Internationale normen voor 'carbon capture and storage' (CCS) in ontwikkeling

01-11-2013 Een van de manieren om emissies van broeikasgassen naar de atmosfeer te verminderen, is om deze af te vangen, te transporteren, op te slaan en eventueel te gebruiken. Dit wordt aangeduid met CCS, afgeleid van het Engelse 'carbon capture and storage'.

In het recent afgesloten Energieakkoord wordt CCS als een van de tien pijlers genoemd. Om CCS goed van de grond te laten komen is een normenstelsel op dit gebied onontbeerlijk.

Op internationaal niveau is vorig jaar normalisatie op het gebied van CCS opgestart door de oprichting van ISO/TC 265 "Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage". Het toepassingsgebied van deze commissie betreft normalisatie van ontwerp, aanleg, gebruik, milieuplanning en -management, risicomanagement, kwantificering, monitoring en verificatie, en gerelateerde activiteiten op het gebied van CCS.

Nieuwe internationale normen in ontwikkeling

Recentelijk zijn binnen ISO/TC 265 vier nieuwe projecten opgestart voor de ontwikkeling van de onderstaande toekomstige internationale normen:

 • ISO 19251, Capture, transport and geological storage of CO2 – Vocabulary
  In deze norm worden de termen en definities vastgelegd die van belang zijn voor CCS.
 • ISO 19253, Geological storage of carbon dioxide
  In deze norm worden eisen en aanbevelingen beschreven voor onshore en offshore geologische opslag van koolstof met als doel om milieuveilige en lange-termijn insluiting van koolstofdioxide te bevorderen op een wijze dat risico's voor het milieu en volksgezondheid worden beperkt.
 • ISO 19273, Carbon dioxide capture – Carbon dioxide capture systems, technologies and processes
  In dit technisch rapport worden principes beschreven en informatie gegeven om opslag van koolstofdioxide te verhelderen. Hiermee worden richtlijnen gegeven aan werkgroepen en stakeholders die met internationale normen voor opslag van koolstofdioxide aan de slag gaan. Dit technisch rapport zal technologieën, benodigdheden en processen omvatten die specifiek zijn voor opslag van koolstofdioxide.
 • ISO 19274, Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Pipeline transportation systems
  In deze norm worden eisen en aanbevelingen opgenomen voor het transport van CO2 via buisleidingen die aanvullend gelden op de bestaande internationale normen over buisleidingsystemen. De gehele levenscyclus van ontwerp, aanleg, keuring, gebruik, onderhoud en afstoting komen aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten van de CO2-stroom als zuiverheid, samenstelling, concentratie en thermodynamica. Tot slot worden veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gerelateerd aan CO2-transport en de monitoring hiervan in beschouwing genomen.

Enhanced oil recovery

De verwachting is dat in de komende periode meer voorstellen voor normen op het gebied van CCS worden ingediend. Zo is er binnen ISO/TC 265 ook een werkgroep opgericht die zich gaat bezig houden met 'enhanced oil recovery' (EOR) door middel van CO2 opslag. Hiermee kunnen twee vliegen in een klap worden geslagen. Met het injecteren van CO2 in reservoirs kan hieruit meer olie worden gewonnen, terwijl CO2 wordt opgeslagen. Aan de werkgroep is gevraagd om een voorstel te schrijven die moet leiden tot een internationale norm op dit gebied. Ook Nederlandse partijen kunnen voorstellen presenteren die van belang zijn voor het goed van de grond te laten komen van CCS.

Meedoen?

Door deelname aan de activiteiten van deze technische commissie kunnen belanghebbenden: mede de inhoud van de internationale afspraken bepalen; voorloper zijn in de verdere mondiale CCS ontwikkelingen; en toegang krijgen tot een internationaal netwerk.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van CCS en mogelijkheden om deel te nemen aan de commissie: Jarno Dakhorst

(015) 2 690 245

jarno.dakhorst@nen.nl

Normcommissies Energie

Energie