Frisse herstart ISO petroleumcommissie

22-10-2014 In de eerste dagen van oktober zijn vier commissies op het gebied van petroleumproducten en brandstoffen samengekomen in Fortaleza in Brazilië. Niet alleen werd de ISO/TC 28 vergadering geleid door een nieuwe Amerikaanse voorzitter, maar ook was de organisatie in handen van een twinning secretariaat. Alle commissies die in die week vergaderden hebben hun werkprogramma opgeschoond en de TC heeft haar titel en scope aangepast aan de huidige tijd. In dit artikel de belangrijkste ontwikkelingen.

De nieuwe voorzitter, John Sherman van BASF, kan terugkijken op een goede vergaderweek. SC 4 (Specificaties en classificaties) heeft enkele werkgroepen samengevoegd of opgeheven, zodat er een geconsolideerde structuur ontstaat die zich nu richt op dat waar momenteel echt werk voor is: stookolie voor schepen en smeermiddelen en hydraulische vloeistoffen. De biobrandstof-subcommissie (SC 7) heeft enkele beproevingsmethodes voor ethanol afgesloten, maar ook een nieuw onderwerp – op voorstel van Nederland – opgepakt: corrosiegedrag van ethanol-benzinemengsels. SC 5 heeft haar werk aan dimethylether (DME) afgerond en is nieuw werk gestart voor het meten van LNG(-verbruik) aan boord van schepen die in havens liggen. Op het niveau van de TC is een nieuwe WG 20 "Dynamische meting van Liquefied Natural Gas" opgericht. Dit omdat het onderwerp – dat getrokken wordt door Nederland – feitelijk op het raakvlak ligt van SC 2 en SC 5.

Om een betere structuur aan het werk te geven heeft de TC meerdere werkgroepen opgericht. WG 17 "Viscositeit" gaat zich in eerste instantie bezighouden met het verbreden van de scope van ISO 3104 (Petroleum products -- Transparent and opaque liquids -- Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity) om zowel biodiesel (FAME) als paraffine diesel toe te staan als ook procedures met geautomatiseerde meetmethoden in te brengen. Dit werk dient in nauwe samenwerking met ASTM te gebeuren en een convenor en experts worden gezocht. Een andere nieuwe groep waarvoor nu experts worden gezocht is WG 18 "Koude-operabiliteit". In deze groep worden zowel de methode voor cloud point (ISO 3015) als pour point (ISO 3016) herzien. Het gaat dan opnieuw om te zorgen dat nieuwe automatische apparaten de manuele technieken kunnen aanvullen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om alternatieven voor kwikthermometers toe te staan.

Het feit dat kwikthermometers vanaf 2017 niet meer in omloop gebracht mogen worden in de EU was een discussiepunt in Brazilië. Alternatieve vloeistofthermometers zijn beschikbaar, maar er moet nog per test onderzocht worden of ze ook net zo precies zijn en of hun reactiegedrag op veranderingen voorgeschreven in de norm ook gelijkwaardig is. Dit onderzoek wordt geleid door de Energy Institute (UK). Op niet al te lange termijn zullen al voorstellen voor amendementen op ISO-normen worden ingediend.

De laatste nieuw opgerichte werkgroep was WG 19 "Beproevingsmethodes voor vetten", onder Duits voorzitterschap. Deze groep pakt enkele al lopende ontwikkelingen op en zal verder het hele scala aan normen voor vetten doornemen. Al jaren vielen al deze normen onder een projectleider, maar ze zijn nu allemaal onder de verantwoordelijkheid van WG 19 geplaatst. Een normherziening die nog wel door een projectleider zal worden opgepakt is die van ISO 5165 (Petroleum products -- Determination of the ignition quality of diesel fuels -- Cetane engine method). Werk hiervoor is al gedaan in ASTM (nieuw digitaal bedieningspaneel) en CEN (paraffine en biodiesel), of moet nog in gezamenlijkheid van de drie organisatie worden uitgevoerd (metingen buiten de reguliere schaal). Ook voorstellen van bestaande werkgroepen voor de herziening van ISO 2592 (Vlampunt via Cleveland met open kroes, WG 9), het opstellen van een rapport over de achtergronden en principes van het vergelijken en evalueren van equivalentie van beproevingsmethodes (WG 16) of het bestuderen van meettechnieken voor hogere octaangetallen (WG 15) zijn in Brazilië besproken en aangenomen. Laatste wapenfeit van de vergadering was het besluit om achterstallig onderhoud te plegen aan ISO 3405 (Petroleum products -- Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure), werk dat al in CEN is opgepakt.

Buiten al dit opschudden van de interne organisatie - zo zijn ook enkele liaisons met ander ISO/TC's die al jaren niets opleverden gestopt - heeft ISO/TC 28 ook ingestemd met een nieuwe titel (Petroleum products and related products of synthetic or biological origin) welke meer in overeenstemming is met het huidige werk. De scope specificeert nu ook duidelijk het feit dat biobrandstoffen en gesynthetiseerde producten onder de TC vallen. Net als gasvormige motorbrandstoffen en normen voor industriële gasmeters. De TC voorzitter sloot aan het eind van de week in Fortaleza niet alleen een succesvolle vergadering, maar ook een overgangsperiode af. Van een Amerikaans secretariaat vanuit ASTM eind 2012 naar een Nederlandse secretariaat met Braziliaanse ondersteuning halverwege 2013 en uiteindelijk benoeming van een nieuwe Amerikaanse voorzitter begin 2014. Een overgang waarvan in elk geval NEN hoopt dat het de wereldwijde harmonisatie en samenwerking op het gebied van petroleum- en brandstofnormen zeer ten goede zal komen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact op met Ortwin Costenoble, NEN Energie, e-mail: energy@nen.nl telefoon 015 2 690 326

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Meer informatie over dit onderwerp of contact over deelname aan de commissie:Ortwin Costenoble

(015) 2 690 330

ortwin.costenoble@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie