Europa op weg naar alternatieve brandstoffen

21-10-2014 Op 29 september j.l. heeft de Europese Raad het voorstel van de Europese Commissie overgenomen om een richtlijn voor de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te ontwikkelen. Deze 'Clean Power Directive' brengt uitdagingen met zich mee voor de gehele brandstofsector, maar in het bijzonder voor de depothouders, pomphouders en leveranciers van gas en waterstof. Naast een financiële investering van de gehele transportketen wordt ook op het gebied van normalisatie een inzet gevraagd.

EU lidstaten moeten eind 2016 hun doelstellingen ten aanzien van de beschikbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen en aardgastankstations voor wegvervoer en vervoer over zee en binnenwateren bekendmaken.

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

In de richtlijn is een belangrijke rol weggelegd voor technische specificaties zoals vastgelegd in normen, waarbij zelfs bindend naar bepaalde normen wordt verwezen. De Europese Commissie ontwerpt een mandaat aan CEN/CENELEC om deze normen te ontwikkelen. Op internationaal vlak vinden al verscheidene ontwikkelingen plaats om tot internationale normen te komen voor dit onderwerp, dit wordt in het conceptmandaat ook meegenomen. Voor de Europese stakeholders ligt de komende periode de taak om Europese normen vast te stellen die de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen op een veilige manier mogelijk maakt. Eén onderdeel hiervan is een duidelijk herkenbare aanduiding aan de pomp voor de consument. Meer specifiek zijn de aankomede Europese normen van belang voor producenten van benzinestations, oplaadpalen, voertuigen of gascompressoren, maar ook voor lokale overheden en pomphouders.

PGS

In Nederland zijn onder andere PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) publicaties ontwikkeld voor CNG- en LNG-vulstations (PGS 25 en PGS 33). Momenteel wordt er gewerkt aan een publicatie voor waterstofvulstations (PGS 35). De PGS’en geven een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven voor wat betreft arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid. Het is zaak dat de Europese normen voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen aansluiten bij het Nederlandse referentiekader voor deze brandstoffen Daarom wil NEN vanaf het begin samen met haar normcommissieleden sturend optreden in het werk onder het mandaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ir. Ortwin Costenoble, telefoon (015) 2 690 330 of e-mail ortwin.costenoble@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie