Gratis bijeenkomst Platform Wind op Zee

23-04-2014 Het SER-Energieakkoord (2013) zet in op windenergie om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te behalen. NEN organiseert een gratis kick-off bijeenkomst voor alle geïnteresseerden om de opzet te bespreken en deelname te overwegen.

Het InnovatieContract Wind op Zee richt zich hierbij op het vertalen van research tot marktgerichte toepassingen. Om dat te verwezenlijken is o.a. ketenintegratie noodzakelijk. Bouw (productie, installatie), gebruik (onderhoud) dienen zoveel mogelijk integraal op elkaar afgestemd te zijn in de keten. Innovatie en in het verlengde standaardisering zijn instrumenten die schaalgrootte mogelijk maken. In dit kader richt NEN een standaardisatieplatform op voor Wind op Zee.

Standaardisatieplatform Wind op Zee
Doel van het platform is de positie van Nederlandse Offshore Windsector te verbeteren door input te geven aan nationale, Europese en/of internationale normalisatie.

Het platform beoogt dit te doen door:

  • Samen met de platformleden de Nederlandse speerpunten voor normen en certificering met betrekking tot wind op zee te bepalen
  • Haar leden een actueel overzicht van gepubliceerde normen en bestaande normalisatie-ontwikkelingen voor wind op zee te geven
  • Een agenda voor normalisatie van wind op zee vast te stellen en indien nodig concrete voorstellen in te dienen voor de ontwikkeling en/of aanpassen van normen voor wind op zee (nationaal, Europees of internationaal)

De sector Wind op Zee heeft baat bij kostenreductie en opschaling waar standaardisatie een belangrijke rol in heeft. Voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom van belang aangehaakt te zijn en eventueel aan het stuur te zitten. Het platform beoogt dit. Uit eerste inventarisatie blijkt op dit moment behoefte een klankbordgroep met onderwerpen als geotechniek & fundering, elektrische netwerken, installatie en beheer & onderhoud.
Dit initiatief wordt gesteund door het TKI Wind op Zee. NWEA onderschrijft het belang van het verkennen van de voordelen van adequate standaardisatie van Wind op Zee.

Asset management, standaardisatie en certificatie
Windparken op zee zijn grote assets waar de lifecyclemanagement uitgangspunt is voor het bepalen van het rendement. Het bouwen, gebruiken, onderhouden en uit-faseren van een asset wordt gekoppeld aan het levenscyclus van een windpark. Hieruit volgt het risicobeheer, beleids- en planvorming en uiteindelijk het concrete marktconform bouwen en onderhouden van de Windpark assets op zee. Standaarden ondersteunen in het aantonen van marktconforme eisen inclusief certificatie en maken o.a. ketenintegratie mogelijk (outsourcen).

Driehoek: Wet- en regelgeving – Innovatie en research – Standaardisatie
Normen (standaarden) zijn een alternatief voor regelgeving. De wetgeving is versnipperd in een Europese en de verschillende nationale wetgevingen (verschillende landen). Voor het bedrijfsleven leidt dit tot verschillende verplichtingen in aanbestedingen. Dit leidt tot een grote bewijsvoering last. Door normen op Europees of internationaal niveau te hebben die aan de Europese richtlijnen voldoen wordt dit verminderd. Input vanuit Nederland kan bijdragen om de Nederlandse Offshore Windsector een goede positie te laten behouden.

Zowel in Europa als in Nederland wordt standaardisatie ingezet om de resultaten en kennis uit onderzoek en innovatie projecten te verspreiden. In Nederland worden normen gezien als middel om te komen tot verdere opschaling van onderzoeksresultaten.
Normen zullen dus een belangrijke rol spelen bij de verdere opschaling van Wind op Zee.

Duur bijeenkomst
Vanaf 14.30 tot 17.30

Sprekers
• DNV GL • NWEA • TKI Wind op Zee • NEN
en andere

Waar
Siemens te Den Haag

Meer informatie en aanmelding
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Elektriciteitsvoorziening en Elektrische producten, telefoon (015) 2 690 197.

Uw mening en/of aanmelding voor de informatiebijeenkomst kunt u voor 28 mei 2014 sturen naar ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie