Energieakkoord – investeren in windmolens, kolen, energiebesparing of biomassa?

31-05-2013 Nu de afronding van het SER Energieakkoord in de eindfase zit verschijnen steeds meer berichten in de media over de wijze waarop Nederland naar een duurzamere samenleving en economie kan overgaan. Ondanks alle korte termijn schermutselingen is iedereen het erover eens dat het vergroten van het aandeel energiebesparing en duurzame energie in de komende decennia noodzakelijk is.

Kostenbesparing, deregulering en concurrentiepositie en innovatie

Echter de conventionele energiebronnen waaronder ook gas hebben we de komende 25 jaar nog keihard nodig. Wat er ook uit het energieakkoord komt, op alle gebieden vindt momenteel normalisatie plaats.

Op de achtergrond wordt door NEN en de belanghebbende partijen hard gewerkt aan het opstellen van de noodzakelijke afspraken, normeisen, voorschriften en richtlijnen die het mogelijk maken duurzame energieoplossingen op de markt te brengen, toe te passen maar ook te innoveren zonder dat hiervoor nieuwe wet- of regelgeving nodig is. Kostenbesparing en een voorsprong in kennis (concurrentiepositie) zijn daarbij mooi meegenomen. Een kleine greep uit de ontwikkelingen: Momenteel worden normafspraken en richtlijnen opgesteld voor aardgas en waterstof tankstations zodat het aandeel duurzamemobiliteit kan gaan groeien.

Windturbines

Voor windmolens, in het veld windturbines genoemd, bestaan diverse normen. Veel van deze normen zijn internationale IEC-normen en bevatten design vereisten, technische vereisten, meettechnieken en testprocedures. Op basis van deze normen worden windturbines gecertificeerd. Nederland speelt (ook internationaal) een belangrijke rol bij het opstellen van normen voor windturbines.

Biomassa

Nederland en NEN is bij een groot aantal normalisatieprojecten betrokken voor duurzame(re) brandstof, biobased economie en duurzaamheidscriteria. Bij gebruik van biomassa voor energie of brandstof is het belangrijk dat aantoonbaar gemaakt kan worden dat de biomassa die hiervoor wordt gebruikt op een duurzame wijze is verkregen. Certificatie is hierbij een krachtig instrument. De Europese Commissie accepteert sinds 2009 de Nederlands technische afspraak NTA 8080 voor het aantonen van duurzaamheid van biobrandstoffen volgens de Europese wetgeving. Het NTA 8080 certificatiesysteem is bestemd voor alle soorten biomassa, dus zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa.

Energie uit zee

Voor traditionele waterkrachtcentrales bestaan al lange tijd normen. Voor kleine in Nederland toepasbare waterkrachtcentrales worden nieuwe ontwikkeld. Voor andere vormen van energie uit water, zoals golf en getijde energie en energie uit warm/koud verschillen (OTEC) en zout/zoet verschillen (Osmose) zijn andere normen in ontwikkeling. In Nederland zijn er veel partijen die belangstelling hebben om energie uit water te winnen. Eenduidige afspraken zijn belangrijk en normen zijn daar een goed middel voor. Sinds 2012 bestaat de normcommissie NEC 114 ‘Energie uit water’. Deze commissie zal bijdragen aan de ontwikkeling van normen voor golf- en getijde-energie, osmose, thermische energie uit zee en laag verval. Dit gebeurt grotendeels in internationaal verband.

Nederland heeft ook een zeer actieve normcommissie voor zonnepanelen. Hier worden al jaren, op internationaal vlak en specifiek voor Nederland, normen voor fotovoltaïsche panelen ontwikkeld. Zowel veiligheid als prestatie en meetmethoden worden hierin genormeerd. Ook voor integratie in de gebouwde omgeving worden inmiddels normen geschreven.

Tenslotte wordt al tientalle jaren gewerkt aan normen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Deze normen kunnen een grote bijdrage leveren aan het behalen van de besparingsdoelstellingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over normen en normalisatie voor brandstoffen: NEN Energie, e-mail energy@nen.nl. Voor meer informatie over normen en normalisatie voor water, wind en zonne-energie: Martijn Geertzen, consultant Elektrische Producten, telefoon (015) 2 690 229 of e-mail martijn.geertzen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie