Kick off Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

12-03-2020 Waterstof vormt in de energietransitie een veelbelovende nieuwe energiedrager en duurzame brandstof. Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de reductie van CO2-emissies en het realiseren van (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Op 20 februari vond de kickoff van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) plaats.

Om waterstof een significante bijdrage te laten leveren aan de energietransitie, zijn borging van veiligheid en bijpassende wet- en regelgeving en beleid een randvoorwaarde. Het WVIP draagt hieraan bij. Op 20 februari werd onder grote belangstelling de kick off van dit programma georganiseerd. Het WVIP valt onder het H2Platform. Robert Dencher, voorzitter van het H2Platform, heeft tijdens de kick off namens het H2Platform een korte presentatie over de activiteiten van het Platform heeft gehouden met daarbij het belang van veiligheid heeft onderstreept.

Aftrap WVIP

Jan van Belzen, Burgemeester van Barendrecht als voorzitter van de stuurgroep WVIP gaf de aftrap van het WVIP. Hij is zeer betrokken bij veiligheidskwesties van de energietransitie en was ook voorzitter van het LNG Veiligheidsprogramma. De heer Van Belzen geeft aan dat de Stuurgroep naast het sturen en adviseren van het volledige WVIP verantwoordelijk is voor belangenbehartiging, verzorgen van publiek/private betrokkenheid en de mate van bewustwording op bestuurlijk niveau.

Terugblik kickoff WVIP

Meer dan 20 partners/betrokkenen uit zowel de industrie/bedrijfsleven – vertegenwoordiging uit de keten, kennisinstanties op verschillende aandachtsgebieden, onderzoeksinstanties, veiligheid (IFV) en ook nationale, regionale en lokale overheidsinstanties zoals veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten zijn betrokken. Dit geeft het programma een unieke samenstelling.

Het is belangrijk dat mogelijke veiligheidsvraagstukken in kaart worden gebracht, geadresseerd, aangepakt en geborgd. Daarbij is het van belang dat de samenwerking wordt verhoogd en efficiëntie en besluitvorming worden gestimuleerd. Het nieuwe gebruik van waterstof brengt waterstof dichter bij het grote publiek. Het introduceren van waterstof in het publieke domein vereist nieuwe voorschriften: feitelijke informatie, duidelijke regels en begeleiding voor een nieuwe groep gebruikers (ofwel het grote publiek).

Doelstelling WVIP

De brede introductie van waterstof, als innovatieve en duurzame energiedrager, mogelijk maken en versnellen, door potentiële risico’s te identificeren en te adresseren, en door passende voorzorgsmaatregelen vorm te geven om risico’s te mitigeren en beheersen.

Beoogde resultaten

  • Uniformiteit qua vergunningverlening
  • Kennis, expertise en informatie beschikbaar stellen voor hulpdiensten, andere professionele betrokkenen en gebruikers
  • Complete inventarisatie van (potentiele) knelpunten, qua wet- en regelgeving en aanvullende administratieve documenten, zoals normen en protocolbladen, inclusief aanbevelingen
  • Geïdentificeerde veiligheidsaspecten en -risico's binnen een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu
  • Toepassing van kennis en ‘lessons learned’ uit (internationale) projecten, bedrijven/instanties en overheden

Overkoepelend resultaat

Alle inspanningen hebben tot doel (technologische) innovaties op het gebied van waterstofveiligheid voor de toepassing van waterstof binnen de elektriciteitssector, mobiliteit, transport, industrie en de gebouwde omgeving te stimuleren.

Meer informatie

Voor informatie over Waterstof Veiligheid Innovatie Programma kunt u contact opnemen met Francoise de Jong via energy@nen.nl

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie