Indonesische oliepalm reststroomverwerkers streven naar NTA 8080 duurzaamheidscertificatie

02-12-2013 Het bewustzijn in Indonesië over duurzaamheid, en meer specifiek over het NTA 8080 duurzaamheidscertificaat, is de afgelopen jaren toegenomen. Sustainable Trade and Consulting (STC) is het eerste bedrijf in Indonesië dat de stap neemt om haar installatie voor oliepalm reststromen te certificeren volgens NTA 8080.

De bedoeling om te certificeren is vastgelegd in een intentieverklaring die STC tekende met NEN, de certificatieschemabeheerder van NTA 8080. NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie voor het aantonen dat wordt voldaan aan de RED (Renewable Energy Directive).

Met het tekenen van de intentieverklaring, onderschrijven de ondertekenaars dat STC zich zal inspannen om zich te laten certificeren volgens NTA 8080 om aan te tonen dat zij op een duurzame wijze opereren. STC en NEN beschouwen certificatie als een belangrijke stap richting productie, verwerking, handel en inzet van duurzame biomassa voor energie.

STC

In samenwerking met het Indonesisch adviesbureau Forest Carbon heeft STC een nieuw paradigma voor de productie van biobrandstoffen in Indonesië ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afgedankte trossen, 'fresh fruit bunches' (FFBs), een non-food afvalstroom van kleine boeren en industriële verwerkers. De verwerkingsinstallatie produceert een nieuw bio-olie product, genaamd: ’High Fatty Acid Crude Palm Oil' (HFCPO), van geperste afvalvruchten en teruggewonnen vetresidu, dat wordt afgedankt door de palmolie verwerkende installaties. HFCPO is een substituut voor diesel en bunkerolie dat kan worden gebruikt in energiecentrales en motoren.

NTA 8080

NTA 8080 is een internationaal duurzaamheidscertificaat dat is bedoeld voor alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa. NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen die zijn vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EC). Bedrijven die het certificaat behaald hebben, tonen aan dat zijn voldoen aan de NTA 8080-eisen die zes thema's dekken, waaronder de reductie van broeikasgassen, concurrentie met voedselvoorziening of andere lokale toepassingen, biodiversiteit, milieueisen en socio-economische eisen.

Meer informatie over NTA 8080 kunt u vinden op www.nen.nl/nta8080.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Harmen Willemse, consultant Energie.

(015) 2 690 295

nta8080@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie