik of het onderhoud van offshore containers. Hiervoor is een aantal industrierichtlijnen aanwezig waarnaar kan worden verwezen. Ron Winands: "In de bibliografie van de ISO 10855 hebben we van toepassing zijnde normen opgenomen, die de gebruiker van de ISO 10855 kan raadplegen." Met betrekking tot het gebruik van offshore containers voegt hij verder toe: "Onder omstandigheden waarbij offshore containers vaak worden getransporteerd en overgeslagen is de 'normale' mate van slijtage hoog en zal schade optreden die reparatie noodzakelijk maken. Offshore containers die zijn ontworpen, gefabriceerd en periodiek worden geïnspecteerd volgens de ISO 10855 reeks zijn voldoende sterk om bestand te zijn tegen de normale krachten die worden ondervonden bij offshore activiteiten. Verder leiden deze offshore containers niet tot volledig falen, zelfs als ze aan extreme belastingen worden blootgesteld. Ook dit geeft de letterlijk en figuurlijk de kracht van ISO-normen weer!"

Meer informatie

Voor meer informatie over de ISO 10855 reeks en andere aspecten met betrekking tot offshore containers, kunt u contact opnemen met Ron Winands, Board Director Control Union Testing & Inspection, per e-mail rwinands@controlunion.com of telefonisch +31 223 685 180. Informatie over internationale normalisatie voor de olie- en gassector is beschikbaar op de webpagina van de normcommissie 'Gas- en oliewinning en -productie' of door contact op te nemen met Jarno Dakhorst, NEN consultant Energie, per e-mail energy@nen.nl of telefonisch op +31 15 2 690 245.
Pakket 15% korting of de normen los

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over internationale normalisatie voor de olie- en gassector kunt u contact op te nemen met Jarno Dakhorst, NEN consultant Energie.

energy@nen.nl

015 2 690 245

Normcommissies Energie

Energie