Herziene norm stalen gasdistributieleidingen gepubliceerd voor commentaar

13-11-2015 Voor gasdistributieleidingen zijn op Europees niveau normen opgesteld. Om het hoge niveau van de Nederlandse normalisatie van gasdistributiesystemen te handhaven, is op basis van de Europese normen de nationale normenserie NEN 7244 opgesteld. Deel 3 hiervan uit 2004 wordt nu herzien en is beschikbaar voor commentaar. Tot 1 februari 2016 kan commentaar worden ingediend op het normontwerp.

Ten opzichte van de eerste uitgave zijn in het nieuwe normontwerp zowel inhoudelijke wijzigingen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen opgenomen. NEN 7244-3 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 3: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3 - Specifieke functionele eisen voor staal’ geeft, als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1, specifieke functionele eisen voor stalen leidingen met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 1,6 MPa (16 bar) en een bedrijfstemperatuur van –20 ºC tot en met +40 ºC.

In de praktijk

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, kwaliteitscontrole en sterkte- en dichtheidsbeproeving van nieuwe stalen leidingen, die in bedrijf worden genomen vanaf het moment van publicatie van deze norm. Deze norm moet in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244. Voor de leidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken en leidingen die in grondwaterbeschermings-gebieden liggen, gelden de normen NEN 3650-1, NEN 3650-2 en NEN 3651. Voor beheersmatige aspecten zoals registratie, lekzoeken en storingsafhandeling geldt in deze situatie de normenreeks NEN 7244.

Wijzigingen

Net als in de herziene NEN 7244-1 is de Wegwijzer in Europese en nationale normen en richtlijnen is niet meer in het voorwoord opgenomen. Daarnaast zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen. Een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen is:

  • Voor de leidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken en leidingen die in grondwaterbeschermingsgebieden liggen, gelden de normen NEN 3650-1, NEN 3650-2 en NEN 3651.
  • In paragraaf 4.1.5 Inspectiedocumenten wordt voor certificering van componenten verwezen naar inspectiedocument 2.2 volgens NEN-EN 10204 voor componenten die in leidingsystemen met een bedrijfsdruk van maximaal 5 bar worden toegepast.
  • Paragraaf 4.1.6 Andere staalsoorten is niet meer opgenomen in deze versie.
  • In paragraaf 4.2.1. Buizen moet voor buizen met een uitwendige diameter tot en met DN 600 worden voldaan aan NEN-EN-ISO 3183, dit was voorheen 10208-1.
  • Hoofdstuk 6 Kwaliteitscontrole is uitgebreid met inspectie voorafgaande aan aanleg, inspectie tijdens aanleg en inspectie van het KB systeem.
  • In hoofdstuk 6 Kwaliteitscontrole is voor inspectie van bekleding een tabel opgenomen met informatie aangaande de vonklengte afhankelijk van de buisbekleding.
  • In Hoofdstuk 7 Sterke- en dichtheidsbeporeving wordt alleen nog verwezen naar norm 7244-7 (niet meer NEN-EN 12007-2 en NEN-EN 12327).
  • In Bijlage B Vervorming van buizen wordt in tabel B1 verwezen naar NEN-EN-ISO 3183 i.p.v. NEN-EN 10208-1. Daarnaast is deze tabel uitgebreid.
  • Bijlage C Sterkteberekening is niet meer normatief, maar informatief inzake berekening van de wanddikte.

Commentaar indienen

Tot 1 februari 2016 kan op www.normontwerpen.nen.nl commentaar op Ontwerp NEN 7244-3 worden ingediend. Op deze website is het voor iedereen mogelijk dit ontwerp gratis in te zien en elektronisch van commentaar te voorzien (u dient zich eenmalig te registreren). Het commentaar wordt daarna door de desbetreffende commissie beoordeeld en verwerkt. Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Suzan van Kruchten, telefoon (015) 2 690 165, e-mail Suzan.vanKruchten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Suzan van Kruchten.

Suzan.vanKruchten@nen.nl.

(015) 2 690 165

Normcommissies Energie

Energie