Herziening NTA 8080 in laatste fase

07-08-2014 Een commissie met vertegenwoordigers van biomassaproducenten en -gebruikers, NGO’s en overheid, is sinds 2013 bezig met de herziening van NTA 8080. NTA 8080 bevat duurzaamheidseisen voor biomassa voor energie en vormt de basis voor het gelijknamige certificatiesysteem. Na een aantal jaren in gebruik te zijn en tientallen toegekende certificaten verder, was het tijd de duurzaamheidsnorm te actualiseren. Nu breekt de eindfase van de herziening aan, waarin de nieuwe concepttekst voor commentaar wordt voorgelegd aan een brede groep belanghebbenden.

Actuele ontwikkelingen

Bij aanvang van de herziening heeft de commissie de kaders vastgesteld. Naast uitbreiding van de scope naar biobased producten en het verbeteren van de formulering van de eisen op basis van de praktijkervaring van afgelopen jaren, bood de herziening ook de mogelijkheid om in te spelen op een aantal actuele ontwikkelingen en vraagstukken. Zo is de herziene versie van NTA 8080 geharmoniseerd met recent gepubliceerde Europese (CEN) duurzaamheidsnormen en de in ontwikkeling zijnde mondiale (ISO) duurzaamheidsnorm. Verder stonden actuele ontwikkelingen op de agenda, waaronder carbon debt, indirect landgebruiksverandering (ILUC) en cascadering van biomassa. Op basis van consensus tussen de belanghebbenden is vastgesteld in hoeverre deze ontwikkelingen konden worden vertaald naar op wetenschap gebaseerde duurzaamheidseisen.

Energieakkoord

In september 2013 hebben de betrokken partijen (o.a. Rijksoverheid, energiesector en milieu organisaties) hun handtekening onder het Energieakkoord voor duurzame groei gezet. Hierin is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid in Nederland. Voor de bij- en meestook van biomassa worden duurzaamheidseisen geformuleerd, waaronder die in NTA 8080. In de verdere uitwerking van het Energieakkoord is meer invulling gegeven aan de afspraken ten aanzien van koolstofschuld, ILUC en duurzaam bosbeheer. Met de herziening van NTA 8080 is zoveel mogelijk aangesloten bij de inhoud van deze afspraken. Veel partijen uit het Energieakkoord zijn ook betrokken bij de herziening van NTA 8080.

Commentaarronde

Om het draagvlak voor de duurzaamheidseisen in de vernieuwde versie van NTA 8080 zo breed mogelijk te maken, wordt een commentaarronde georganiseerd. Belanghebbenden wereldwijd krijgen de mogelijkheid om commentaar te leveren op de nieuwe conceptversie, die in het Nederlands en in het Engels beschikbaar wordt gesteld. Deze ronde zal naar verwachting eind september van start gaan. Vervolgens worden alle commentaren door de herzieningscommissie behandeld en wordt de definitieve versie van NTA 8080 gepubliceerd.

Deelname en contact

Voor meer informatie, of voor aanmelding voor deelname aan de commentaarronde kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, telefoon (015) 2 690 295, e-mail nta8080@nen.nl of bezoek de website: www.nta8080.org.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie