Gaat Europese brandstofkwaliteit anders worden?

03-08-2020 Het jaar 2020 is niet enkel voor de brandstofindustrie een moment van nadenken, maar ook de Europese Commissie gebruikt het om te kijken hoe zij de wettelijke eisen aan brandstoffen toekomstbestendig kan maken. Net voor de zomer is een workshop georganiseerd waar de technische beoordeling van de Richtlijn Brandstofkwaliteit (Fuel Quality Directive of FQD) besproken werd.

De FQD zorgt al sinds 1998 voor marktharmonisatie voor brandstoffen en verzekert een hoog niveau van bescherming van het milieu en de volksgezondheid. In 2017 is door de Europese Commissie geconcludeerd dat de FQD in het algemeen voldeed; in de markt was nog ruimte genoeg om biobrandstof bij te mengen om aan de CO2-reductie doelen te voldoen.

Wijzigingen in de FQD
Sindsdien is vanuit verschillende hoeken het verzoek gekomen om de FQD te herschrijven toegenomen. Zo zijn de broeikasgasemissiedoelstellingen vanuit de vernieuwde Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) en de FQD niet in balans. Verder worden steeds meer gassen als alternatieve brandstof ingezet, maar zijn er geen eisen voor de volksgezondheid aan gekoppeld. Ook kunnen de brandstofleveranciers met paraffine diesel (HVO en Fischer-Tropsch producten) in de ene markt nog wel meer (volume) alternatieven aanbieden, maar legt de FQD heel specifiek een limiet op het bijmengen van bio-alcoholen in benzine.

Daarom wordt er een brede uitvraag gedaan naar de behoefte aan een mogelijke herziening van de FQD. De Europese Commissie (EC) heeft begin 2020 twaalf mogelijke aanpassingen aan de markt voorgelegd. Daarbij werd o.a. gekeken of scheepsbrandstof voor de binnenvaart en diesel voor landbouwvoertuigen verder gereguleerd moesten worden en in hoeverre oudere voertuigen nog beschermd moeten worden. Verder bekijkt de EC de impact van elk van de aanpassingen op milieu-, sociale en economische thema's. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd en besproken op een workshop eind juni 2020.

Inbreng van NEN en normalisatie

Als secretariaat van de CEN commissie die zich buigt over de brandstofkwaliteit, heeft NEN een discussie geleid om vanuit de normalisatiegedachte te reageren op de vragen van de EC. Zeker ook omdat er uit onderzoek door NEN blijkt dat er een sterke behoefte is aan benzine met meer dan de huidige 10% aan ethanol. Stappen daarvoor binnen CEN, de Europese normalisatie organisatie, worden gezet, maar de FQD staat het product niet toe. Ook voor paraffine diesel wil men naar hogere mengsels dan nu soms wettelijk mogelijk is (en waar wellicht de huidige dieselnormen voor moeten worden aangepast). Om de kwaliteit te garanderen, zijn veel aspecten al wel duidelijk, maar toch kijkt men naar hoe de hogere alternatieve brandstofmengsels genormaliseerd moeten worden.

De impactanalyse van de EC was ten tijden van de workshop nog niet geheel afgerond, maar de aanwijzingen zijn voldoende om aan te nemen dat verruiming van de bijmenging in benzine (tot E20) sterke kans maakt. Net als het onder de FQD plaatsen van gasvormige brandstoffen. Voor verschillende technische aspecten die ook op de normen impact hebben moeten we nog wachten tot november 2020 wanneer het finale rapport wordt verwacht. Dat er voor CEN en dus voor normcommissies weer werk aan de winkel is nu al duidelijk. NEN biedt u die mogelijkheid!. U kunt lid worden van de normcommissie Alternatieve brandstoffen.

Meer informatie en deelnemen

Voor meer informatie over normalisatie alternatieve brandstoffen kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble, senior consultant Energie, telefoon 015 2 690 326, of e mail energy@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen in de normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie