ISO-normen voor CNG- en LNG-tankstations gepubliceerd

02-01-2017 In december 2016 heeft ISO een tweetal internationale normen gepubliceerd die een belangrijke bijdrage leveren aan de uitrol van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Met de publicatie van ISO 16923 en ISO 16924 hebben partijen de beschikking over breed gedragen eisen voor ontwerp, bouw, bedrijfsvoering, onderhoud en inspectie van respectievelijk CNG- en LNG-tankstations.

Er is afgelopen jaren hard gewerkt aan deze ISO-normen door een grote groep experts uit verschillende landen over de hele wereld. De opgedane kennis en ervaringen van deze experts zijn ingebracht om gezamenlijk tot de stand der techniek te komen. Via twee publieke commentaarrondes hebben alle belanghebbende partijen de gelegenheid gehad input te leveren. Met de publicatie van ISO 16923 en ISO 16924 hebben industrie en autoriteiten de beschikking over praktische handvatten om de infrastructuur voor het rijden op aardgas verder te ontwikkelen.

In 2014 heeft de Europese Commissie haar richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2014/94/EU) gepubliceerd. In deze richtlijn wordt verwezen naar technische specificaties voor deze infrastructuur, die in Europese normen moeten worden vastgelegd voor wat betreft interoperabiliteitsaspecten. Daartoe heeft de Europese Commissie aan de Europese organisaties voor normalisatie – CEN en CENELEC – een verzoek ingediend voor het ontwikkelen van deze normen waaronder voor CNG-en LNG-tankstations. Europese belanghebbenden hebben aangegeven dat ISO 16923 en ISO 16924 toereikend zijn om ook als Europese norm te worden aanvaard, en daarmee als nationale norm voor de 34 landen die zijn aangesloten bij CEN. In 2017 wordt dit 'overnameproces' uitgevoerd.

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Nederland heeft veel ervaring op het gebied van de aardgastankstations en beschikt over een uitgebreid netwerk waar voertuigen aardgas kunnen vullen. Mede om de vergunningverlening van dergelijk aardgasvulpunten te harmoniseren en daarmee te vereenvoudigen, is voor zowel CNG als LNG een document in de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) opgesteld, respectievelijk PGS 25 en PGS 33-1. Deze documenten zijn ook ingebracht in het ISO-proces en hebben zodoende een belangrijk bijdrage geleverd aan de uiteindelijk inhoud van de ISO-normen. Momenteel worden deze PGS'en herzien om de nieuwste ontwikkelingen op te nemen.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. NEN voert het secretariaat van de ISO technische commissie die verantwoordelijk is voor ISO 16923 en ISO 16924. Voor informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Jarno Dakhorst, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het normplatform ‘LNG/CNG installaties & equipment’ brengt nationale, Europese en internationale normalisatie op het gebied van aardgasvoorziening bij elkaar. Dit normplatform heeft als doel de uitwisseling en coördinatie van zowel upstream- als downstreamactiviteiten te bevorderen, en tussen grootschalige en kleinschalige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl. NEN heeft verder het projectmanagement gevoerd van het nationaal LNG Veiligheidsprogramma. De resultaten hiervan zijn beschikbaar op www.safelng.nl.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie