NTA 8036 ‘Eisen voor de gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen in een leidingstrook’ wordt herzien

04-09-2018 De net gepubliceerde NTA 8036:2018 (Nederlandse Technische Afspraak) wordt uitgebreid. Het wordt nu mogelijk om in SVB-stroken (Structuurvisie Buisleidingstroken) leidingen van nationaal belang veilig te combineren met andere infrastructuur.

Om in de toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport in Nederland mogelijk te maken, was het nodig om NTA 8036 op te stellen . In de Structuurvisie Buisleidingen heeft de Rijksoverheid een hoofdstructuur van verbindingen aangegeven in de vorm van leidingstroken waarlangs ruimte moet worden vrijgehouden. Het gaat hierbij om transport van gevaarlijke stoffen. In deze stroken kan sprake zijn van gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen. NTA 8036 voorziet in afspraken voor een veilig transport door deze systemen.

NTA 8036 - fase 2

In NTA 8036:2018 zijn afspraken gemaakt over een veilige ligging van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen die van nationaal belang zijn. Nu wordt de reikwijdte van de NTA uitgebreid. Het exclusief bepalen van SVB-stroken voor leidingen van nationaal belang wordt voor de langere termijn als onhoudbaar gezien. Er zijn in Nederland vele situaties waar, wegens ruimtegebrek, de druk hoog wordt om ook andere infrastructuur in de strook te leggen. De doorontwikkeling van NTA 8036, aangeduid als NTA 8036 – fase 2 anticipeert hierop.

NTA 8036 - fase 2 is primair van toepassing op SVB-stroken. NTA 8036 – fase 2 kan, waar relevant en gewenst, ook toegepast worden op andere stroken dan SVB-stroken.

De NTA 8036 - fase 2 is van toepassing op alle type leidingen en kabels van zowel nationaal, regionaal als lokaal belang. Hierbij geldt als uitgangspunt dat in de stroken altijd ruimte moet zijn voor leidingen van nationaal belang. Zodra een SVB-leidingeigenaar het initiatief neemt voor de aanleg van een leiding in de SVB-strook, moet dit mogelijk zijn.

Projectgroep

De normcommissie transportleidingen heeft een projectgroep leidingstroken samengesteld waarin de expertise van de meest betrokken stakeholders is samen gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over NTA 8036 – fase 2, neem contact op met: Bert Dijkstra, consultant Energie, telefoon 015 2690 108 of e-mail energy@nen.nl.

Norm

NTA 8036:2018 nl

Eisen voor de gezamenlijke ligging van buisleidingsystemen in een leidingenstrook

NTA 8036 beschrijft de werkwijze van inrichting en beheer van de aangewezen tracés voor leidingenstroken van nationaal belang, zoals aangeduid in de Structuurvisie Buisleidingen. 

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Normcommissies Energie

Energie