Energieakkoord – Normen en richtlijnen gereed voor ambities windturbines, biomassa en biogas

15-07-2013 Afgelopen vrijdag werd het Energieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd door de SER aan het kabinet. Er is overeenstemming bereikt over het grootschalig investeren in wind op zee en wind op land, het grootschalig investeren in energiebesparing, het uitfaseren van een aantal kolencentrales, het continueren en uitbouwen van biomassa bijstook en het afschaffen van de kolentax. Het kabinet is nu aan zet, maar de verwachting is dat de grote lijn wordt overgenomen.

Kostenbesparing, deregulering en concurrentiepositie en innovatie

Voorgaande jaren is door de industrie, overheden, kennisinstituten, NGOs en overige belanghebbende partijen hard gewerkt aan het opstellen van de noodzakelijke afspraken, normeisen, voorschriften en richtlijnen. Deze maken het mogelijk om de duurzame energieoplossingen op de markt te brengen en toe te passen, maar ook om te innoveren zonder dat hiervoor nieuwe wet- of regelgeving voor nodig is. Kostenbesparing en een voorsprong in kennis (concurrentiepositie) zijn daarbij mooi meegenomen.

Internationale normen veilig ontwerp, bouw en beheer offshore windparken

Voor windturbines, vaak windmolens genoemd, bestaan diverse normen. Veel van deze normen zijn internationale IEC-normen en bevatten ontwerpeisen, technische eisen, meettechnieken en testprocedures. De IEC 61400-normenserie bevat de internationaal vastgestelde eisen voor de turbines in de windparken en hun aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis van deze normen worden windturbines gecertificeerd.

De ISO 19901, 19902 en 19903-serie wordt wereldwijd toegepast voor de constructie-eisen, het ontwerp en de bouw van offshore olie- en gasplatformen. Deze normen worden ook veelvuldig toegepast voor het ontwerp en de bouw van offshore windparken. In Europa worden tevens de relevante Eurocodes toegepast. De ervaringen opgedaan in de olie- en gasindustrie zorgen ervoor dat de kennis en kunde aanwezig is om snel, veilig en efficiënt grootschalige offshore windparken in te ontwikkelen en aan te leggen. Zo gaan innovatie en normalisatie weer hand in hand.

Duurzaamheidscriteria biomassa en biogas

NEN is bij een groot aantal normalisatieprojecten betrokken voor duurzame brandstof, biobased economie en duurzaamheidscriteria. Het energieakkoord zet tevens in op gematigde groei van de biomassa bijstook. Als randvoorwaarde wordt gesteld, dat bijgestookte biomassa op aantoonbaar duurzame wijze is verkregen. Certificatie is hierbij een krachtig instrument. De Europese Commissie heeft de Nederlands technische afspraak voor het aantonen van duurzaamheid van biobrandstoffen volgens de Europese wetgeving (NTA 8080) geaccepteerd. Het NTA 8080-certificatiesysteem is bestemd voor alle soorten biomassa, dus zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa. Er wordt nu met een 30-tal betrokken stakeholders gewerkt aan de herziening van NTA 8080 en de uitbreiding met het toepassingsgebied biobased producten. Deze moet eind 2013 worden opgeleverd.

Momenteel worden ook internationale normen en richtlijnen opgesteld voor aardgas- en waterstof-tankstations, zodat het aandeel duurzame mobiliteit kan groeien. De eisen zijn nodig om voertuigen te tanken, vergunningen te verlenen en veiligheid en efficiëntie te waarborgen. Vorige week is de PGS 33-1 voor LNG vulstations gepubliceerd en overhandigd aan de plaatsvervanger van minister Kamp. Deze PGS maakt de weg vrij voor grootschalige biogastoepassingen in het wegverkeer. Het NTA 8080-label kan overigens per direct worden toegepast voor Biogas en Bio LNG (LBG).

Deelnemen in normalisatie

Door deelname aan de NEN normcommissie NEC 88 'Windturbines' krijgt u toegang tot een internationaal netwerk rond windturbines en kunt u mede bepalen welke regels er voor windturbines worden opgesteld. Ook voor biomassa, biogas, LNG, het ontwerp offshore structuren en Eurocodes bent u welkom om lid te worden van de betreffende normcommissies.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of het normalisatieproces:
Martijn Geertzen, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 229 of e-mail martijn.geertzen@nen.nl of Harold Pauwels, Manager Energiewinning, telefoon (015) 2 690 163 of e-mail harold.pauwels@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie