LNG en CNG volop in beweging

16-05-2019 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen, onder meer als gevolg van verlaging van de eigen productie (bijv. in Groningen). Via normalisatie wordt onder meer aandacht besteed aan veiligheid en interoperabiliteit voor een succesvolle uitrol en opschaling van het gebruik van LNG en CNG. Nederlandse partijen spelen hierin een belangrijke rol.

Er zijn verschillende commissies die zich bezighouden met LNG en CNG. Drie commissies op Europees en mondiaal gebied worden nationaal gevolgd door normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’. Het gaat om de activiteiten van de normcommissies CEN/TC 282 ‘Installations and equipment for LNG’, CEN/TC 326 ‘Natural gas vehicles – Fuelling and operation’ en ISO/TC 67/SC 9 ‘LNG installations and equipment’. (zie ook commissiepagina). Nederland levert onder meer het secretariaat (via NEN) en voorzitter (Erik Büthker) voor CEN/TC 326. Diverse experts nemen deel aan een of meer werkgroepen waar de normen worden ontwikkeld. In een aantal gevallen neemt de normcommissie het initiatief om een nieuwe Europese of internationale norm te ontwikkelen of een bestaande norm te herzien. Hierbij wordt ook de Nederlandse stand der techniek ingebracht, zoals PGS (zie ‘PGS goes Europe’) en documenten ontwikkeld binnen het Nationaal LNG Platform. Recent heeft Nederland ook een voorstel gedaan voor aanpassing van toepassingsgebied van CEN/TC 282, wat is overgenomen door de overige CEN-leden (landen). De normcommissie krijgt ook nuttige informatie vanuit ISO en CEN, zoals gedetailleerde overzichten van normen die door de LNG-industrie kunnen worden toegepast.

Werkprogramma

In dit document is een overzicht gegeven van ontwikkelingen op het gebied van LNG en CNG gerelateerd aan voornoemde technische commissies. Zoals uit dit overzicht blijkt, is er met zeventien projecten volop beweging. In Nederland houden verscheidene partijen zich bezig met LNG en/of CNG, voor wie deelname aan deze normalisatieontwikkelingen van toegevoegde waarde kan zijn. Door deelname wordt direct invloed uitgeoefend op de inhoud van de normen en kan men hierop voorsorteren waarmee een strategische voorsprong wordt genomen. Tevens bieden de Europese en mondiale werkgroepen uitstekende netwerken. De normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ verwelkomt graag nieuwe leden.

‘PGS goes Europe’

Europese stakeholders kijken met belangstelling naar de Nederlandse PGS-richtlijnen. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Momenteel worden verscheidene PGS-richtlijnen op het gebied van alternatieve brandstoffen geactualiseerd, waaronder PGS 25 ‘Aardgas – Afleverinstallaties van CNG voor motorvoertuigen’, PGS 26 ‘CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen’ en PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen‘. De definitieve publicaties worden naar het Engels vertaald. Inmiddels worden de conceptversies die zijn gepubliceerd voor publiek commentaar gebruikt voor de ontwikkeling van Europese normen over deze onderwerpen. Dit onderschrijft nog maar eens de strategische rol van Nederland en het belang om op Europees en mondiaal mee te doen om te borgen dat de Nederlandse praktijk blijft aansluiten bij wat in andere gremia wordt afgesproken.

Themadag

In december 2017 heeft NEN een themadag ‘Infrastructuur alternatieve brandstoffen’ georganiseerd, wat heeft geleid tot concrete resultaten. Een voorbeeld betreft de wenst tot harmonisatie tussen de verschillende normen voor tankstations voor specifieke brandstoffen ten behoeve van ‘multi-fuel’ tankstations Dit is nu opgepakt door zowel de PGS organisatie als de werkgroep ‘Mobility’ onder het Europese ‘Sector Forum Gas Infrastructure’. NEN overweegt om een nieuwe themadag voor dit onderwerp te organiseren. Graag verneemt NEN van partijen of hiervoor belangstelling bestaat en welke onderwerpen men dan graag ziet worden behandeld. Input is welkom op energy@nen.nl onder vermelding van ‘alternatieve brandstoffen’. Op 5 juli 2019 organiseert de normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ in ieder geval een technische sessie op het gebied van bestendigheid tegen cryogene lekkage(verlies). Hierover volgt binnenkort nadere informatie.

Meer informatie

Normalisatie gerelateerd aan (de infrastructuur van) LNG en CNG alsook andere alternatieve brandstoffen vindt plaats in diverse normcommissies. Daarnaast werken PGS-teams aan het actueel houden van de verscheidene PGS-richtlijnen op het gebied van alternatieve brandstoffen. Neem contact op met Jarno Dakhorst, consultant Energie, via energy@nen.nl of 015 2 690 326 voor meer informatie over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden om hieraan actief bij te dragen. Verder geeft de podcast ‘Schone brandstoffen’ met Erik Büthker een mooi inkijkje in nut en noodzaak van normalisatie.

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie